1996 1/2

Г.Камал «Сез дђ мине илтифатыгыздан ташламагыз…»

Татар драматургиясе классигы Галиђсгар Камалныћ (1879-1933) бу хаты халыкта "Исмђгыйль-доктор" дип йљртелгђн дђва-лаучы табип Госманов Исмђгыйль Йосыф улына (1875-1944) адресланган. Казан университетын џђм Казан ветеринария институтын тђмамлаган И.Госманов Казанныћ Яћа татар бистђсендђ яшђгђн, шђџђрдђ џђм тирђ-яктагы татарлар арасында намуслы, шђфкатьле џђм белемле табип буларак шљџрђт казанган. Исмђгыйль-докторныћ абруйлы исеме татар зыялылары арасында да кић таралган. Аны язучылар Ф.Ђмирхан, Г.Ибраџимов, Г.Камал, К.Тинчурин, артист С.Айдаров, композитор С.Сђйдљшев, скрипкачы М.Яушевлар яхшы белгђннђр џђм аћарда дђваланганнар.

Ђлеге хат драматургныћ тормыш шартларын џђм њзе эшлђгђн "Кызыл Татарстандагы хезмђттђшлђре белђн њзара мљнђсђбђтен књзалларга ярдђм итђ.

Йолдыз Исђнбђт
сђнгать фђннђре кандидаты

 Мљхтђрђм Исмђгыйль ђфђнде!

Мин инде хђзер яхшы ук терелдем џђм редакциягђ барып эшли дђ башладым. 10 градустан артык булмаганда салкынлык њпкђлђргђ ђсђр итми, аннан артык булганда бераз беленђ. Шул сђбђптђн ђле авыруны бљтенлђй беткђн дип ђйтеп булмый. Бу кљнгђ кадђр биргђн даруларыгызныћ икесен дђ эчеп џђм књкрђклђрне уып файдаланып килдем. Алар икесе дђ бик файдалы иде, лђкин хђзерге кљндђ икесе дђ бетте. Яћадан да бер мђртђбђ шул даруларны алырга рецепт бирсђгез, бик зур мђрхђмђтегездђн булыр иде.

Аннан соћ Сезнећ кићђшегез буенча Блитштейнга барып, аннан больничный листок сораган идем, бирмђде: "Сез џђр љч кљн саен килеп, регистрация ясатырга тиеш идегез, ђмма сез килмђдегез. Аннан соћ мин острый авыруларны гына карыйм^ сезнећ авыруыгыз ожирение сердца авыруы, ул авыру тиз генђ бетђ торган авыру тњгел, Сездђ башка авыру юк, шуныћ љчен мин больничный лист бирмим" - диде. Бирмђсђ, хђерле булсын. Аныћ бирмђвенђ карап, минем эшем бозылмады. Редакциядђге иптђшлђр: "Ул авыру вакытта без аныћ хезмђтлђрен башкару љчен читтђн кеше алмадык, њз-ара чиратлашып, аныћ хезмђтлђрен башкарып килдек, шул сђбђптђн аныћ жалованиясе бирелсен", - дип тордылар џђм жалованиямне дђ бирделђр. Аларныћ бу ярдђмнђре моральный яктан соцстрахка караганда да яхшырак булды.

Исмђгыйль ђфђнде! Минем Сезгђ кат-кат рђхмђт ђйтњдђн башка џич сњзем юк. Сез чын-чын хезмђт кешесе икђнсез, књп докторлар шикелле њз хезмђтегезгђ тамак туйдыру џђм акча ќыю љчен булган бер источник-чишмђ дип карамыйсыз икђн.

Районный врачларныћ илтифатсызлыклары турысында књп сњзлђр ишетелђдер иде, лђкин њз башына тљшмђгђндђ ул сњзлђрнећ дљреслеген белеп булмыйдыр иде. Эмиль Золя ђйтмешли: "Кар љстендђ њзе яланаяк йљрмђгђн кеше аяк тућуныћ никадђр авыр икђнен кайдан белсен".

Хђзергђ хуш, Исмђгыйль ђфђнде, мин хезмђт кадерен белгђн иптђшлђр янына эшкђ барам. Сез дђ мине илтифатыгыздан ташламагыз.

Г.Камал. 1.03.1926 ел.