1997 1/2

Татар иртђсе

 Ђле татар чукындырылмаган;
 Ќимерелмђгђн Казан диварлары,
 Колшђрифне кылыч чапмаган.
 Сљембикђ ђле њсмер бала.
 Кара яла ягып ак дљньяга,
 Шаџгали дђ денен сатмаган.

Миллђтемнећ таза, њсмер чагы,
 Итил-йортныћ дљрли њз учагы,
 Иман бљтен ђле безлђрдђ!..
Њт агызып кяфер бушанмаган,
Ђле беркем ќирдђ ышанмаган
"Татар-батар" дигђн сњзлђргђ.

Офыкта юк хђвеф књлђгђсе,
Итил-суда очкан кош шђњлђсе,
Атларыбыз утлый чабында...
Олы юлда књтђрелми тузан.
Корган талга кунган бала козгын
Љмет итђ нидер табынга...

Ђле татар чукындырылмаган,
Дию бђйдђн ычкындырылмаган,
Хыял - дђрья, - каерып иш кенђ!
Тарихыбыз љчен бу - бер мизгел,
Ыруларым љчен керсез, изге
Сабый чакта књргђн тљш кенђ!