1996 1/2

О переговорах архивной службы Татарстана и Турции

О переговорах архивной службы Татарстана и Турции

С 22 по 29 августа 1995 года в Казани с официальном визитом находился Генеральный директор Управления государственных архивов Турецкой Республики Исмет Бинарк. Он был принят заместителем Председателя Госсовета РТ Р.М.Харисовым, заместителем Премьер-министра РТ И.К.Хайруллиным, президентом АН РТ М.Х.Хашовым, председателем Исполкома Всемирного конгресса татар академиком И.Р.Тагировым. Г-н Бинарк встретился с активистами Общества историков-архивистов РТ и редколлегией "Гасырлар авазы - Эхо веков". Он передал подборку копий уникальных документов по истории Татарстана, хранящихся в Османском архиве Стамбула. 6 ходе визита был подписан протокол о сотрудничестве между архивными службами Татарстана и Турции. Им предусмотрены обмен специалистами для изучения архивных фондов, организация совместных выставок, предоставление информации о хранящихся документах и их копий, издание литературы по архивоведению.

 

Татарстан Җөмһүрияте Министрлар Кабинеты каршындагы Архив идарәсе белән
Төркия Җөмһүрияте Премьер-министры каршындагы
Дәүләт архивлары генераль идарәсе арасында хезмәттәшлек турында протокол
(1995-1997)

Татарстан Җөмһүрияте Министлар Кабинеты каршындагы Архив идарәсе белән Төркия Җөмһүрияте Премьер-министры каршындагы Дәүләт архивлары генераль идарәсе.

1994 елның 29 апрелендә Мәскөүдө төзелгән "Россия дәүләт архив эшләрен башкару идарәсе белән Төркия Җөмһүрияте Премьер-министры каршындагы Дәүләт архивлары генераль идарәсе арасында үзара хезмәттәшлек турында протокол"ның 9 нчы маддөсендө урын алган "Тарафлар үзләренә бәйле төрек һәм рус архив оешмалары арасында турыдан-туры элемтәләрне ныгытачаклар" дигән карарга һәм

1995 елның, 22 маенда төзелгән "Татарстан Җөмһүрияте хөкүмәте белән Төркия Җөмһүрияте хөкүмәте арасында сөүдө-икътисади, фәнни-техник һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешү"гө ярашлы рәвештә, борынгыдан килгән тарихи һәм мәдәни багланышлары булган ике ил арасындагы хезмәттәшлекне үстерү, кардәшлек мөнәсәбәтләрен тагын да ныгыту максатыннан һәм архив эшләре өлкәсендә ике як өчен дә файдалы булачак хезмәттәшлекне җәелдерүгә йөз тоткан омтылышларынннан чыгып, түбәндәгеләр хакында килештеләр:

Маддә 1

һәр ике тараф, тиешле кануннар үтәлгән хәлдә, үзара ярдәмләшү нигезендә ике дәүләт архивлары арасындагы хезмәттәшлекне киңәйтәчәкләр.

Маддә 2

Тарафлар, үз илләрендә гамәлдә йөргән кануннарга ярашлы рәвештә, эшкәртелгән һәм өйрәнү өчен ачык булган архив материаллары белән эшләргә рөхсәт алуда бер-берсен тәэмин итәчәкләр.

Маддә 3

Һәр ике дәүләтнең гамәлдә булган кануннары үтәлгән хәлдә, тарафлар архив документлары күчермәләре белән, тиешле бөһалөре түләнеп, бер-берләрен тәэмин итәчәкләр.

Маддә 4

Тарафлар үзләре бастырып чыгара торган архив әдәбиятын (белешмәләр, тарихи-документаль журналлар, документ җыентыклары, фәнни конференция материаллары һ.б.ш.) үзара алмашу эшен тормышка ашырачаклар.

Маддә 5

Тарафлар татар һәм төрек тарихы буенча мәгълүмат саклаган документларны табу эшендә үзара ярдәм итешәчәкләр һәм аларның күчермәләре белән, тиешле бөһасе түләнеп, бер-берләрен тәэмин итәчәкләр.

Маддә 6

Тарафлар, шартларын үзара килешкәннән соң, бергәләшеп архив документларын бастырып чыгарачаклар; документаль күргәзмәләр, шулай ук һөнөри һәм фәнни конференцияләр оештырачаклар. Күргәзмәләрдә исә басылып чыккан архив әдәбияты һәм төрек-татар тарихына бәйле архив документларының күбәйтелгән күчермәләре белән катнашачаклар.

Маддә 7

Тарафлар эшчөнлекнең үзләре кызыксынган юнәлешләрендә архив оешмалары арасында тәҗрибә алмашу эшен җәелдерәчәкләр.

Бу максаттан чыгып, тарафлар архив эше мәсьәләләре буенча мәгълүмат алмашачаклар һәм бел-геч-архивчыларны үзара алмашу эшен тормышка ашырачаклар. Белгечләр алмашу эшендә тарафлар елга 2 кеше 15 көн исәбеннән гыйбарәт тәртип белән килешәләр. Җибәрүче тараф үзе җибәргән кешенең бару һәм кайту юл чыгымнарын, ә кабул итүче тараф махсус җибәрелгән белгечнең тору һәм көн итү чыгымнарын күтәрә. Тарафлар баруның вакыт чикләрен һәм максатын сәфәр башланырга 2 ай кала, шуннан да соңга калмыйча килешәчәкләр.

Маддә 8

Бу "Хезмәттәшлек турында протокол"ны тормышка ашыру ниятеннән чыгып, тарафлар, Протокол гамәлдә булачак вакыт аралыгы тәмамланганга кадәр, архив эшчәнлегенең беренчел мөһим юнәлешләре буенча бер-берләренә үзләренең анык тәкъдимнәрен белдерәчәкләр.

Маддә 9

Бу Протокол һәр ике як тарафыннан да имзаланган көннән башлап үз көченә керәчәк һәм 2 ел дәвамыңда гамәлдә булачак. Әлеге вакыт аралыгы чигенә ирешкәндә тарафлар яңа Протоколның эчтәлеген билгеләячәкләр.

Протокол Казан шәһәрендә, 1995 елның 28 августында татар, төрек, рус телләрендә өч нөсхә булып ктмахды.

Татарстан Җөмһүриятне
Министлар Кабинет каршындагы
Архив Идарәсе өчен

Д. Р. Шәрәфетдинов
Архив идарәсе башлыгы

Төркия Җөмһүрияте
 Премьер-министры каршындагы
Дәүләт архивлары генераль идарәсе өчен

Исмет Бинарк
Генераль Директор

Протокол
о сотрудничестве между Архивным управлением при Кабинете Министров Республики Татарстан
и Генеральным управлением государственных
архивов при Премьер-министре Республики Турция
(1995-1997)

Архивное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан и Генеральное управление государственных архивов при Премьер-министре Республики Турция,

в соответствии с пунктом 9 Протокола о сотрудничестве между Государственной архивной службой России и Генеральным управлением государственных архивов при Премьер-министре Республики Турция от 29 апреля 1994 г.

Генеральным соглашением между Правительством Республики Татарстан и Правительством Турецкой Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 22 мая 1995 г.

исходя из особых исторических и культурных интересов Татарстана и Турции, из взаимного стремления к развитию взаимовыгодного сотрудничества в области архивного дела,

договорились о нижеследующем:

Статья 1

Каждая из сторон будет развивать сотрудничество между государственными архивами на основе взаимности при соблюдении соответствующих законодательств.

Статья 2

Стороны будут обеспечивать взаимный доступ к обработанным и открытым для изучения архивным материалам в соответствии с действующим на их территории законодательством.

Статья 3

Стороны с соблюдением соответствующих законодательств, действующих на территории обоих государств, будут обеспечивать предоставление друг другу копий архивных документов на платной основе.

Статья 4

Стороны будут осуществлять обмен издаваемой ими архивоведческой литературой (справочники, истори-ко-докуменальные журналы, сборники документов, материалы научных конференций и т.п.).

Статья 5

Стороны будут способствовать выявлению документов, содержащих информацию по татарской и турецкой истории и предоставлять их копии на платной основе.

Статья 6

Стороны будут осуществлять совместные ,публикации архивных документов, организовывать документальные выставки, а также профессиональные и научные конференции на условиях, которые будут согласованы.

Статья 7

Стороны будут развивать обмен опытом работы между архивными учреждениями по интересующим их направлениям деятельности.

В этих целях Стороны будут обмениваться информацией по вопросам архивного дела и осуществлять обмен специалистами-архивистами на взаимной основе. Для обмена специалистами Стороны соглашаются с квотой из расчета 2-х человек до 15 дней в год. Направляющая Сторона берет на себя расходы по проезду своих представителей в оба конца, принимающая Сторона несет расходы по проживанию и питанию специально делегированного специалиста в своей стране. Стороны будут согласовывать сроки и цели таких поездок не позднее, чем за 2 месяца до начала соответствующей поездки.

Статья 8

С целью реализации данного Протокола Стороны до истечения срока действия данного Протокола будут представлять друг другу свои конкретные предложения по приоритетным направлениям архивной деятельности.

Статья 9

Настоящий Протокол вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение двух лет, по истечении которых Стороны определяют содержание нового Протокола.

Совершено в Казани 28 августа 1995 г. в трех экземплярах, каждый на татарском, турецком и русском языках, причем все три текста имеют одинаковую силу.

 

За Архивное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан

Д.Р.Шарафутдинов
Начальник Архивного управления

 

За Генеральное Управление Государственных архивов
 при Премьер-министре Республики Турция

И.Бинарк
Генеральный директор

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE

TATARİSTAN CUMHURİYETİ

BAKANLAR KURULUNA BAĞLI ARŞİV YÖNETİM BAŞKANLIĞI

ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

(1995-1997)

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlik Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Tataristan Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna Bağli Arşiv Yönetim Başkanliği;

29 Nisan 1994 tarihinde Moskova'da imzalanmiş "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlik Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Rusya Federasyonu Devlet Arşiv Servisi Arasinda işbirliği Protokolü"nün 9'uncu maddesinde yer alan "Taraflar, kendilerine bağli Türk ve Rus arşiv kuruluşlari arasinda doğrudan temaslari teşvik edeceklerdir." hükmü ve Türkiye Cumhuriyeti ile Tataristan Cumhuriyeti arasinda 22 Mayis 1995 tarihli "Ticaret, Ekonomi, İlmi, Teknoloji ve Kültür Meseleleri Üzerine Yapilan Genel Sözleşme" çerçevesinde, çok köklü tarihi ve kültürel bağlari bulunan her iki ülke arasindaki işbirliğinin geliştirilmesi ve kardeşlik bağlarinin daha da kuvvetlendirilmesi maksadiyla ve arşiv alaninda karşilikli yararli olacak işbirliğini pekiştirme arzusundan yola çikarak, aşağidaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda mutabik kalmişlardir.

Madde 1.

Taraflar, yürürlükteki milli mevzuatlarina uygun olarak ve karşiliklilik esasi temelinde, devlet arşivleri arasinda işbirliğini geliştireceklerdir.

Madde 2.

Taraflar, tasnif edilmiş ve milli mevzuatlarina uygun olarak araştirmaya açilnüş arşiv malzemesinden karşilikli olarak yararlanilmasini sağlayacaklardir.

Madde 3.

Taraflar, araştirmaya açilnüş arşiv belgelerinin örneklerini, yürürlükteki milli mevzuatlarina uygun olarak ve bedeli karşiliğinda birbirlerinden temin edeceklerdir.

Madde 4.

Taraflar, arşivleri ile ilgili olarak basilmiş yayinlarin (katalog, referans kitaplari, konferans metinleri ve benzerinin) ve mesleki yayinlarin mübadelesini gerçekleştireceklerdir.

Madde 5.

Taraflar, arşivlerinde bulunan Türk ve Tatar tarihi hakkinda bilgi ihtiva eden belgelerin ortaya çikarilmasina yardimci olacaklar ve bu belgelerin örneklerini bedeli karşiliğinda birbirlerine temin edeceklerdir.

Madde 6.

Taraflar, karşilikli mutabik kalmak suretiyle, mesleki ve ilmi toplantilar ve sergiler düzenleycekler; düzenlenecek sergilere mesleki yayinlar ve Türk-Tatar tarihi ile ilgili arşiv malzemesinin çoğaltilmiş örnekleriyle katilacaklardir.

Madde 7.

Taraflar, ilgilendikleri faaliyet alanlarinda çalişma tecrübelerinin mübadelisini de gerçekleştireceklerdir.

Taraflar, bu maksatla, arşivcilik alaninda bilgi aliş verişinde bulunacaklar ve karşiliklilik esasinda dayali olarak uzman arşivist mübadelesini gerçekleştireceklerdir. Taraflar, her yil iki arşivisti (15) günü geçmemek kaydiyla mübadele etmeyi benimserler.

Gönderen taraf kendi uzmanlarinin gidiş-dönüş yol masraflarini karşilayacak; kabul eden taraf ise karşi tarafin gönderdiği uzmanlarin iaşe ve ibate macraflarini karşilayacaktir. Taraflar, bu tür ziyaretlerin tarihini, ziyaret tarihinden iki ay önce müştereken kararlaştiracaklardir.

Madde 8.

Bu 'İşbirliği Protokolü'nün gerçekleştirilmesi maksadiyla, taraflar, öncelikleri dikkate almak suretiyle işbirliği hakkinda kendi müşahhas tekliflerini, protokolün sona ermesinden önce birbirlerine sunacaklardir.

Madde 9.

İşbu Protokol, iki taraf arasinda imzalanmasindan itibaren yürürlüğe girer ve iki yillik bir dönem için yürürlükte kalir. Protokol süresinin bitmesinden önce, taraflar yeni protokolün esaslarini belirleyeceklerdir.

Bu protokol Kazan'da 28 Ağustos 1995 tarihinde Tatarca, Türkçe, Rusça dillerinde hazirlanarak imzalanmiş olup, her üç metin de eş değerdedir.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BAŞBAKANLIK
DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ a.

İsmet BİNARK Genel Müdür

TATARİSTAN CUMHURİYETİ
BAKANLAR KURULUNA BAĞLI
ARŞİV YÖNETİM BAŞKANLIĞI a

Demir ŞERAFETTINOV Başkan