1995 Май

Каюм Насыйри

Каюм Насыйри

1995 елныћ 15 февралендђ татар халкыныћ атаклы галиме, педагог џђм язучы Каюм Насыйриныћ тууына 170 ел тулды.

Ярты гасыр дђвамында татар теле, ђдђбият, фольклор, педагогика џђм башка бик књп тљрле фђннђр (география, математика, табигать белеме џ.б.) буенча язылган кырыктан артык хезмђте билгеле.

Габделкаюм Габденнасыйр улы (Каюм Насыйри) 1825 елныћ 15(2) февралендђ элекке Казан губернасы, Зљя љязе (хђзерге Зеленодол районы), Югары Шырдан авылында туа.

Башлангыч белемне њз ђтисеннђн алып, 1841 елда Казанда мђдрђсђгђ укырга керђ. 1855 елда Казан духовное училищесына татар теле укытырга чакырыла, соћрак Духовная семинариядђ эшли.

. 1871 елда К. Насыйри Казанда татар балаларын рус теленђ љйрђтђ торган мђктђп ача. 1879 елдан башлап калган гомерен язучылык џђм фђн эшенђ багышлый. 1885 елда К.Насыйри Казан университеты каршындагы археология ќђмгыятенђ хакыйкый ђгъза (действительный член) итеп сайлана.

1871 елныћ 20 августында (2 сентябрь) 77 яшендђ вафат була. Кабере Яћа бистђдђге татар зиратында.