2006 1

Сарапул тљбђгендђ татар эзлђре

Сарапул — Удмуртия Республикасыныћ тарихи калаларыныћ берсе. Удмуртиянећ башкаласы Ижевск яки бњтђн шђџђрлђре турында сњз чыкканда ул тирђнећ тарихын удмуртлар белђн генђ бђйлђп карыйлар. Лђкин аерым тарихи дђверлђрдђ, Ижевск џђм Сарапул тљбђгенећ ђњвђлге хуќалары утрак тормышта яшђгђн болгар-татарлары булганнар.

Бу мђкалђдђ Ижевск шђџђренећ татарларга бђйле тарихына џђм электђн Сарапул љязенђ кергђн, ђ хђзерге вакытта Ђгерќе районындагы татар авылларына тукталмыйбыз. Чљнки алар хакында аерым язылды1.
Чулман елгасы буенда урнашкан Сарапулныћ исеме дђ серле. Бу атаманыћ борынгы болгар-тљрки теленнђн килњен галимнђр дђлиллђде. Сарапул шђџђренећ исеме Чулманга коя торган елга исеменнђн алынган. Профессор Гомђр Саттаров бу атаманы болгар телендђ «сазлы елга» мђгънђсен белдерђ дип яза. Татарстанныћ Кама Тамагы районы территориясендђ, борынгы болгарлар яшђгђн урында да, Сарапул исемле инеш булганлыгы билгеле2. Киров љлкђсе белђн Татарстан чигендђ — Вятка елгасы буенда да Сарапул исемле књл бар3. Республикабызныћ Зђй районындагы Сарапала (Сђрђпђле) авылыныћ исеме дђ Сарапулга аваздаш. Сарапул атамасына бњтђнчђ («сары пул» — сары (ягъни, алтын) акча; сары балык — чљгђ балыгы) фаразлар булса да, Г. Саттаров фикере дљресрђк булса кирђк. Џђрхђлдђ, Сарапул атамасыныћ мђгънђсе тљрки-татар теленђ бђйлелеге — Сарапул шђџђрендђ џђм аныћ тирђсендђ электђн тљрки-татарлар яшђгђнлегенђ нигезле бер дђлил булып тора.
Шђџђрнећ кайчан нигезлђнгђнлеге, ђлегђчђ яшерен сер булып кала. Рус чыганакларында, Сарапулныћ башлангычы итеп, XVI гасырда Казан ханлыгы яулап алынганнан соћ, саклану корылмасы буларак, шул урында тљзелгђн Вознесенское исемле рус авылы књрсђтелђ. Татарлар бу тљбђктђ килмешђклђр итебрђк тасвирлана. Югыйсђ, рус чыганакларын ныклап љйрђнгђндђ, Сарапул шђџђрендђ џђм Чулман буеныћ якын тирђлђрендђ, борынгыдан тљрки-татарлар яшђгђнлегенђ дђлиллђр књп. Бу мђкалђбездђ ђлеге мђсьђлђне тулаем џђм ђтрафлы тикшерњ максатын куймадык, фђкать татар тарихчыларыныћ игътибарын юнђлтергђ телибез. Татар тарихы дигђн чиксез галђмне љйрђнњ љчен административ чиклђр киртђ тњгел. Шулай ук тарихыбызны тикшерњ — галимнђребезнећ бурычы.
Тарихи чыганаклар ишарђ итњенчђ, Сарапул урынында Болгар, Алтын Урда џђм Казан ханлыклары чорында тљрки-татарларныћ каласы булган. Бу тљбђктђ XVI гасырда татарларныћ утрак тормышта књплђп яшђве турында XIX гасыр рус галимнђре хезмђтлђрендђ дђ язылган4.
Казан ханлыгын руслар яулап алганнан соћ Сарапул шђџђре урынында борынгыдан яшђгђн татарларныћ аннан куылып, авылларга таралуын раслый торган архив документлары да бар. Мђсђлђн, Вятка наместниклыгы оештырылу ућаеннан императрица Екатерина Икенчегђ тапшырылган 1780 елгы бер рђсми документта Сарапул шђџђре турында «На сем месте был в старину Болгарской городок, которого жители по завоевании российскими разошлись по деревням» дигђн юллар бар5. Сарапулдан куылган татарларныћ бер љлеше бик еракка таралмыйча, књпчелеге Чулман, Зур Сарапул џђм Кече Сарапул елгалары буенда авыллар нигезлђп яшђгђннђр. Колонизация кљчђйгђн саен, алар акрынлап бу тљбђктђн читкђ качырга џђм књченеп китђргђ мђќбњр булганнар. Татарлардан бушап калган авыллар урынына руслар џђм удмуртлар урнашкан. XVIII гасырда бу авыллардан татарлар бљтенлђй китеп беткђн.
XIX гасыр ахырында Вятка губернасыныћ статистика идарђсе туплаган мђгълњматларга караганда, шул чорда саф татар авылларыннан тыш, Сарапул љязендђге 57 рус џђм удмурт авылы урыннарында да ђњвђл татарлар яшђгђнлеге яисђ андагы ќирлђрнећ элек татар-башкортларныкыI булганлыгы язылган6. Бу хакта риваятьлђр язып алынган џђм шул авылларда иске татар зиратлары булуы да књрсђтелгђн. Болгар, Алтын Урда чорлары турында ђйтелгђн, шул дђверлђргђ караган тљрле археологик табышлар турында мђгълњмат бирелгђн. Бу илле ќиде авылныћ иллесе Сарапулга 50 чакрым якынлыкта, ђ шуларныћ егерме алтысы калага 20 чакрымнан да якынрак булганлыгын искђртергђ кирђк. Ул авыллардан Сарапулга ић якыны биш чакрымда, ђ ић ерагы 135 чакрымда булган. Заманында татарлар яшђгђн ул авылларныћ бер љлеше хђзергђчђ тљрки-татар атамаларын саклап калуын да игътибарга алырга кирђк. Тарихыбыз љчен кыйммђтле булган бу статистик материаллар ќыентыгыннан кайбер авылларныћ тасвирламалары, безнећ тарафтан кыскартылган хђлдђ, тњбђндђ тђкъдим ителђ.
Сарапул шђџђрендђ 1909 елдагы тљзелеш эшлђре вакытында зур каберлек табылуы хакында њз чорында матбугатта язылган була. ХХ гасыр башы галимнђре тарафыннан бу гомуми каберлектђ 1351 елда булган ваба эпидемиясеннђн џђлак булган тљркилђр ќирлђнгђнлеге ачыкланган. Сарапул шђџђре урынында болгар-татарлар яшђгђнлегенђ ышанычлы булган бу фактны совет чоры галимнђре никтер телгђ алмадылар, хђзер дђ илтифат итњчелђр књренми.
Чыганакларныћ текстлары кыскартылып, тљп нљсхђдђгечђ — рус телендђ бирелђ.

 
ИСКЂРМЂЛЂР:
1. Мђрданов Р. Иж шђџђре татарлары тарихыннан. – Казан, 2006. – 264 б.; Мђрданов Р., Џадиев И. Ђгерќе тљбђге тарихы. – Казан, 2003. – 176 б.
2. Саттаров Г. Татарстан АССРныћ антропотопонимнары. – Казан, 1973. – Б. 267-272.
3. Республика Татарстан: Атлас. – Омск, 2002. – С. 13.
4. Спицын А. К истории Вятских инородцев // Календарь Вятской губернии на 1889 год / Сост. Спасский Н. – Вятка, 1888. – 230 с.
5. РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 777, л. 463.
6. Материалы по статистике Вятской губернии. – Т. VII. Сарапульский уезд. – Ч. II. Подворная опись. – Вятка, 1892. – С. 5, 8, 22-27, 55, 61, 63-66, 71-75, 77, 78, 108-114, 130, 138, 141, 143, 164, 165.

I Башкорт сњзе монда миллђтне тњгел, сословиене белдерђ. Сарапул љязе турындагы хезмђтнећ њзендђ њк, мђсђлђн, хђзерге Ђгерќе районына керђ торган авыллардан Исђнбай турында язганда : " населяют деревню татары, принадлежащие к сословию собственников-башкир" - дип, Касай турында: " жители - татары,магометанского вероисповедания,принадлежащие к трем сословиям: 1) тептярей, 2) башкир вотчинников и 3) бывших государственных крестьян" - дип язылган (Материалы по статистике Вятской губернии. Т. VII. Сарапульский уезд. Ч. II. Подворная опись. - Вятка, 1892. - С.. 52-53).
 

№ 1
Могилы, открытые в городе Сарапуле на Оползине

В последних числах мая и начале июня месяца, настоящего года, при производстве земляных работ для устройства водопровода в городе Сарапул, на соседней с городом Старцевой горе, рабочими были обнаружены человеческие кости. После внимательного расследования места, открыты были две могилы, наполненные костями, погребенных в них людей различного пола и возраста. Могилы были различной величины. Одна — достигала в длину приблизительно 8 сажень, имела направление с востока на запад, и была расположена южнее второй на несколько сажень. Другая — в длину была саженей около трех и шла параллельно первой. Глубина той и другой могилы равнялась приблизительно сажени, а ширина — аршинам четырем-пяти. От поверхности земли могилы находились на одинаковой глубине, не более аршина, если не считать случайных неровностей самого места. Вследствие небольшого склона к Каме, кости первой могилы находились в начале раскопок от поверхности земли вершка на 2-3. Обе могилы были обложены деревом. Рядом с северной могилой почти вплотную были расположены, по-видимому, погребные ямы, давно засыпанные землей.
По находкам, оказавшимся в этих могилах, можно заметить между ними некоторую разницу. В южной могиле не найдено ни одного креста, в северной же оказалось несколько десятков четырехконечных крестов, причем некоторые были завернуты в холщовую тряпку.
Была разница и в способе погребения трупов. Трупы младенцев, погребенных в южной могиле оказались завернутыми в бересту, большие же трупы, по-видимому, были завернуты в холст. В северной могиле раскопками не обнаружено присутствия ни того, ни другого. Здесь была найдена одна только старинная пуговица, переданная в Сарапульский музей вместе с несколькими крестами.
При могилах найден небольшой клад серебряных монет (ефимки) времени Михаила Федоровича (1613-1645 гг.), на которых сохранилась надпись: «Царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси».
Что касается погребения трупов, то они были просто свалены в той и другой могиле. Только в направлении трупов в большой могиле замечалось более правильности: трупы имели направление ногами на восток, хотя младенцы, завернутые в бересту, находились под углом к ним. Все трупы лежали в могилах совершенно неправильно: на спине, на животе, на боках, что можно видеть на фотографии, сделанной с черепов в их нетронутом положении, хранящейся в Сарапульском музее. Повреждений костей и черепов каким-либо огнестрельным или холодным оружием совершенно не обнаружено; одна часть костей истлела от времени, другая же сохранилась порядочно. По сообщению доктора М. М. Хомякова из Казани, до 80 % увезенных им черепов, взятых не из могил, а из общей груды уже выкопанных скелетов, были монгольского происхождения. Этим ограничились все находки на Оползине.
Возникает вопрос, кому же принадлежали открытые могилы, и к какому времени относятся они и те монгольские черепа, которые извлечены из могил?
Для решения этих вопросов необходимо сделать историческую справку о прошлом города Сарапула и окружающих его мест.
В XII веке в местах, прилегавших к нынешнему городу Сарапулу, обитали болгары. Они имели тогда уже свои города и столицу, которые подвергались по временам нападениям русских князей. В 1164 году Владимиро-Суздальский князь Андрей Боголюбский предпринимал поход против болгар, взял их город Бряхимов с крепостью, от которой осталось нынешнее «Чертово Городище», близ города Елабуги, а в 1222 году русскими князьями были разорены города Жукотин близ Чистополя, и Ошель близ устья Камы. Во время борьбы русских князей с болгарами и их разными соплеменниками соседями, началась русская колонизация прикамского края и окончательное исчезновение болгарских городов. Река Кама, являясь одним из главных путей, ведущих русских колонистов на Вятку, скоро, конечно, была заселена и сама русскими. И Иоанн Грозный, предприняв поход на Казань в 1552 году, имел уже деятельную поддержку в борьбе с татарами от русских, обитавших в Прикамье. В конце XVI века Сарапул упоминается уже в актах. «В Сарапуле и Сиве ловят рыбу из оброков и пермячьи их хмель берут от Осы…» В 1619 году взбунтовавшиеся казанские татары, башкиры, чуваши, черемисы и вотяки «пригороды Сарапул и Осу держали в осаде». По дозорной книге 1621 года в селе Вознесенском, что на СарапулеI, было 195 дворов, т. е. до тысячи или более жителей. [...]
Таким образом, историческая справка о прошлом Сарапула достаточно уясняет присутствие в могилах черепов монгольского типа вместе с христианскими погребениями русских, очевидно живших когда-то в соседстве. Обширность могил указывает на то, что это были общие могилы для погребения умерших.
Время происхождения этих могил приблизительно могут наметить найденные монеты времен Михаила Федоровича, т. е. могилы, предположительно, можно относить ко времени начала XVII столетияII .
Что же было причиной общих могил, в которых погребены спешно и в беспорядке многочисленные трупы женщин, мужчин и детей?
Исторические справки о причинах такого явления указывают на эпидемии, часто посещавшие город Сарапул. К истории именно эпидемий и в частности чумы, а не битв, по причине отсутствия следов оружия на черепах, нужно относить эти общие могилы. «Чума в России, пишет врач Ф. Стрельцов в своей корреспонденции, впервые появилась в XI столетии, затем появлялась в XIII веке, а самая страшная эпидемия, получившая название черной смерти, разразилась в Европе в XIV веке и в 1351 году двумя путями через Польшу и Астрахань, проникла в Россию. Смертность от этой эпидемии превзошла все эпидемии, когда-либо бывшие до и после того».
В Сарапуле «моровая язва», которую надо считать чумой, появлялась затем в 1607 году и в 1657 году. В последнюю из этих эпидемий мертвых было также множество, что священники не успевали хоронить их. Много людских трупов валялось без призора в городах и селах по улицам. Сопоставив все эти хронологические данные, следует прийти к заключению, что большая могила, расположенная южнее явилась результатом чумной эпидемии, бывшей в 1351 году, а так как в это время на Оползине жили башкиры, то и кости, следовательно, принадлежат башкирам, относящимся к монгольскому племени. Северная же могила, меньшая размерами наполнена костями русских, погибших во время чумы 1607 года, или, скорее всего, 1657 года, которая, по-видимому, отличалась большей силой, по сравнению с предыдущей. Что обе могилы столь давнего происхождения, помимо вышеизложенных соображений, служит доказательством и то обстоятельство, что не уцелело волос, которые были находимы при раскопках лет 18 тому назад на соборной площади, где вырывались трупы, пробывшие в земле больше столетия, так как кладбище с этой площади было переведено на Троицкую в 1772 году. […]
Таким образом, выясняется происхождение могил, открытых в городе Сарапуле на Оползине. Это общие могилы, принадлежащие одна — южная, более древняя, болгарам или их соплеменникам башкирам, погибшим от чумы и относится к XIV столетию, другая же — русским христианам, погибшим от той же болезни в XVII веке.
Сообщил В. Емельянов.
Труды Вятской ученой архивной комиссии. 1909 год. Вып. I-III. – Вятка, 1909. – С. 72-78.

№ 2
Исторические сведения города Сарапула
III
.
Когда и кем основан город Сарапул определить с исторической верностью трудно. Обращаясь к самому слову «Сарапул», некоторые думают, что это слово болгарское и потому самое основание города приписывают болгарам, жители которого при завоевании здешней страны русскими разошлись по разным селениям. Однако это мнение кажется сомнительным, потому что болгары по Каме выше Елабуги едва ли поднимались; по крайней мере, нет никаких сказаний или памятников, которые бы свидетельствовали о существовании в Сарапульском крае болгар. Положительно известно то, что здесь прежде жили вотяки и черемисы, которых предание называет «белоглазой чудью». Недалеко от Сарапула, около села Ярамасского, на горе, при Каме находилось какое-то чудское селение, обнесенное земляным валом, известное в народе под именем «Чупихи». В соседстве с чудью на другом берегу реки Камы жили башкиры, находившиеся с чудью в дружественных отношениях и помогавшие друг другу грабить и нападать на русские селения. […]
Около Сарапула прежде действительно жили татарыIV , которые, после нашествия сюда русских переселенцев, стали оставлять свои жилища и уходить далее от Камы. В настоящее время из числа татарских деревень известны: Сигаево V в 5 верстах от города, Татаркино, Атабаево и, кажется, Кигбаево. Вероятно, были и другие деревни татарские, которых в настоящее время уже не существует. Можно думать, что татары-переселенцы селились около двух рек, которые вследствие сего получили наименование Сарапулок, от соседства с которыми село Вознесенское стало именоваться впоследствии времени Сарапулом. [...]
У подошвы Старческой горы под вековыми соснами у ручья, известного под именем Юрманки, заслоненного с трех сторон лесами, на берегу реки Камы в 1599 годуVI было положено основание селу Вознесенскому, или Сарапулу, какими-то выходцами, для удержания бунтовавших в то время башкир от нападений на селения, лежащие по эту сторону Камы и для пресечения связи между ними и вотяками. [...]
Новозаведенное село Вознесенское, впоследствии времени сделавшееся известным под именем Сарапула, находилось в ведении Казанской губернии и состояло, говорят, в уезде Каракульском, которое прежде было крепостью или пригородом VII[...]
[А. Никольский]
Вятские губернские ведомости. – 1883. – 16 ноября. – № 92.

№ 3
Краткие описания селений Сарапульского уезда
Село Галаново — расположено в 1,5 верст[ах] от реки Камы. От уездного города село находится в 43 верстах. Населяют его русские. Местность эта прежде находилась во владении Орды. Крестьяне находили мамонтовы кости и разные древние изделия: посуду, украшения, оружие и прочее, но все эти находки затерялись.
Деревня Костоватова (Опалиха) — расположена при речке Ветлянке, в 50 верстах от уездного города. Населяют деревню русские. Первые переселенцы приехали сюда около 200 лет тому назад. Местность эта прежде была заселена татарами-бакширами, от которых переселенцы и приобрели землю будто бы в свою собственность.
Деревня Болгуры (по словам одних крестьян деревня получила свое название от «бугров» — холмов, которыми изобилует эта местность, а по словам других — от народа болгар, жившего в прежнее время при устье р. Камы) — расположена при речке Болгаринке, в 60 вер[стах] от города.
Село Киясово — расположено при речке Киясовке, в 50 верстах от г. Сарапула. Население его состоит из русских. Селение основано более 100 лет тому назад. Местность на которой находится село, прежде была заселена черемисами и татарами. От этих народностей осталось кладбище, занятое теперь усадьбой. В окрестностях находят стрелы, по предположению оставшиеся от Пугачева.
Деревня Татаркина — расположена при речке Малоховке, в 18 вер[стах] от уездного города и в 2 верстах от села Козлова. Населяют ее русские. Возникло селение, как предполагают, около 200 лет тому назад. В прежние же времена здесь жили татары, отсюда и название деревни «Татаркина».
Село Мазунино — расположено при речке Момылевке, в 25 вер[стах] от уездного города. Население состоит из русских. Село существует с 1743 года. До этого здесь была деревня того же имени с татарским населением. По имени одного из татар — Мазуя деревня и получила свое название. В двух верстах от села имеются ломки камня, где находят много человеческих скелетов, нередко с металлическими украшениями на руках и шее. Эти металлические вещи очень легко рассыпались вследствие сильной ржавчины. Предполагают, что скелеты, выкапываемые здесь, принадлежат аборигенам — татарам, которые, судя по величине черепов и голеней, были громадного роста.
Село Кигбаево — расположено при р. Сарапулке, при впадении речек Колбихи и Кигбаихи, от города Сарапула в 17 вер[стах]. Население состоит из русских. О времени возникновения села ничего не известно, можно только предполагать, что оно основано очень давно и существует, вероятно, более 300 лет. В округе это самое древнее селение после Бобровки. Первые поселенцы, появившиеся также неизвестно откуда, купили землю у жившего на Кигбаихе татарина Кигбая, по имени которого названо и самое купленное место. Купившие землю поселились на речке Колбихе, отдельно от татар. Из следов татарских поселений можно указать на так называемую стариками «Каменскую колокольню» — место, куда будто бы ездил Кигбай молиться. Вблизи села сохранились остатки от плотины бывшей татарской мельницы.
Деревня Глухово — лежит на речке Сарапулке, в 16 вер[стах] от города Сарапула, в 1 версте от Кигбаева. Населяют ее русские. О времени основания никто не помнит. Прежде здесь жили татары, от которых поселенцы и купили землю. На прежних местах татарских поселений крестьяне иногда находят серебряные монеты клинообразной формы.
Деревня Борисова (Обросово) — расположена при речке Небеговке, в 10 верстах от уездного города. Население состоит из русских. Основано деревня приблизительно 300 лет тому назад переселенцами из-под Москвы. Местность эту прежде заселяли татары, которые потом удалились за Каму и образовали там новую деревню Борисовку (в Бирском уезде Уфимской губернии).
Деревня Костина — расположена при речке Малой Сарапулке, в 9 верстах от уездного города. Жители — русские. Селение это было заселено прежде татарами. На расстоянии версты от деревни находится урочище, которое теперь зовется «мочальниками». По рассказам стариков, здесь прежде было татарское кладбище.
Деревня Сигаева — расположена при речке Сарапулке, в 5 верстах от уездного города. Жители — русские. Говорят, что на этом месте сначала жили татары, потом черемисы и, наконец, русские, и что деревня получила свое название от имени татарина Сигая.
Деревня Митрошина (Панькова) — расположена при речке Ленчихе, в 18 верстах от уездного города. Жители — русские. Первые переселенцы приехали сюда около 400 лет тому назад. До этого времени здесь жили будто бы татары. В середине деревни находится так называемая «татарская яма», имеющая около 30 саж[ень] в диаметре. При вывозе из этой ямы земли (около 60 лет назад) для поправки дороги нашли трехугольные — серебряную и медную монеты, старинные медные серьги, браслеты, цепочки, обломки от медных котлов или горшков и пр.
Деревня Шевырялова — расположена при речке Шевыряловке, в 7,5 верст[ах] от уездного города. Жители — русские. Возникла деревня около 250-300 лет тому назад. Местность эта прежде была заселена башкирами, памятником чего осталось кладбище, находящееся в 200 саж[енях] от деревни на северо-восток, называемое теперь «могилищами». Крестьяне находили чугунные шарики и копье.
Починок Богдановский (Ужекшур) — расположен при речке Ужекшур, 135 верст[ах] от уездного города. Населяют починок вотяки и русские. До них здесь жили будто бы татары. У одного домохозяина хранится несколько татарских монет XI и XII столетий. Он же отослал 410 штук таких монет в монетный двор. В окрестностях лежит старинное татарское кладбище, уже распаханное.
Материалы по статистике Вятской губернии. – Т. VII: Сарапульский уезд. – Ч. II: Подворная опись. – Вятка, 1892. – С. 23, 55, 61, 66, 72, 75, 108, 110, 111, 114, 138.

I Выражение "что на Сарапуле" дает основание предпологать существование древнего болгарского или башкирского города Сарапула, так как "Сарапуло" - слово именно болгарское (здесь и далее подстрочные примечания авторов документа. - Р.М. ).
II Могут ли монеты правильно определить время происхождение этих могил, утверждать не решаемся. В корреспонденциях определенно не говорится, что монеты найдены именно в могилах. Может быть, они были отдельным кладом?
III Помещая настоящую статью, мы прежде всего находим нужным сказать, что она составлена 12 лет тому назад и лишь в недавнее время поступила в наше распоряжение. Мы печатаем ее с согласия автора, который, кроме того, обещал нам прислать и другие исторические сведения о Сарапуле, имея возможность составить их на основании записей одного сарапульского старожила. Сведения для настоящей статьи заимствованы большей частью из дел упраздненного Сарапульского духовного правления и рассказов сарапульских старожилов; частью заимствованы из "Казанского вестника" и "Землеописания Российской империи" профессора Зябловского (1810) г.).
IV Татары говорят, что в Сарапульском уезде прежде были их земли.
V Сигаево, по-татарски Шигаево, получило название, как говорят татары, от дедушки Шигая, переселившегося сюда на починок из деревни Утегановой (между Кулюшевым и Ермолаевым).
VI По документам Сарапульского духовного правления значится: соборная Вознесенская церковь и Покровская построены до писцовых книг.
VII В Каракулине находился воевода и протоирей при Каракульском соборе. Остатки Каракульской крепости и по сию еще видны.

Раиф Мђрданов,
филология фђннђре кандидаты