1996 3/4

Закон об архивном фонде Республики Татарстан

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАКОНЫ

Татарстан Республикасының Архив фонды һәм архивлары турында

 

I БҮЛЕК. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР

 

1 статья. Төп ТӨШЕНЧӘЛӘР

Әлеге Закон максатларында:

Татарстан Республикасының Архив фонды дип Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның матди һәм рухи тормышын чагылдыручы тарихи, фәнни, җәмгыяви, икътисади, сәяси һәм мәдәни әһәмияткә ия булган, Татарстан һәм Рос­сия халыклары тарихи-мәдәни мирасының аерылгысыз өлешен тәшкил иткән до­кументлар җыелмасы аңлашыла;

кемнеке булуына һәм мәгълүматның ни рәвешле теркәлүенә бәйсез рәвеш­тә, җәмгыять өчен тарихи һәм гамәли әһәмияте аркасында саклана торган яки сакланырга тиешле документ һәм милекче өчен билгеле бер кыйммәткә ия доку­мент архив документы дип атала;

үзара тарихи яки мантыйкый бәйләнгән архив документлары җыелмасы архив фонды дип атала;

архив документлары җыелмасын һәм шулай ук файдаланучылар мәнфә­гатьләрендә архив документларын кабул итүне һәм саклауны гамәлгә ашыручы ар­хив учреждениесен, яки учреждениенең, оешманың яисә предприятиенең төзелмә бүлекчәсе архив дип атала;

халыкка күрсәтелми торган архив яшерен архив дип атала;

архив документларын җыюны, саклауны, исәпкә алуны һәм файдалануны оештыру әшчәнлеге архив эше дип атала;

документларны архивта, музейда, китапханәдә чикләнмәгән вакытта (мәңге) саклау архив документларын даими саклау дип атала;

документларны дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары, дәүләт учре­ждениеләре, оешмалары, предприятиеләре тарафыннан оештырыла торган тиешле архивларда норматив - хокук актларында билгеләнгән чор дәвамында саклау архив документларын вакытлыча саклау дип атала;

документларны документларның иясе һәм архив, музей, китапханә арасын­дагы килешүдә (шартнамәдә) каралган шартларда, милекченең архив документла­рына милек хокукы сакланган килеш, архивта, музейда, китапханәдә саклау архив документларын кире кайтарып алу хокукы белән саклау дип атала.

 

2             статья. ӘЛЕГЕ ЗАКОННЫ КУЛЛАНУ ӨЛКӘСЕ

Әлеге Закон архивларны һәм архив фондларын туплау, аларны саклауны, исәпкә алуны, файдалануны оештыру һәм архив документларының саклануын тәэ­мин итү, аларны гражданнар, җәмгыять һәм дәүләт мәнфәгатьләрендә файдалану максатларында алар белән идарә итү мөнәсәбәтләрен җайга сала.

 

3             статья. ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АРХИВ ФОНДЫ ҺӘМ АРХИВЛАР ТУРЫНДА ЗАКОННАР

Татарстан Республикасының Архив фонды һәм архивлар турында законнар әлеге Законнан һәм Татарстан Республикасының Архив фонды һәм архивлары белән бәйле мәсьәләләргә кагылышлы башка закон актларыннан гыйбарәт.

 

4             статья. АРХИВ ЭШЕ БУЕНЧА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ВӘКАЛӘТЛӘРЕ

Татарстан Республикасы, Татарстан Республикасы Конституциясе һәм әлеге Закон нигезендә Россия Федерациясе генә хәл итүче һәм Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы уртак мәсьәләләре буенча Россия Федерациясе вәкаләт­ләренә керүче мәсьәләләрдән кала, архив эшенә караган барлык мәсьәләләрне мөс­тәкыйль хәл итә.

 

II БҮЛЕК. ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АРХИВ ФОНДЫ

5             статья. ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ФОНДЫНЫҢ СОСТАВЫ

Татарстан Республикасы Архив фонды составына, ничек барлыкка килүенә, иясе кем булуына, кайда саклануына һәм милекнең рәвешенә карамастан, Татар­стан Республикасы территориясендәге архив фондлары һәм архив документлары керә. Документларны Татарстан Республикасының Архив фондына кертү билгелә­нгән тәртиптә Татарстан Республикасының архив эше идарәсе органнары һәм ар­хив учреждениеләре тарафыннан аларның кыйммәтен ачыклау нигезендә гамәлгә ашырыла.

Татарстан Республикасының Архив фонды дәүләтнеке булган һәм дәүләт­неке булмаган өлешләрдән тора.

 

6             статья.   ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  АРХИВ  ФОНДЫНЫҢ  ДӘҮЛӘТНЕКЕ БУЛГАН ҺӘМ ДӘҮЛӘТНЕКЕ БУЛМАГАН ӨЛЕШЛӘРЕ

Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булган өлешен Та­тарстан Республикасының дәүләт (республика һәм коммуналь) милкендәге, Татар­стан Республикасы территориясендәге федераль милектәге архив фондлары һәм ар­хив документлары тәшкил итә.

Дәүләт хакимияте һәм идарәсе органнарының республика милкенә караган учреждениеләрнең, оешмаларның һәм предприятиеләрнең эшчәнлеге нәтиҗәсендә барлыкка килгән һәм барлыкка килүче архив фондлары, архив документлары, шу­лай ук хокукый һәм физик затларның законда каралган тәртиптә республика фон­дына керүче архив фондлары һәм архив документлары, шул исәптән чит илләрдән дә, республика милкенә керә.

Дәүләт хакимияте һәм идарәсенең җирле органнары һәм коммуналь ми­леккә караган идарәләр, учреждениеләр, оешмалар һәм предприятиеләр эшчәнлеге нәтиҗәсендә барлыкка килгән һәм барлыкка килүче архив фондлары һәм архив документлары, шулай ук хокукый һәм физик затларның законда каралган тәртип­тә, шул исәптән чит илләрдән дә, коммуналь милеккә тапшырылган архив фондла­ры һәм архив документлары коммуналь милеккә керә.

Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булмаган өлешен та­рихи, фәнни, җәмгыяви, икътисади, сәяси һәм мәдәни кыйммәткә ия булган һәм җирле үзидарә милкендәге, җәмәгать берләшмәләре һәм оешмалары милкендәге, шулай ук диннең дәүләттән аерылган вакытыннан Татарстан Республикасы терри­ториясендә эшли торган дини берләшмәләр һәм оешмалар милкендәге яисә шәхси милектәге архив фондлары һәм архив документлары тәшкил итә.

 

III бүлек. ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АРХИВЛАР

7             статья. АРХИВЛАРНЫ ТӨЗҮ

Татарстан Республикасының хокукый һәм физик затларына архив төзү хо­кукы гарантияләнә.

Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булган өлеше доку­ментларыннан, шулай ук билгеләнгән тәртиптә аеруча кыйммәтле һәм бик сирәк очрый торганнар рәтенә кертелгән документлардан яшерен архивлар яисә граждан­нарның хокукларына һәм законлы мәнфәгатьләренә кагылышлы яшерен архивлар төзү тыела.

 

8             статья.   АРХИВЛАРГА,   АРХИВ   УЧРЕЖДЕНИЕЛӘРЕ   БҮЛМӘЛӘРЕНӘ   ҺӘМ БИНАЛАРЫНА МИЛЕК ХОКУКЫН ТАПШЫРУ

Татарстан Республикасы дәүләт милкендәге архив фондларына һәм архив документларына милек хокукын башка затларга тапшыру Татарстан Республикасы законнары билгеләгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.

Татарстан Республикасы территориясендәге федераль милек булган архив фондларына һәм архив документларына милек хокукын башка затларга тапшыру Россия Федерациясе законнары билгеләгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.

Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булган өлешенә керә торган архив фондларын һәм архив документларын, шулай ук алар урнашкан бүл­мәләрне һәм биналарны дәүләт милкеннән фәкать суд карары нигезендә генә чыга­рып була. Дәүләт предприятиеләре хосусыйлаштырылган очракта аларның эшләү дәверендә барлыкка килгән архив фондлары һәм архив документлары, кайда сак­лануларына карамастан, Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булган өлешендә кала.

Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булмаган өлешендәге документларның ияләре үзләренең документларын Татарстан Республикасының дәүләт милкенә тапшырырга мөмкин. Бу очракта документка милек хокукын тап­шыру килешү (шартнамә) нигезендә рәсмиләштерелә.

Дәүләтнеке булмаган берләшмәләр, учреждениеләр, оешмалар һәм пред­приятиеләр ябылган яки хокукый һәм законлы варислары булмыйча ияләре үлеп киткән очракларда Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булмаган өлешенә караган документлар Татарстан Республикасының дәүләт милкенә керәләр һәм даими саклау өчен Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты каршында­гы Баш архив идарәсе системасындагы архив учреждениеләренә тапшырылалар.

 

9             статья. АРХИВЛАРГА МИЛЕК ХОКУКЫН ЯКЛАУ

Милек рәвешенә карамактан, архивларга милек хокукы законнар белән як­лана. Милек иясенең яки ул вәкаләт биргән органның яисә затның ризалыгыннан башка бер генә архив документы да тартып алынырга тиеш түгел, ул фәкать суд карары нигезендә генә алынырга мөмкин.

Законсыз рәвештә биләнүче архивлар, архив фондлары һәм архив доку­ментлары закон нигезендә үз хуҗаларына тапшырылалар.

 

IV бүлек. ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АРХИВ ЭШЕ БЕЛӘНДӘҮЛӘТНЕҢ ИДАРӘ ИТҮЕ

10           статья. ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АРХИВ ЭШЕ БЕЛӘН ДӘҮЛӘТНЕҢ ИДАРӘ ИТҮЕ

Татарстан Республикасында архив эше белән дәүләтнең идарә итүе Татар­стан Республикасы Конституциясе нигезендә Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты тарафыннан, архив эшенә идарә итү буенча ул төзегән орган - Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты каршындагы Баш архив идарәсе аша гамәлгә ашырыла.

 

11           статья. ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ КАР­ШЫНДАГЫ БАШ АРХИВ ИДАРӘСЕ СИСТЕМАСЫНЫҢ АРХИВ ОРГАННАРЫН ҺӘМ УЧРЕЖДЕНИЕЛӘРЕН ФИНАНС ҺӘМ МАТДИ - ТЕХНИК ТӘЭМИН ИТҮ

Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты каршындагы Баш архив идарәсе системасының архив органнарын һәм учреждениеләрен финанс һәм матди -техник тәэмин итү Татарстан Республикасының Республика бюджеты, җирле бюд­жетлар, шулай ук бюджеттан тыш акчалар исәбенә башкарыла.

Татарстан Республикасының мөстәкыйль баланста булган һәм хокукый зат хокукына ия архив учреждениеләренә һәм аларның бүлекчәләренә, аларның устав­та каралган, эшкуарлыкка бәйле булмаган эшчөнлеге өлешендә, салым салуда за­коннарда каралган тәртиптә ташламалар ясалырга мөмкин.

Дәүләт хакимиятенең һәм идарәсенең җирле органнары һәм идарәләре ти­ешле архив органнарын һәм учреждениеләрен Татарстан Республикасы Архив фон­дының документларны саклауга билгеләгән таләпләренә җавап бирүче биналар һәм корылмалар белән тәэмин итә.

Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты каршындагы Баш архив идарәсе тарафыннан үз системасындагы органнарга һәм учреждениеләргә оператив идарә итүгә тапшырылучы яки аларда булган мөлкәт, шул исәптән күчемсезе дә, алар карамагына даими биләү, файдалану һәм идарә итү хокукы белән беркетелә.

Архив органнарына һәм учреждениеләренә беркетелгән мөлкәт, шул исәп­тән оператив идарә итүгә тапшырылучы яки аларда булган күчемсез мөлкәт ми­лекчеләренә бу мөлкәтне алу яисә башка хокукый һәм физик затларга яңадан бүлү тыела.

Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты каршындагы Баш архив идарәсе системасы архив органнары һәм учреждениеләре биләгән җир кишәрле­кләре аларга даими файдалануга бирелә.

 

12           статья. ДӘҮЛӘТНЕКЕ БУЛМАГАН АРХИВЛАРГА ДӘҮЛӘТ КАЙГЫРТУЫ

Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булмаган өлешенә караган документлар хуҗаларының үтенече буенча Татарстан Республикасы Мини­стрлар кабинеты каршындагы Баш архив идарәсе системасындагы архив органнары һәм учреждениеләре аларның архивларын саклауда, туплауда һәм файдалануда ме­тодик ярдәм күрсәтәләр. Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булмаган өлеше документлары хуҗалары белән килешеп, Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты каршындагы Баш архив идарәсе системасының архив орган­нары һәм учреждениеләре дәүләтнеке булмаган архивларга башка төрле, шул исәп­тән финанс ярдәме, күрсәтергә мөмкин.

Татарстан Республикасы Архив фонды составына карый торган дәүләтнеке булмаган архивлар һәм архив документлары аларңы архив органнарында, учрежде­ниеләрендә, дәүләт музейларында һәм китапханәләрендә кире кайтарып алу шарт­ларында саклау хокукына, аларның страховой күчермәләрен булдыру, шулай ук аларны торгызу һәм файдалану хокукынаия.

 

13           статья. ӘЛЕГЕ ЗАКОННЫҢ ҮТӘЛЕШЕНӘ ДӘҮЛӘТ ТИКШЕРҮЕ

Әлеге Законның үтәлешенә дәүләт тикшерүе дәүләт органнары, шул исәп­тән архив эшенә идарә органнары тарафыннан гамәлгә ашырыла.

 

14           статья. ИҖТИМАГЫЙ ҺӘМ ДИНИ БЕРЛӘШМӘЛӘРНЕҢ ҺӘМ ОЕШМАЛАРНЫҢ АРХИВ ЭШЕН ҮСТЕРҮДӘ КАТНАШУЫ

Әлеге Законга, Татарстан Республикасының башка закон чыгару актларына нигезләнеп, иҗтимагый һәм дини берләшмәләр һәм оешмалар архив эшен үстерү һәм камилләштерү бурычларын хәл итүдә булышлык күрсәтергә мөмкин.

 

V бүлек. АРХИВ ДОКУМЕНТЛАРЫН САКЛАУ, ТУПЛАУ, ИСӘПКӘ АЛУ ҺӘМ ФАЙДАЛАНУ

15           статья. ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АРХИВ ФОНДЫ ДОКУМЕНТЛАРЫН САКЛАУНЫ ТӘЭМИН ИТҮДӘ МИЛЕКЧЕЛӘРНЕҢ БУРЫЧЛАРЫ

Татарстан Республикасының Архив фонды составына кергән документлар­ның хуҗалары аларның саклануын тәэмин итәргә тиешләр.

Аеруча кыйммәтле һәм сирәк очрый торган архив документлары махсус саклана һәм файдаланыла. Бу документларның страховой күчермәләре ясала.

Архив докуметларын аеруча кыйммәтле һәм сирәк очрый торганнар рәтенә кертүне, шулай ук страховой күчермәләр ясауны һәм саклауны билгеләнгән тәрт­иптә Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты каршындагы Баш архив идарәсе системасына кергән архив органнары һәм учреждениеләре башкара.

Дәүләт органнары, дәүләт учреждениеләре, оешмалары һәм предприятиелә­ре Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булган өлешенә керүче документларны саклауны, исәпкә алуны, сайлауны, Татарстан Республикасы Ми­нистрлар кабинеты каршындагы Баш архив идарәсе системасына караган архив ор­ганнары һәм шулай ук Россиянең Дәүләт архив хезмәте дәүләт стандартлары, ка­гыйдәләре һәм күрсәтмәләре нигезендә даими саклауга тапшыру өчен әзерләүне тәэмин итәләр; Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты каршындагы Баш архив идарәсе белән килештереп, тиешле архивларның эшчәнлеген билгели торган норматив һәм ысулый документлар эшлиләр һәм раслыйлар.

Дәүләт органнары, дәүләт учреждениеләре, оешмалары һәм предприятиелә­ре, Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты каршындагы Баш архив идарәс­енең әкспертиза-тикшерү һәм ысулый комиссиясе, даими саклана торган эшләрнең тасвирламасын раслаганга һәм шәхси составның эшләре буенча тасвирламаларны килештергәнгә кадәр, саклау вакыты чыккан документларны юк итә алмыйлар.

Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булмаган өлешенә караган документларның хуҗалары, Татарстан Республикасы Министрлар кабине­ты каршындагы Баш архив идарәсе системасына кергән архив органнары һәм уч­реждениеләре белән килештерми торып, бу документларны юк итә алмыйлар.

 

16           статья.   ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ФОНДЫНЫҢ ДӘҮЛӘТНЕКЕ БУЛГАН ӨЛЕШЕ ДОКУМЕНТЛАРЫН САКЛАУ

Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булган өлешенә ка­раган документларны даими саклауны архив учреждениеләре, дәүләт музейлары һәм китапханәләре гамәлгә ашыра.

Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булган өлешенә ка­раган документларны вакытлыча саклауны дәүләт органнары, дәүләт учреждени­еләре, оешмалары һәм предприятиеләре үзләре төзи торган тиешле архивларда гамәлгә ашыралар, аларны документларны саклау буенча билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган биналар белән тәэмин итәләр.

Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булган өлешенә ка­раган документларны даими һәм вакытлыча саклау һәм күрсәтелгән документлар­ны архив учреждениеләренә даими саклауга тапшыру тәртибе Татарстан Республи­касы Министрлар кабинеты каршындагы Баш архив идарәсе тарафыннан билгелә­нә.

 

17           статья. АРХИВЛАРНЫ, МУЗЕЙЛАРНЫ ҺӘМ КИТАПХАНӘЛӘРНЕ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ФОНДЫ ДОКУМЕНТЛАРЫ БЕЛӘН КОМПЛЕКТЛАУ

Архив учреждениеләре Татарстан Республикасының дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары, дәүләт учреждениеләре, оешмалары һәм предприятиелә­ре эшчән леген дә барлыкка килгән архив документларыннан, законда каралган тәр­типтә башка хокукый һәм физик затлардан алынган архив документларыннан ту­плана.

Дәүләт музейларын һәм китапханәләрен, шулай ук җәмәгать, дини берлә­шмәләрне һәм оешмаларны, шәхси архивларны Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булган өлешендә сакланган документларның төп нөсхәләре белән комплектлау тыела. Кире кайтарып алу шарты белән сакларга бирелгән ар­хив документлары, хуҗалары аларны саклау хакында килешүне вакытында озайтмаган һәм күрсәтелгән документларны архив учреждениесенә, дәүләт музеена һәм китапханәсенә тапшырылган көннән алып 100 ел дәвамында таләп итмәгән оч­ракта, алар дәүләт милкенә күчә.

Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булмаган өлешенә караган документлар сатылган очракта, дәүләт аларны өстенлекле шартларда сатып алырга хокуклы. Документларның ияләре, сатуны оештыручылар, сату буласы көнгә 15 көннән дә соңга калмыйча, сатуның төгәл вакытын һәм урынын күрсәтеп, Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты каршындагы Баш архив идарәсенә язмача хәбәр итәргә тиеш.

 

18           статья.   ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ АРХИВ ФОНДЫ ДОКУМЕНТЛАРЫН ДӘҮЛӘТ ТАРАФЫННАН ИСӘПКӘ АЛУ

Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булган һәм дәүләт­неке булмаган өлешләренә караган барлык документлар, кайда саклануларына, ияләре кем булуга, мәгълүматның ни рәвешле һәм нинди техника белән берке­телүенә карамастан, дәүләт тарафыннан исәпкә алынырга тиешләр. Татарстан Рес­публикасы Архив фонды документларын дәүләт тарафыннан исәпкә алу билгелә­нгән тәртиптә Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты каршындагы Баш архив идарәсе, аның архив органнары һәм учреждениеләре тарафыннан гамәлгә ашырыла.

 

19           статья. АРХИВ ДОКУМЕНТЛАРЫНАҢ ФАЙДАЛАНУ

Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булган өлешенә ка­раган документлар һәм аларга белешмәләр файдалану өчен барлык хокукый һәм физик затларга бирелә.

Татарстан Республикасының архив учреждениеләрендә архив документла­рыннан файдалану тәртибе Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты кар­шындагы Баш архив идарәсе тарафыннан билгеләнә.

Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булган өлешенә ка­раган, дәүләт музейларында һәм китапханәләрендә даими сакланган, вакытлыча дәүләт органнарында, җирле үзидарә органнарында, дәүләт учреждениеләрендә, оешмаларында, предприятиеләрендә сакланган документларны файдалану тәртибе Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты каршындагы Баш архив идарәсе белән килештереп, аларның үзләре тарафыннан билгеләнә.

Җәмәгать һәм дини берләшмәләр һәм оешмалар милкендәге яисә шәхси милектәге архив документларын файдалану фәкать милекченең ризалыгы белән генә гамәлгә ашырыла.

Татарстан Республикасының архив учреждениеләре, файдаланучыларга ар­хив документларының күчермәләрен һәм күрсәтелгән документларның белешмә­ләрен коммерция максатларында файдалану өчен биргәндә, алардан файдалану шартларын да билгеләргә хаклы.

Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булган өлешенә ка­раган, дәүләт серенә яки закон тарафыннан саклана торган башка сергә ия доку­ментларны файдалану, әгәр законда башкача билгеләнгән булмаса, алар барлыкка килгән көннән соң 30 ел узгач рөхсәт ителә.

Гражданнарның шәхси тормышлары хакында мәгълүматлар булган, шулай ук аларның тормышына куркыныч тудырган һәм торак иминлеген бозарга мөмкин архив документларын файдалануда чикләүләр, әгәр законда башкача каралмаса, документ барлыкка килгән көннән 75 ел итеп билгеләнә. Шушы вакытка кадәр, бу документ белән танышу өчен рөхсәтне граждан үзе, ә ул вафат булганнан соң -аның варислары бирергә тиеш.

Документларның бөтен килеш саклануына куркыныч янамаганда, хокукый һәм физик затлар архив белешмәләре, архив учреждениеләрендә, дәүләт музейла­рында һәм китапханәләрендә, дәүләт учреждениеләренең, оешмаларының һәм предприятиеләренең архивларында сакланучы архив документларының расланган күчермәләрен һәм архив документлары өземтәләрен алырга яисә күчереп алырга хокуклы.

Хокукый һәм физик затлар архив документларыннан файдаланган өчен һәм аларның сакланышы өчен законнарда билгеләнгән тәртиптә җавап бирәләр. Хоку­кый һәм физик затлар күрсәтелгән документларны файдалану мәсьәләләре буенча архив эше белән идарә итү органнарының һәм архив учреждениеләренең карарла­рына шикаять белдерә яисә закон нигезендә судка яки буйсыну тәртибендә югары­рак торган архив эшенә идарә итү органнарына мөрәҗәгать итә алалар.

 

VI бүлек. "ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АРХИВ ФОНДЫ ҺӘМ АРХИВЛАРЫ ТУРЫНДА" ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАКОНЫН БОЗГАН ӨЧЕН ҖАВАПЛЫЛЫК

20           статья. "ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АРХИВ ФОНДЫ ҺӘМ АРХИВЛАРЫ ТУРЫНДА" ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАКОНЫН БОЗГАН ӨЧЕН ҖАВАПЛЫЛЫК

Татарстан Республикасының урындагы затлары һәм   гражданнары,  Татарстан Республикасы территориясендәге чит ил гражданнары һәм гражданлыклары булмаган затлар әлеге Законны бозган өчен законнарда билгеләнгән тәртиптә хоку­кый җаваплылыкка тартылалар.

 

21           статья. ӘЛЕГЕ ЗАКОННЫ БОЗУ АРКАСЫНДА КИТЕРЕЛГӘН ЗЫЯННЫ КАПЛАУ

Хокукый һәм физик затлар Татарстан Республикасының Архив фонды до­кументларына үзләре китергән зыянны законнарда билгеләнгән тәртиптә капларга тиешләр.

 

VII бүлек. Халыкара хезмәттәшлек.

22           статья. АРХИВ ЭШЕ ӨЛКӘСЕНДӘ ХАЛЫКАРА ХЕЗМӘТТӘШЛЕК

Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты каршындагы Баш архив идарәсе системасының архив органнары һәм учреждениеләре, дәүләт музейлары һәм китапханәләре, хокукый һәм физик затлар - архив документларының ияләре архив эше өлкәсендә халыкара хезмәттәшлектә, архив мәсьәләләре буенча халыка­ра киңәшмәләрдә һәм конференцияләрдә катнашалар.

 

23           статья. АРХИВ ДОКУМЕНТЛАРЫН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫННАН ЧИТКӘ АЛЫП ЧЫГУ

Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булган өлешенә ка­раган архив документларын, шулай ук дәүләтнеке булмаган өлешенә караган һәм бөтен халык байлыгы саналган сирәк очрый торган һәм аеруча кыйммәтле доку­ментларны, шушы статьяның икенче өлешендә каралган очраклардан кала, Татар­стан Республикасыннан читкә алып чыгу тыела.

Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты каршындагы Баш архив идарәсе Татарстан Республикасы Архив фондының дәүләтнеке булган өлешенә ка­раган документларны вакытлыча һәм дәүләтнеке булмаган өлешенә караган сирәк очрый торган һәм аеруча кыйммәтле документларны законнар нигезендә алдан ки­лешенгән чорга Татарстан Республикасыннан читкә алып чыгарга рөхсәт бирергә хокуклы.

Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты каршындагы Баш архив идарәсенә кирәк булган очракта Татарстан Республикасыннан читкә чыгарыла тор­ган архив документларының күчермәләрен алу хокукы бирелә.

 

24           статья. АРХИВ ДОКУМЕНТЛАРЫНЫҢ КҮЧЕРМӘЛӘРЕН ЧИТКӘ ЧЫГАРУ ҺӘМ ЧИТТӘН КЕРТҮ

Сатып алу, сату, бүләк итү яисә милекченең башка төрле гражданлык - хо­кукый гамәлләрне башкаруы нәтиҗәсендә алынганнарны да кертеп, архив доку­ментлары күчермәләрен (төп нөсхә хокукында булмаганнарны) һәм аларның өзем­тәләрен Татарстан Республикасыннан читкә чыгару һәм Татарстан Республикасына кертү, ябык архив документлары күчермәләреннән һәм аларның өземәтәләреннән кала, чикләүләрсез гамәлгә ашырылырга мөмкин.

 

25           статья. ХАЛЫКАРА ШАРТНАМӘЛӘР

Татарстан Республикасы катнашындагы халыкара шартнамәләрдә Татар­стан Республикасының Архив фонды һәм архивлары турында Татарстан Республи­касы законнарында каралганнан үзгә кагыйдәләр билгеләнсә, халыкара шартнамә кагыйдәләре кулланыла.

 

Татарстан Республикасы Президенты

Казан шәһәре, 1996 елның 13 июне №644

М.Шәймиев

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

"Об Архивном фонде Республики Татарстан и архивах"

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В целях настоящего Закона:

под Архивным фондом Республики Татарстан понимается совокупность до­кументов, отражающих материальную и духовную жизнь ее народов, имеющих ис­торическое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия наро­дов Татарстана и России;

под архивным документом понимается документ, независимо от носителя и способа фиксации информации, сохраняемый или подлежащий сохранению в силу его исторической и практической значимости для общества и равно имеющий цен­ность для собственника;

под архивным фондом понимается совокупность архивных документов, ис­торически или логически связанных между собой;

под архивом понимается совокупность архивных документов, а также ар­хивное учреждение или структурное подразделение учреждения, организации и предприятия, осуществляющее прием и хранение архивных документов в интересах пользователей;

под тайным архивом понимается архив, о котором не заявлено публично;

под архивным делом понимается деятельность по организации собирания, хранения, учета и использования архивных документов;

под постоянным хранением архивных документов понимается бессрочное (вечное) их хранение в архиве, музее, библиотеке;

под временным хранением архивных документов понимается их хранение государственными органами, органами местного самоуправления, государственными    1 учреждениями, организациями, предприятиями в создаваемых ими соответствующих архивах в течение периода, установленного нормативными правовыми актами;

под депозитарным хранением архивных документов понимается их хране­ние в архиве, музее, библиотеке на условиях, определяемых соглашением (договором) между собственником документов и архивом, музеем, библиотекой, с сохранением за собственником права собственности на архивные документы.

 

Статья 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон регулирует формирование, организацию хранения, учет, использование архивов и архивных фондов и управление ими в целях обеспечения сохранности архивных документов и их всестороннего использования в интересах граждан, общества и государства.

 

Статья 3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ АРХИВНОМ ФОНДЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И АРХИВАХ

Законодательство об Архивном фонде Республики Татарстан и архивах со­стоит из настоящего Закона и иных законодательных актов, касающихся вопросов, связанных с Архивным фондом Республики Татарстан и архивами.

 

Статья 4. ПОЛНОМОЧИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ВОПРОСАМ АРХИВНОГО ДЕЛА

Республика Татарстан в соответствии с Конституцией Республики Татар­стан и настоящим Законом самостоятельно решает все вопросы архивного дела, кроме вопросов, относящихся к исключительному ведению Российской Федерации и полномочиям Российской Федерации по вопросам совместного ведения Россий­ской Федерации и Республики Татарстан.

 

Раздел II. АРХИВНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Статья 5. СОСТАВ АРХИВНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В состав Архивного фонда Республики Татарстан входят находящиеся на территории Республики Татарстан архивные фонды и архивные документы незави­симо от источника их образования, вида носителя, места хранения и формы собст­венности. Отнесение документов к составу Архивного фонда Республики Татарстан производится на основании экспертизы их ценности органами управления архив­ным делом и архивными учреждениями Республики Татарстан в установленном по­рядке.

Архивный фонд Республики Татарстан состоит из государственной и него­сударственной частей.

 

Статья 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЧАСТИ АРХИВНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Государственную часть Архивного фонда Республики Татарстан состав­ляют архивные фонды и архивные документы, являющиеся государственной (республиканской и коммунальной) собственностью Республики Татарстан, феде­ральной собственностью на территории Республики Татарстан.

К республиканской собственности относятся архивные фонды и архивные документы, образовавшиеся и образующиеся в деятельности республиканских ор­ганов государственной власти и управления, учреждений, организаций и предпри­ятий, отнесенных к республиканской собственности, а также архивные фонды и архивные документы юридических и физических лиц, поступившие на законном основании в республиканскую собственность, в том числе из-за рубежа.

К коммунальной собственности относятся архивные фонды и архивные до­кументы, образовавшиеся и образующиеся в деятельности местных органов госу­дарственной власти и управления, учреждений, организаций и предприятий, отне­сенных к коммунальной собственности, а также архивные фонды и архивные до­кументы юридических и физических лиц, поступившие на законном основании в коммунальную собственность, в том числе из-за рубежа.

Негосударственную часть Архивного фонда Республики Татарстан состав­ляют архивные фонды и архивные документы, находящиеся в собственности ме­стного самоуправления, собственности общественных объединений и организаций, а также с момента отделения церкви от государства в собственности религиозных объединений и организаций, действующих на территории Республики Татарстан, или в частной собственности и представляющие собой историческую, научную, со­циальную, экономическую, политическую или культурную ценность.

 

Раздел III. АРХИВЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Статья 7. СОЗДАНИЕ АРХИВОВ

Юридическим и физическим лицам Республики Татарстан гарантируется право на создание архивов.

Не допускается создание тайных архивов из документов государственной части Архивного фонда Республики Татарстан, а также содержащих документы, отнесенные в установленном порядке к категории особо ценных и уникальных, ли­бо создание тайных архивов, затрагивающих права и законные интересы граждан.

 

Статья 8. ПЕРЕДАЧА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АРХИВЫ, ПОМЕЩЕНИЯ И ЗДАНИЯ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Передача права собственности другим лицам на архивные фонды и архив­ные документы, являющиеся государственной собственностью Республики Татар­стан, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Та­тарстан.

Передача права собственности другим лицам на архивные фонды и архив­ные документы, являющиеся федеральной собственностью на территории Республи­ки Татарстан, осуществляется в порядке, установленном законодательством Россий­ской Федерации.

Архивные фонды и архивные документы, относящиеся к государственной части Архивного фонда Республики Татарстан, а также помещения и здания, где они расположены, отчуждению из государственной собственности не подлежат ина­че, как на основании судебного решения. В случае приватизации государственных предприятий архивные фонды и архивные документы, образовавшиеся в их дея­тельности, остаются в составе государственной части Архивного фонда Республики Татарстан независимо от места их хранения.

Собственники документов негосударственной части Архивного фонда Рес­публики Татарстан могут передавать свои документы в государственную собствен­ность Республики Татарстан. При этом передача права собственности на документы оформляется соглашением (договором).

Документы негосударственной части Архивного фонда Республики Татар­стан поступают в государственную собственность Республики Татарстан и передают­ся на постоянное хранение в архивные учреждения системы Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан в случае ликвидации негосударственных объединений, учреждений, организаций и предприятий или смерти владельца при отсутствии правопреемников и законных наследников.

 

Статья 9. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АРХИВЫ

Право собственности на архивы, независимо от формы собственности, охра­няется законодательством. Ни один архивный документ не может быть без согласия собственника или уполномоченного им органа или лица изъят иначе , как на осно­вании судебного решения.

Архивы, архивные фонды и архивные документы, находящиеся в чужом незаконном владении, передаются собственникам в соответствии с законодательст­вом.

 

Раздел IV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИВНЫМ ДЕЛОМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Статья 10. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИВНЫМ ДЕЛОМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Государственное управление архивным делом в Республике Татарстан в со­ответствии с Конституцией Республики Татарстан осуществляется Кабинетом Ми­нистров Республики Татарстан через образуемый им орган управления архивным делом - Главное архивное управление при Кабинете Министров Республики Татар­стан.

 

Статья 11. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРХИВНЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ГЛАВНОГО АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Финансирование и материально-техническое обеспечение архивных органов и учреждений системы Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Татарстан, местных бюджетов, а также за счет внебюджетных средств.

Архивным учреждениям Республики Татарстан и их подразделениям, нахо­дящимся на самостоятельном балансе и имеющим права юридического лица, в час­ти их уставной непредпринимательской деятельности могут быть предоставлены льготы    по    налогообложению    в    порядке,    установленном    законодательством.

Местные органы государственной власти и управления обеспечивают соот­ветствующие архивные органы и учреждения зданиями и помещениями, отвечаю­щими установленным требованиям сохранности документов Архивного фонда Рес­публики Татарстан.

Имущество, в том числе недвижимое, находящееся или передаваемое в опе­ративное управление Главному архивному управлению при Кабинете Министров Республики Татарстан, органам и учреждениям его системы, закрепляется за ними на правах бессрочного владения, пользования и распоряжения.

Собственникам закрепленного за архивными органами и учреждениями имущества, в том числе недвижимого, находящегося или передаваемого в оператив­ное управление, запрещается изымать или перераспределять это имущество другим юридическим и физическим лицам.

Земельные участки, занимаемые архивными органами и учреждениями сис­темы Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татар­стан,  предоставляются им в постоянное пользование.

 

Статья 12. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОПЕЧЕНИЕ НАД НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ АРХИВАМИ

По просьбе собственников документов негосударственной части Архивного фонда Республики Татарстан архивные органы и учреждения системы Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан оказывают методическую помощь в сохранении, комплектовании и использовании их архивов. По договоренности с собственниками документов негосударственной части Архив­ного фонда Республики Татарстан архивные органы и учреждения системы Главно­го архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан могут оказывать иное содействие негосударственным архивам, осуществлять их финансо­вую поддержку.

Собственники негосударственных архивов и архивных документов, отнесен­ных к составу Архивного фонда Республики Татарстан, имеют право на их депози­тарное хранение в архивных органах и учреждениях, государственных музеях и библиотеках, право на создание их страховых копий, а также на их реставрацию и использование.

 

Статья 13. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НА­СТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Государственный контроль за соблюдением настоящего Закона осуществля­ется государственными органами, в том числе органами управления архивным де­лом.

 

Статья 14. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ АРХИВНОГО ДЕЛА

Общественные и религиозные объединения и организации могут содейство­вать решению задач развития и совершенствования архивного дела, руководствуясь настоящим Законом, другими законодательными актами Республики Татарстан.

 

Раздел V. ХРАНЕНИЕ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ, УЧЕТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Статья 15. ОБЯЗАННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Собственники документов, отнесенных к составу Архивного фонда Респуб­лики Татарстан, обязаны обеспечивать их сохранность.

Особо ценные и уникальные архивные документы находятся на особом ре­жиме хранения и использования. На эти документы создаются страховые копии.

Отнесение архивных документов к особо ценным и уникальным, а также создание и хранение страховых копий осуществляется в установленном порядке ар­хивными органами и учреждениями системы Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан.

Государственные органы, государственные учреждения, организации и предприятия обеспечивают сохранность, учет, отбор и подготовку документов госу­дарственной части Архивного фонда Республики Татарстан для передачи на посто­янное хранение в соответствии с государственными стандартами, правилами и ин­струкциями Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан, а также Государственной архивной служб ы России; разрабатывают и ут­верждают по согласованию с Главным архивным управлением при Кабинете Мини­стров Республики Татарстан нормативные и методические документы, определяю­щие работу соответствующих архивов.

Государственные органы, государственные учреждения, организации и предприятия не могут уничтожить документы, срок хранения которых истек, до утверждения экспертно-проверочной и методической комиссией Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан описей на дела посто­янного срока хранения и согласования описей на дела по личному составу.

Собственники документов негосударственной части Архивного фонда Рес­публики Татарстан не могут уничтожить эти документы без согласования с архив­ными органами и учреждениями системы Главного архивного управления при Ка­бинете Министров Республики Татарстан.

 

Статья    16.    ХРАНЕНИЕ   ДОКУМЕНТОВ   ГОСУДАРСТВЕННОЙ   ЧАСТИ АРХИВНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Постоянное хранение документов государственной части Архивного фонда Республики Татарстан осуществляют архивные учреждения, государственные музеи и библиотеки.

Временное хранение документов государственной части Архивного фонда Республики Татарстан осуществляют государственные органы, органы местного са­моуправления, государственные учреждения, организации и предприятия в созда­ваемых ими соответствующих архивах, которые они обеспечивают помещениями, отвечающими установленным требованиям сохранности документов.

Порядок постоянного и временного хранения документов государственной части Архивного фонда Республики Татарстан и передачи указанных документов на постоянное хранение в архивные учреждения устанавливается Главным архивным управлением при Кабинете Министров  Республики Татарстан.

 

Статья   17.   КОМПЛЕКТОВАНИЕ   АРХИВОВ,   МУЗЕЕВ   И   БИБЛИОТЕК ДОКУМЕНТАМИ АРХИВНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.

Архивные учреждения комплектуются архивными документами, образую­щимися в деятельности государственных органов, органов местного самоуправле­ния, государственных учреждений, организаций и предприятий Республики Та­тарстан, архивными документами других юридических и физических лиц, получен­ными в порядке, установленном законодательством.

Комплектование государственных музеев и библиотек, а также архивов об­щественных, религиозных объединений и организаций и частных архивов под­линными документами государственной части Архивного фонда Республики Та­тарстан не допускается. Поступившие на депозитарное хранение архивные доку-которых своевременно не пролонгировали договор на их хранение и не востребовали указанные документы в течение 100 лет с момента их пе­редачи в архивное учреждение, государственный музей и библиотеку, переходят в государственную собственность.

При продаже документов негосударственной части Архивного фонда Рес­публики Татарстан государство имеет преимущественное право на их приобретение. Собственники документов, организаторы продаж обязаны не позднее, чем за 15 дней до предстоящей продажи сообщать о ней в письменном виде Главному архивному управлению при Кабинете Министров Республики Татарстан с указанием точного времени и места продажи.

 

Статья 18. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Все документы государственной и негосударственной части Архивного фон­да Республики Татарстан независимо от места их хранения, вида носителя, техники и способа закрепления информации, подлежат государственному учету. Государст­венный учет документов Архивного фонда Республики Татарстан осуществляется в соответствии с установленным порядком Главным архивным управлением при Ка­бинете Министров Республики Татарстан, его архивными органами и учреждения­ми.

 

Статья 19. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Документы государственной части Архивного фонда Республики Татарстан и справочники к ним предоставляются для использования всем юридическим и фи­зическим лицам.

Порядок использования архивных документов в архивных учреждениях Республики Татарстан определяется Главным архивным управлением при Кабинете Министров Республики Татарстан.

Порядок использования документов государственной части Архивного фон­да Республики Татарстан, находящихся на постоянном хранении в государствен­ных музеях и библиотеках, на временном хранении в государственных органах, ор­ганах местного самоуправления, государственных учреждениях, организациях, предприятиях, определяется ими по согласованию с Главным архивным управле­нием при  Кабинете  Министров Республики Татарстан.

Использование архивных документов, находящихся в собственности обще­ственных и религиозных объединений и организаций или в частной собственности, осуществляется только с согласия  собственника.

Архивные учреждения Республики Татарстан имеют право при выдаче пользователям для использования в коммерческих целях копий архивных доку­ментов и справочников к указанным документам устанавливать условия их исполь­зования.

Использование документов государственной части Архивного фонда Рес­публики Татарстан, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, разрешается по истечении 30 лет со времени их создания, если иное не ус­тановлено законодательством.

Ограничения в использовании архивных документов, содержащих сведения о частной жизни граждан, а также создающие угрозу для их жизни и безопасности жилища, устанавливаются на срок 75 лет со времени создания документов, если иное не предусмотрено законодательством. Ранее этого срока доступ к таким доку­ментам может быть разрешен самим гражданином, а после его смерти - его наслед­никами.

Юридические и физические лица имеют право получать архивные справ­ки, заверенные копии архивных документов и выписки из архивных документов, хранящихся в архивных учреждениях, государственных музеях и библиотеках, архивах государственных учреждений, организаций и предприятий или делать вы­писки из них, если это не угрожает физической сохранности документов.

Юридические и физические лица несут ответственность за использование и сохранность архивных документов в порядке, предусмотренном законодательством. Юридические и физические лица могут обжаловать решения органов управления архивным делом и архивных учреждений по вопросам использования указанных документов либо в судебном порядке в соответствии с законодательством, либо в вышестоящий в порядке подчиненности орган управления архивным делом.

 

Раздел VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "ОБ АРХИВНОМ ФОНДЕ РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН И АРХИВАХ"

Статья 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Должностные лица и граждане Республики Татарстан, иностранные граж­дане и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Татарстан, несут юридическую ответственность за нарушение настоящего Закона в порядке, установленном законодательством.

 

Статья 21. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО НАРУШЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Юридические и физические лица обязаны возместить вред, причиненный ими документам Архивного фонда Республики Татарстан в порядке, установленном законодательством.

 

Раздел VII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 22. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ АРХИВНОГО ДЕЛА

Архивные органы и учреждения системы Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан, государственные музеи и библио­теки, юридические и физические лица - собственники архивных документов при­нимают участие в международном сотрудничестве в области архивного дела, уча­ствуют в международных совещаниях и конференциях по проблемам архивов.

 

Статья 23. ВЫВОЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Вывоз архивных документов государственной части, а также уникальных и особо ценных документов негосударственной части Архивного фонда Республики Татарстан, являющихся общенародным достоянием, за пределы Республики Татар­стан запрещается, за исключением случаев, предусмотренных частью второй на­стоящей статьи.

Главное архивное управление при Кабинете Министров Республики Татар­стан вправе разрешать временный вывоз документов государственной части, а так­же уникальных и особо ценных документов негосударственной части Архивного фонда Республики Татарстан за пределы Республики Татарстан на оговоренный срок в соответствии с законодательством.

Главному архивному управлению при Кабинете Министров Республики Та­тарстан предоставляется право при необходимости снимать копии с архивных до­кументов, вывозимых за пределы Республики Татарстан.

 

Статья 24. ВЫВОЗ И ВВОЗ КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Вывоз за пределы Республики Татарстан и ввоз в Республику Татарстан ко­пий архивных документов (не на правах подлинника) и выписок из них, включая полученные в результате купли-продажи, дарения или совершения собственником иных гражданско-правовых сделок, могут осуществляться без ограничений, за ис­ключением вывоза копий архивных документов, доступ к которым закрыт, и выпи­сок из них.

 

Статья 25. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

Если международным договором с участием Республики Татарстан установ­лены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве Республики Та­тарстан об Архивном фонде Республики Татарстан и архивах, применяются прави­ла международного договора.

Президент Республики Татарстан М.Шаймиев

Г.Казань, 13 июня 1996 г. №644