2007 1

Перепись населения 1897 г. и татары–мусульмане Елабужского уезда


1897 елгы халык исәбен алу һәм Алабуга өязе мөселман татарлары

Берничђ ел элек кенђ илебездђ булып узган халык санын алу белђн бђйлђнештђ килеп туган вазгыять — мондый чараныћ никадђр катлаулы икђнлеген књрсђтте. Беренче карашка статистик бер гамђл кебек кенђ тоелса да, аныћ милли џђм дини мђсьђлђлђргђ кагыла торган њзенчђлекле сђяси мђшђкать икђнлеге тагын бер тапкыр расланды.
Моннан 110 ел элек Бљтенроссия књлђмендђ њткђрелгђн кеше исђбе алу вакытындагы хђллђр тагын да катлаулырак булган. Бу каршылыкныћ, ђлбђттђ, тарихи сђбђплђре бар. Гомумђн, хљкњмђтнећ нинди дђ булса рђсми кђгазьлђренђ язылудан татар халкы бик љркегђн. Чљнки Казан дђњлђте басып алынганнан бирле, максатчан алып барылган кљчлђп џђм алдап-йолдап чукындырулар, мљселман динен тоткан татарларны бик сагайткан.
XIX гасыр ахырындагы исђп алу, аћа кадђргедђн аермалы џђм њзенчђлекле булган. Аны њткђрњ турында император ђмере 1895 елныћ 5 нче июнендђ чыккан. 1897 елга хђтле ђлеге зур эшкђ ил књлђмендђ ђзерлек џђм халык арасында аћлату њткђрелгђн. Россиядђ яшђгђн христиан булмаган халыклар, аерым алганда мљселман татарлар, моћа шомланып караганнар. Хљкњмђтнећ бу чарасы гасырлар буе дђвам иткђн кљчлђп чукындыру џђм руслаштыру сђясђтенећ чираттагы бер гамђле дип кабул ителгђн. Татарлар яшђгђн кайбер тљбђклђрдђ каршылык књрсђтњчелђр тарафыннан чуалышлар, баш књтђрњлђр оештырылган. Алар полиция џђм хђрби командалар ярдђмендђ бастырылганнар. Болганышларны оештыручыларга ќђзалар бирелгђн. 1897 елгы халык исђбен алуга бђйле вакыйгалар татар халкыныћ авыз иќатында да, ђдђби ђсђрлђрдђ дђ чагылыш тапкан1.
Россия мљселманнарыныћ дини идарђсе (Мђхкђмђи шђргыя)I мђсьђлђнећ кљтелмђгђн сђяси џђм дини тљсмерен йомшарту џђм асыл максатны аћлату йљзеннђн татар џђм рус теллђрендђ махсус циркуляр бастырып тараткан. 1896 елныћ 18 июлендђ мљфти имзасы куелган мљрђќђгать, мљселман ахуннары џђм имамнарына ќибђрелгђн. Губернаторлар исеменнђн дђ татар џђм рус теллђрендђ шућа охшаш мљрђќђгатьлђр таратылган.
Россия империясенећ татарлар яшђгђн тљрле губерналарында булган каршылык хђрђкђте фђн ђџеллђре тарафыннан аерым бер књлђмдђ љйрђнелгђн. Тарихчы Илдус Заџидуллинныћ 1897 елгы халык исђбен алу џђм Казан губернасы татарлары турында махсус тикшеренње бар2. Автор бу хезмђтендђ Вятка губернасы турында да кыскача язып њткђн. Губерна идарђсенећ мљселманнар белђн эш йљртњдђ алдан књрњчђнлеген џђм сакчыл мљнђсђбђтен ућай яктан бђялђп (тљгђллек љчен љземтђ китаптагыча бирелђ): «В плане воздействия на татарских крестьян печатным словом более дальновидной и предусмотрительной оказалась администрация соседней Вятской губернии. Ее начальник Клингенберг распространил среди мусульман обращение с гарантией их религиозных прав в связи с проведением переписи населения» — дип яза3. Нђтиќђдђ, бу китап белђн танышкач Вятка губернасында перепись тыныч кына њткђн дигђн тђэсир кала.
Губернаторныћ ул мљрђќђгатендђ мљселманнарныћ диннђренђ џђм мђктђп-мђдрђсђлђренђ бернинди тыкшыну булмаячагы ђйтелгђн. Бу документ њрнђгендђ шундый ук эчтђлектђге мљрђќђгатьКазан губернасында да таратылган. И. Заџидуллин Казан губернаторы П. А. Полторацкийныћ бу белдерње, њзгђртелмичђ, Вятка губернаторыныкыннан сњзгђ-сњз књчереп бастырылган дисђ дђ4, бер сњздђ генђ, ђмма ђџђмиятле аерма бар. Вятка губернаторыныћ «...каждый хозяин должен без всякого страха давать показания счетчикам» (курсив безнеке. — Р. М.) сњзлђре Казан губернаторы текстында «...давать ответ счетчикам», — дип йомшаграк сњз белђн алыштырылган.
Хакыйкатьтђ, Вятка губернаторыныћ «алдан књрњчђнлеге» турындагы фикер дљреслеккђ туры килеп бетми. Чљнки губернаторныћ бу мљрђќђгате таратылганчы, татарлар белђн власть арасында шактый ыгы-зыгылар булып њткђн.
Булачак халык исђбен алуга карата ризасызлык чаткылары, Алабуга љязендђ 1896 елныћ, язында књренђ башлаган. Шул вакытта авыллар исемлеген тљзегђндђ Атау (Сосновый Юраш) авылы татарлары мђгълњматларны телђмичђ генђ биргђннђр. Ђзерлек эшлђренећ ул вакытта ук башлануы гаќђп тњгел. Чљнки перепись буенча баш комиссиянећ 1896 елгы февраль књрсђтмђсендђ торак пунктлар џђм алардагы халыкныћ гомуми исђбен алу буенча мђгълњматлар тупларга кушылган була.
Вятка губернасыныћ Алабуга љязе татарларыныћII дини кысынкылыкларга каршы хђрђкђте 1897 ел исђп алуына кадђр књп еллар, бертуктаусыз диярлек, дђвам итеп килгђн. Татар мђктђп-мђдрђсђлђрендђ рус класслары ачу, рус-татар мђктђплђре оештыру џђм шућа охшаш башка чараларны тормышка ашыруны 1870 елныћ 26 март указы нигезендђ књздђ тотылган њзгђрешлђр, Вятка губернасы татарларын да хафага салган. Бу тљбђктђге Кырынды, Тљрдђле, Бетсемђс, Ямурза, Мукшур џђм Тойма авылларыныћ «яћа керђшен» дип исђплђнгђн татарлары 1871 елда њзлђрен мљселман дип белдергђннђр џђм кљчлђп тагылган православиедђн катгый баш тартканнар. Бу вакыйгалар, ђлбђттђ, ќићел бармаган. Хљкњмђт яћадан христиан диненђ кайтару љчен тљрле гамђллђр кылып караган, бђрелешлђр булган, татарлар сљрген-тљрмђлђргђ озатылган. Лђкин патша хљкњмђте телђгђн нђтиќђсенђ генђ ирешђ алмаган. Шушы мђхшђрлђр тынып та ќитми, 1891 елдан башлап мљселман руханиларына рус телен белњ мђќбњри булачагы турында фђрман булып, ул да зур борчулар тудырган. «Татарларны чукындырачаклар, чукынмаганнарын Тљркиягђ куачаклар, шул турыда патшаныћ фђрманы чыккан» дигђн хђбђр Алабуга, Малмыж џђм Сарапул љязлђрендђ дђ тарала. 1894 елныћ язында бу тљбђктђн Тљркиягђ књчђргђ ђзерлђнеп, бљтен мал-мљлкђтлђрен сатып књченеп китњчелђр булаIII.
1897 елгы халык исђбен алуга бђйле, алдан таралган имеш-мимешлђр, вазгыятьне тагын да куерткан. Казан, Уфа, Самара џђм башка губерналарда яшђгђн мљселманнар шикелле њк, Вятка губернасыныћ кљньягындагы Алабуга, Сарапул џђм Малмыж љязлђрендђ яшђгђн татарлар арасында 1897 елгы ќан исђбе алу кискен ризасызлык џђм каршылык хђрђкђтен тудырган IV. Сарапул џђм Малмыж љязлђрендђ каршылык ђллђни кић ќђелмђсђ дђ, Алабуга љязе авылларында шактый сизелерлек булган.
Киров љлкђсенећ дђњлђт архивында сакланган, шушы халык исђбен алуга бђйле вакыйгаларны чагылдыра торган махсус документларныћ берсе «Дело о волнении магометанского населения в Елабужском уезде, вследствие недоразумений и ложных слухов по поводу предстоящей всенародной переписи в Российской империи»5, дип аталган.
Аннан соћгы тоташ каршылыклар шул елныћ 7 декабрендђ ђлеге Атау авылында кабынып киткђн. Сђбђбе — мљселманнарны чукындыру турында йљргђн имеш-мимешлђр, мђхђллђ мулласы да халыкны тыя алмаган. Земство башлыгы 9 декабрьдђ Алабуга имамы Хуќаханов белђн бергђ шунда барып, халык исђбен алу турында татарча махсус брошюралар таратып, ќайлап аћлаткач, халык беразга тынычланган. Вакытына књрђ эшне зурга ќибђрмичђ, хакимияткђ ярдђм књрсђткђн мулла Ђхмђтзђки Хуќахановка «Губернские ведомости» газетасы аша рђхмђт белдерелгђн.
Патша Николай Икенченећ махсус фђрманы буенча исђп алуны њткђрњ бљтен ил књлђмендђ 1897 елныћ 28 гыйнвар кљненђ билгелђнгђн. Шућа ђзерлек йљзеннђн 1896 елныћ декабрь аенда Алабуга љязенећ волость идарђлђре хуќалыкларныћ махсус исемлеклђрен тљзњгђ керешмђкче була. Лђкин татарлар моћа каршы чыга. 12 декабрьдђ татар авылларында халык исђбен алуга каршы фикерлђр кљчђйгђч, полиция књзђтње арттырылган. Шућа да карамастан, 16 декабрьдђ земство башлыгы Анисимовка Турай авылында хуќалыкларны теркђргђ ирек бирмилђр. Ахун џђм љч мулла белђн полиция исправнигы шунда килђ. Халык шау-шу књтђрђ, чукындырудан џђм мђктђп-мђдрђсђлђр тљзњне тыюдан куркуын белдерђ. «Исђп алучыларны кертђбез, лђкин берни дђ ђйтмђячђкбез» дилђр. Песђй џђм Бђзђкђ авылларыныћ бљтен кешелђре дђ шундый ук кызган хђлдђ була, янаулар яћгырый. Ыгы-зыгы књрше-тирђ авылларга тарала. Песђй, Турай џђм Ђтђс (Куразово) авылларындагы каршылык турында шул кљндђ њк Вятка губернаторына телеграмма ќибђрелгђн6. Анисимов халыкка аћлату љчен Диния нђзарђте ђгъзаларыннан берђрсен чакыртырга кирђк дип, губернаторга тђкъдим итђ.
Шуннан соћ, 17 декабрьдђ Вятка губернаторы љязлђрдђге исправникларга махсус циркуляр ќибђрђ. Анда кайбер љязлђрдђге мљселманнар арасында ялган хђбђрлђр таратылуы, лђкин полициянећ кљч кулланмавы, фђкать муллалар аркылы аћлату эшлђре генђ алып бару тиешлеге ђйтелђ. Циркулярныћ эчтђлеге белђн љязлђрдђге бљтен муллаларны таныштырырга тђкъдим ителђ7.
Вятка губернаторы 19 декабрьдђ Малмыж џђм, аеруча Алабуга љязлђрендђге мљселманнарныћ халык исђбен алуга каршы булулары турында Уфага мљфти Солтановка хђбђр итеп, аћлату эшлђре њткђрњне сорап мљрђќђгать иткђн8.
Ул арада Алабуга љязе исправнигы Таширев хђллђрнећ катлаулы булуын, халыкныћ муллаларны да тыћламавын, Нђзарђттђн вђкил килњен дђ телђмђњлђрен, бљтенесе бер фикердђ булганлыктан, кулга алулар њткђрњдђн тыелуын, коткы сњзлђрен (чукындыру џ. б.) читтђн килгђн татарлар таратуын хђбђр иткђн9.
Љч авылныћ: Бђзђкђ, Песђй џђм Турай халкы 20 декабрьдђ беркемгђ дђ буйсынмый, кљндез дђ, тљнлђ дђ авылларыннан узган ят кешелђрне туктатып тикшерђлђр. Хђтта Песђй авылы ќыенында, исправникны њтерњ турында карар чыгарыла. Халык арасында солдатлар килђчђк дигђн хђбђр тарала. Полиция яшерен књзђтчелекне тагын да кљчђйтђ. Губернатор Клингенберг менђ шуннан соћ — хђллђр шактый катлаулангач (И. Заџидуллин да искђ алган) белдерњен бастырып таратырга мђќбњр булган10. Бу белдерњ Алабуга љязенђ 25 декабрьдђ килеп ирешкђн. Тик аныћ ђллђни тђэсире булмый, муллалар эчтђлеген авыллардагы халыкка ќиткергђч тђ болганышлар тынмаган.
Диния нђзарђте њз нђњбђтендђ, Эчке эшлђр министры књрсђтмђсе нигезендђ, 1896 елныћ 24 июлендђ барлык мљселманнарга, шул исђптђн Вятка губернасында яшђњчелђргђ, халык исђбен алу максатларын аћлату љчен бљтен ахуннарга џђм муллаларга хђбђр ителњен, шул ук хакта 9 декабрьдђ яћадан циркуляр белђн искђртелгђнлеген губернаторга белдерђ. Вятка губернаторыныћ соћгы (20 декабрь) мљрђќђгатеннђн соћ Нђзарђт Алабуга љязе ахуннары: Морт авылында Хђбибрахман Мђсђгутовка, Бђзђкђ авылында Габделхаликъ Габделгаллђмевкђ, Кљчек авылында Гатаулла Габделкђримевкђ, шулай ук Малмыж љязе ахуннары: Адай авылында Хљснетдин Хисаметдиневкђ, Тњнтђрдђ Ишмљхђммђт Динмљхђммђтевкђ џђм Мђчкђрђдђ Мљхђммђтшђриф Габделбђшђревлђргђ мљселманнарны яхшылап нђсихђт кылырга, халык исђбен алудан читлђшеп калу шђригать буенча гљнаџ дип саналуы џђм закон буенча да катгый ќаваплылыкка тартылуга китерђчђген ђйтергђ кирђклеген белдерђ. Дини идарђ губернаторга исђп алучылар итеп грамоталы мљселман кешелђре, ђ руслар булган очракта татарча белђ торганнары куелсын иде дигђн телђген дђ ќиткергђн11.
Салагыш волосте халкыныћ башкалардан ныграк хафалануы џђм халык исђбен алу њткђрелгђч, мљселман дине зарар књрмђячђге турында аларныћ министрдан вђгъдђ телеграммасы сораулары 24 декабрьдђ губернаторга хђбђр ителгђн12. Полициянећ яшерен тикшеренњлђренђ караганда, Турай џђм Салагыш муллалары њзлђре њк халыкны котырталар диелђ. Халык исђбен алуга каршы ќыеннарда, Салагыш авылыныћ йорт хуќалары гына тњгел, барлык гаилђ ђгъзалары, бљтен халык бер булып катнашкан.
28 декабрьдђ телеграмма аша, Алабуга љязенећ ић зур татар авылы Салагыш халкыныћ (ул вакытта анда 2750 кеше яшђгђнV аћлатулар нђтиќђсендђ, исђп алуга ризалык биргђнлеге белдерелђ. Лђкин Барќы, Турай, Песђй, Сарсаз, Ђтђс џђм Бђзђкђдђ яшђњчелђрнећ књпчелеге каршы булуы, муллаларныћ, хакимият вђкиллђренећ аћлатуларына џђм мљфтидђн килгђн кђгазьлђргђ ышанмаулары ђйтелђ. Губерна идарђсе бу хакта тагын мљфтигђ хђбђр итеп, њгетлђњ љчен Нђзарђт ђгъзаларыннан берђрсен ќибђрњне сорый.
Халык џаман да буйсынмагач, декабрьнећ соћгы кљннђрендђ, кулга алулар башланган.
Исђп алу турында Эчке эшлђр министрлыгы 1896 елныћ 31 августында раслаган махсус инструкция буенча, перепись кљненђ (ягъни 28 гыйнварга) бер ай кала, ђмма 20 кљннђн дђ кичекмичђ, эш башланырга џђм билгелђнгђн кљнендђ тикшерњ њткђрелергђ тиеш була. Алабуга љязенећ ќирле хакимияте катлаулы шартларга карамастан, халык исђбен алу эшен башлаган. Рус, удмурт џђм чирмешлђр яшђгђн авылларда эш тыныч барган. Ђмма 1897 елныћ 1 гыйнварына исђп алуга катгый каршы торучы татар авылларыныћ саны тагын да ишђйгђн. Ул арада полиция башлыгы Алабуга љязе татарларыныћ халык исђбен алуга каршы эчтђлектђге ниндидер китапларны, Минзђлђдђн яшерен рђвештђ алып кайтып, таратуларын да ачыклый. Исправник, халык арасында аћлату эшлђре алып баруга ярдђмлђшњлђрен сорап, Алабуга љязенећ эре ќирбилђњче татар алпавытлары Ибраџим Халитов белђн Котлымљхђммђт морза Бикмаевка џђм рус идарђчелђренђ мљрђќђгать иткђн. Бигрђк тђ Халитов полициягђ зур ярдђм књрсђткђн.
Губерна идарђсенђ Алабуга љязеннђн, кљн саен диярлек, телеграммалар явып кына тора. Њгетлђњлђргђ карамастан, 1897 елныћ 3 гыйнварында Морт џђм Мордывый авыллары, 5 гыйнварда Абалач татарларыныћ, ђ 6 гыйнварда Тирсђ авылында исђп алучыларны кертмђњлђре, тљрлечђ янаулары џђм куркытулары турында хђбђр ителђ.
Исправник кайбер авылларныћ гына ризалашуын, башкалары каршы торуны дђвам итњлђрен белдерђ џђм књршедђге Минзђлђ љязенђ гаскђрилђр китертелње, бђлки, шомландырыр дип фаразлый, берничђ кешене кулга алуын ќиткерђ.
Вятка губернаторы Казан хђрби округ штабына 7 нче гыйнварда мљрђќђгать итеп, ихтыяќ булган очракта, Малмыж џђм Алабуга љязлђренђ гаскђр кайдан китертелергђ мљмкинлеген белешђ13.
7 гыйнварда Татар Кљеге авылына исђп алу љчен Чиркђс волосте старшинасы Заикин, счетчик џђм Чиркђс авылыныћ рус пњнђтђйлђре белђн килгђч Шаџигаллђм Шаџиђхмђтов (њзе Ядегђр авылыныкы) «берсен булса да њтерегез, кыйнагыз...» дип халыкны котырткан џђм тегелђрне куып ќибђргђннђр. Шул ук кљнне Яћа Аккуќа авылында земство начальнигы белђн полициягђ каршылык књрсђтелгђнлеге, 5 кеше кулга алынганлыгы џђм тагын да кулга алулар булачагы белдерелђ. Љяздђге татар авылларыныћ књбесендђ исђп алып баруы хђбђр ителђ.
Котыртучыларны полиция кулга алырга бик тырышса да, моны башкара алмаган. Чљнки татарлар њз араларыннан беркемне бирмђгђннђр. 8 гыйнварда љязгђ губернатор њзе килђчђге турында хђбђр ителеп, аны каршыларга дип ђзерлек њткђрелгђн. Бу архив эшеннђн аћлашылуынча, чынлыкта да, Вятка губернаторы Клингенберг 1897 елныћ гыйнвар аенда, халык исђбен алу алдыннан Алабугага махсус килеп киткђн.
Губернаторныћ килњенђ ђзерлек чаралары белђн бђйле рђвештђ генђ гаеплелђр кулга алынган. Бер кљн (!) эчендђ — 11 нче гыйнварда љяздђге 70 кеше беръюлы кулга алынган. Шуныћ нђтиќђсендђ, каршылык књрсђткђн кайбер авылларда (мђсђлђн, Яћа Аккуќада) 13 гыйнвар кљнендђ халык исђбен алу башланган. Кулга алынучылардан 19 кеше тљрмђгђ ябыла, 23 кеше полициядђ тотыла џђм 28 кеше тикшереп, сорау алганнан соћ азат ителгђн. Кулга алынучылар: Абалачтан Гыйбадулла Ситдыйков, Ќђлалетдин Ђминев џ. б. (барлыгы 15 кеше), Морттан Мђгази Мићнебаев, Мљхђммђт Мљхђммђткђримев џ. б. (бљтенесе 13 кеше), Яћа Аккуќадан 11 кеше, Ђтђстђн 7 кеше, Бђзђкђдђн Мићнехуќа Гыйззђтуллин џ. б., Песђйдђн Хљснетдин Нуретдинов џ. б., Сарсаздан Сабит Габдуллин, Тирсђдђн Зђйнетдин Нђќметдинев белђн Галлђм Ханнанов, Татар Дљмдљменнђн Мљхђммђтрђхим Рђхмђтуллин, Иске Юраштан Ђхмђтша Хђмидуллин, Шакир Абдуллин џ. б., Барќы-Омга пњчинкђсеннђн Мортаза Хђмидуллин. Полиция тарафыннан шул хђтле кешенећ кинђт кулга алынуы татар халкын куркуга салган. Ђлеге вакыйгадан соћ гына каршылык књрсђткђн авыллар буйсынырга мђќбњр булганнар.
Шулай ук коткы таратуда гаеплђнеп, Казан губернасы Мулла Иле авылыныћ Фђхретдин Ђхсђнов, Минзђлђ љязе Ђлмђтмулла авылыныћ Сљлђймангђрђй Ђхмђтгђрђев белђн Гыймазетдин Идрисов, Мамадыш љязе Кђркђвеч авылыныћ Мљхђммђтрђхим Габбасов, Мамадыш љязенећ Бљкмеш волосте белђн Минзђлђ љязенећ Књзкђй волостеннђн тагын 13 кешегђ, Алабуга љязендђ хљкем эшлђре ачылган14.
«Переписьтђн соћ татарларны чукындырачаклар, бу хакта бездђ кђгазь бар» дигђн ялган сњзлђрне Азево исемле рус авылы кешесе Григорий Никонов Моргасов та 22 декабрь кљнне тараткан икђн. Шулай ук Яћа Чекалды авылыныћ Максим Лаврентьев, Шергин Салагыш кешелђренђ «бљтен татарларны да чукындырачаклар џђм Салагыш авылында чиркђњ тљзелђчђк» дигђн сњзлђр ђйткђн. Аларны волость суды унбишђр кљнгђ генђ арестка алынуларына Салагыш татарлары ризалашмыйча, губернатор исеменђ шикаять язганнар15.
14 гыйнвар телеграммасы белђн губерна идарђсенђ Яћа Аккуќа, Морт џђм Абалач авылларындагы каршылык сындырылуы, исђп алучылар кертелње ќиткерелгђн.
Архив документларыннан књренњенчђ, Алабуга љязендђ барлыгы 64 татар авылыныћ 34 ендђ џђм татарлар яшђгђн Бондюг заводында халык исђбен алуга каршы чуалышлар булган16.
Халык исђбен алу буенча Алабуга љязе комиссиясе рђисе М. Грачевныћ 16 гыйнвар кљненђ булган мђгълњматлар нигезендђ югарыга язып ќибђргђн документын књздђн кичерик. Беренче участокта 15 гыйнварга барлык авылларда да исђп алу њткђрелгђн. Бары тик Абалач авылында гына тоткарлык булуы, лђкин тиешле чаралардан соћ каршылык бетње ђйтелгђн. Икенче участокта, татарлар котыртуы буенча, љч удмурт авылы каршылык књрсђткђн була. (Бу ућайдан Грахово волостендђге Иж-Бубый исемле удмурт авылы крестьяннары Михаил Федоров белђн Михаил Черновларныћ эшлђре хљкем чыгару љчен волость судына тапшырылган). Хђзер аларныћ буйсындырылуы, исђп алу 20 гыйнварга бетђчђге, љченче участокта рус џђм удмурт авылларында исђп алу ућышлы баруы хђбђр ителгђн. Татар авылларыннан Тирсђ, Тоба, Сокман, Чишмђ џђм Яћа Кызылъяр исђп алучыларны кертњгђ џаман каршы булулары, Тирсђдђ земство начальнигы белђн бергђлђп 25 хуќалыкта перепись њткђрелгђнлеге, тик счетчик Федоровны њтерњ белђн янаулары белдерелгђн.
Дњртенче участокта Салагыш љязендђге зур авыллар, бигрђк тђ, Яћа Аккуќа, Турай, Песђй, Бђзђкђ, Сарсаз, Барќы, Ђтђс авыллары каршылыкны дђвам иткђннђр. Лђкин 13-15 гыйнварларда исђп алуга керешкђннђр.
Бишенче, алтынчы џђм ќиденче участокларда исђп алу ућышлы бара диелгђн. Бары тик Књрђк волостендђге татар авылларында ул соћрак башланган. Ђ Морт, Салавыч (Вотский Юраш), Татар Дљмдљме, Ядегђр џђм Кљек авыллары каршылык књрсђткђн. Лђкин хђзер барысында да эш тыныч баруы ђйтелгђн.
Сигезенче участоктагы татар авыллары: Бакыр Заводы, Барќы Омга, Яћа Бђзђкђ, Чокырча буйсынмаган булсалар да, хђзер эш ќайга салынган.
Тугызынчы участокка бары тик Алабуга шђџђре керње, анда хђзергђ исђп алуга керешелмђгђнлеге, 19 гыйнварда башланачагы белдерелгђн17.
18-22 гыйнвар кљннђрендђ Вятка, Пермь, Казан, Алабуга, Мамадыш арасында 70 кешелек гаскђри команда кирђклеге турында шифровкалы телеграммалар белђн хђбђрлђшњ булып алган. Алабугадагы ќирле командада 30 гына кеше булганга, читтђн љстђмђ кљч китертњ мђсьђлђсе књтђрелгђн. Хђрби округ башкомандующие исеменнђн 28 гыйнварга Мамадышка бер рота килђчђге, џђм, ихтыяќ булса, шуннан Алабуга љязенђ юнђлђчђге искђртелгђн18. Хђрби телеграммаларныћ соћгысы 29 гыйнвар кљненђ карый, анда «Алабуга љязенђ гаскђри рота ќибђрњ кирђкме?» дип сорала. Губернатор исеменнђн 30 гыйнварда андый ихтыяќ њтеп киткђнлеге хђбђр ителђ.
Алабуга исправнигы 29 гыйнварда бљтен татар авылларында да ќан исђбе алу кђгазьлђре тикшерелеп бетњен, бњтђн каршылыклар џђм кулга алулар булмавын губернаторга хђбђр иткђн. Губернатор, њз нђњбђтендђ, 31 гыйнварда Эчке эшлђр министрына губернадагы мљселманнар арасында халык исђбен алу ућышлы њтњен ќиткергђн. 1897 елныћ 27 февралендђ Вятка губернаторы Алабуга љязе исправнигы Таширевныћ перепись вакытында мљселманнар арасындагы тђртипсезлеклђрне бетерњдђге тырышлыклары љчен министр исеменнђн рђхмђт ђйтњне њтенеп тагын бер мљрђќђгать иткђн.
Хђзерге вакытта Киров љлкђ архивы фондларында Вятка губернасында 1897 елгы исђп алуныћ бары тик бер — Алабуга љязе авылларыныћ гына џђр гаилђне теркђгђн беренчел бланклары сакланган (574 фонд). Бу љязгђ кергђн кайбер авылларныћ документлары Татарстан Милли архивында (991 фонд) саклана. Ђлеге документлардан књренњенчђ, халык исђбен алуга каршылык књрсђткђн авылларныћ кайберлђрендђ генђ исђп алучылар татар булган. Ягъни, Диния нђзарђтенећ бу хактагы (исђп алучылар татар булсыннар иде дигђн) телђге њтђлеп ќитмђгђн. Мђсђлђн, чуалышлар булган авыллардан Бђзђкђдђ исђп алучы татар кешесе Арслангали Хђмитов булса, Яћа Аккуќа џђм Яћа Бђзђкђдђ руслар К. Зорин џђм К. Дьяконов булганнар. Гаилђ ђгъзаларыныћ тоткан диннђре кайбер авылларда «дин ислам» рђвешендђ яисђ «мусульманский» дигђнгђ љстђп, «ислам дин» дип язылган. «Туган теле» графасында гадђттђ «татарский» џђм «мусульманский» диелсђ, кайчакта «тур.» дип («турецкий», тљрки мђгънђсендђ) теркђлгђннђр. Грамоталылык «мљселманча» яки «татарча» дип књрсђтелгђн19.
Халык арасындагы тљрле аћлашылмаучылыкларны киметњ йљзеннђн халык исђбен алу буенча теркђњ бланклары рус теле белђн параллель ике телдђ (рус-татар, рус-удмурт џ. б.) басылганлыгы билгеле. Татарчалы бланклар ќитмђгђнлектђн Алабуга љязенећ кайбер татар авылларында русча-удмуртча бланклар кулланылган20.
Гомумђн алганда, 1897 елгы исђп алу нђтиќђлђре буенча Алабуга љязендђге бљтен халык 241 005 кешене тђшкил иткђн, шулардан мљселман татарлар 41 669 булган. Љяз њзђге Алабуга шђџђрендђге татарларныћ саны 479 кеше21.
Югарыда тасвирланганнардан књренњенчђ, башка тљбђклђр белђн беррђттђн, Вятка губернасында яшђгђн татарлар арасында да халык исђбен алуга кискен каршылыклар џђм чуалышлар булып њткђн. Мђсьђлђ тагын да тљгђлрђк аћлашылсын љчен кайбер архив документлары да тђкъдим ителђ.
 
ИСКЂРМЂЛЂР:
1. Татар халык иќаты: Бђетлђр. – Казан, 1983. – Б. 119-122; Кђримев Х. Ќан исђбе алганда. – Казан, 1927. – 31 б.; Галђњ М. Чњлмђк тулгач: «Канлы тамгалар» атлы тарихи романнан љземтђлђр. – М., 1929. – 79 б.; Шул ук. Мљџаќирлђр. Тарихи роман. – Казан, 2000. – 303 б.
2. Загидуллин И. Перепись 1897 года и татары Казанской губернии. – Казань, 2000. – 223 с.
3. Там же. – С. 118.
4. Там же. – С. 119-120.
5. Киров љлкђсенећ дђњлђт архивы (КЉДА), 582 ф., 42 тасв., 189 сакл. бер.
6. Шунда ук, 1 кгз.
7. Шунда ук, 8 кгз.
8. Шунда ук, 3 кгз.
9. Шунда ук, 17 кгз.
10. Шунда ук, 19 кгз.
11. Шунда ук, 28-29 кгз.
12. Шунда ук, 21 кгз.
13. Шунда ук, 56 кгз.
14. Шунда ук, 74-77 б кгз.
15. Шунда ук, 81-81 б, 113-113 б кгз. Казан губернасында боларга охшаш хђллђрнећ, ягъни рус кешелђренећ татарларны котыртуы турында кара: Загидуллин И. Указ. соч. – С. 129-130, 138-139.
16. КЉДА, 582 ф., 42 тасв., 189 сакл. бер., 68-72 кгз.
17. Шунда ук, 78-80 кгз.
18. Шунда ук, 94-97 кгз.
19. Шунда ук, 574 ф., 9 тасв., 34, 107, 108 сакл. бер.; Татарстан милли архивы, 991 ф., 1 тасв., 41, 153 сакл. бер.
20. КЉДА, 574 ф., 9 тасв., 34 сакл. бер.
21. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. – СПб., 1904. – Т. Х. Вятская губерния. – С. 1-2.
 
 
№ 1. Сообщение земского начальника 4 участка Елабужского уезда Анисимова вятскому губернатору о сопротивлении татар при составлении списков хозяйств
17 декабря 1896 г.
№ 1957
Его превосходительству господину вятскому губернатору по Переписной комиссии.
12 сего декабря явились ко мне салаушский волостной старшина и волостной писарь и заявили, что 11 декабря они, составив списки хозяйств для всеобщей переписи в деревнях Сарсазе и Куразово и других, прибыли для этой цели в деревню Псеево. Но им заявили, что они не позволят составить списки хозяйств, так как опасаются, что после переписи будут открывать в татарских деревнях русские училища, а затем крестить сначала учеников, а потом и взрослых. Несмотря на убеждения в течение 6 часов, в деревне Псеево не дозволили обойти дворы для составления списка хозяйств. То же повторилось и в деревне Тураево.
Вследствие этого заявления я отправился 14 декабря в деревни Псеево и Тураево для убеждений исполнить беспрекословно все, что требуется положением о переписи. На сходе в деревне Псеево я разъяснил цель всеобщей переписи и обязанность каждого беспрекословно и совершенно правдиво дать необходимые для переписи сведения. После этогозаявили мне, что они желали бы жить по-старому, что они опасаются, что после переписи будут строить в татарских деревнях училища, где будут обучать и по-русски, а затем, как говорят русские, будут крестить сначала учеников, а потом и взрослых, что если бы начальство только желало получить сведения, указанные в переписных листах, а не имело в виду другой цели, то оно могло бы все сведения получить от мулл и от волостных правлений. Несмотря на все мои и местного муллы разъяснения и убеждения, остались при своем убеждении и после объяснения моего об ответственности, которой они могут подвергнуться за неисполнение высочайшего повеления о переписи, заявили, что они не будут препятствовать счетчикам приходить в свои дома, но только говорить им ничего не будут.
По окончании схода явились в Псеево человек до 30из деревни Сарсаза и требовали от волостного старшины, чтобы он возвратил им список хозяйств их деревни, составленный 11 декабря. После того как старшина объяснил им, что список находится в волостном правлении при делах, они отправились в свою деревню.
На собранном мною того же 14 декабря сходе в деревне Тураево происходило тоже, что и в Псееве, то есть жители той деревни высказали те же опасения относительно переписи, как и псеевцы, и, несмотря на все мои разъяснения и объяснения, также заявили, что они не будут давать сведений для переписи. Когда крестьяне деревни Тураево начали со схода расходиться по домам, пришла толпа крестьян деревни Куразово, человек около 80, явившаяся на сход самовольно, без всякого призыва, и начала кричать, требуя от волостного старшины, чтобы он немедленно выдал обратно составленный им 11 декабря для переписи черновой список хозяйств деревни Куразово. Несмотря на многократные разъяснения старшины и мои, что список этот сам по себе ровно никакого значения не имеет, что они не имеют права его требовать и что списки по сему предмету находятся в волостном правлении, куразовцы, не слушая никаких разъяснений, настоятельно требовали от волостного старшины выдачи им списка, угрожая в противном случае избить или даже убить волостного старшину. А когда последний ушел в свой дом, где находился и я, крестьяне деревни Куразово Хузя-Ахмет Мухамет-Ганеев и Камалетдин Шамсутдинов и другие в числе более 10, ворвавшись в комнату, кричали, приступая к старшине: «отдай список»; «не отдашь, живым не выпустим из дома»; остальная толпа, отворив двери избы, стоя в сенях, кричала: «их надо бить», «убить надо». Избегнуть насилие со стороны толпы куразовцев удалось старшине только благодаря тому, что он обязался возвратить упомянутый список в общество деревни Куразово. Не доверяя словам, толпа угрозами лишить жизни принудила старшину выдать ей письменную подписку, с приложением печати, с обязательством возвратить список. О преступлении куразовцев составлен протокол и передан 16 декабря судебному следователю 2 участка Елабужского уезда.
Сообщая о сем, имею честь покорнейше просить указаний Вашего превосходительства для руководства мне в дальнейшем. Не признает ли Губернская переписная комиссия необходимым обратиться в Уфимское магометанское собрание с просьбой о командировании члена для убеждения и вразумления татарского населения Салаушской волости или же об обязании местных мулл исполнить обязанности счетчиков каждому в своем приходе, причем из них малограмотные по-русски заполнить могли бы переписные листы по-татарски.
Для разъяснений и убеждений вновь отправляюсь в деревни Тураево, Куразово и Псеево вместе с уездным исправником и елабужским муллой 18 декабря.
И[справляющий] д[олжность] земского начальника 4 участка Елабужского уезда: Анисимов.
Государственный архив Кировской области (ГА КО),ф.582,оп.42, д.189,л. 9-11.

 

 ГАКО, ф.582, оп.42, д.189, л.19№ 2. Телеграмма вятского губернатора муфтию Султанову о противодействии мусульман предстоящей переписи
19 декабря 1896 г.
Магометанскому муфтию Султанову.
[В] Малмыжском, особенно Елабужском уездах магометанское население упорно противодействует мероприятиям по предстоящей народной переписи под предлогом опасения за неприкосновенность религии. Никакие увещания, объявления не помогают. Благоволите принять меры к разъяснению неосновательности опасений и убеждению мусульманского населения подчиняться распоряжениям, касающимся переписи. Буду ожидать ответа для донесения министерству.
Подписал: губернатор Клингенберг.
Послана 19 декабря 1896 года.
ГА КО,ф.582,оп.42, д.189,л.3. 
 
№ 3. Из представления председателя Елабужской переписной комиссии М. Грачева вятскому губернатору
29 декабря 1896 г.
№ 273
Согласно предложению Вашего превосходительства, выраженному в письме от 20 декабря за № 8853, я совместно с земским начальником 4 участка Анисимовым и уездным исправником Таширевым выезжал в те селения, где возникли волнения между магометанами, для разъяснения им предстоящей всеобщей переписи и вразумления их. Волнения охватывают только Салаушскую волость. […] Основанием к отказу подчиниться переписи они, главным образом, указывают на распространяемый слух о том, что перепись населения среди магометан имеет конечной целью обращение их в христианство. Чтобы убедить насколько ложны подобные слухи, я по получении от Вашего превосходительства объявлений к магометанскому населению немедленно распорядился предварительно разослать их по тем селениям, где наиболее проявляется неподчинение переписи, а вслед за сим отправился туда же вместе с земским начальником и уездным исправником. […]
На сходах участвовали почти все наличные домохозяева и даже семейства их. Жители селения Салаушского, с населением более 500 хозяйств, изъявили готовность подчиниться переписи, причем для полного успокоения в том, что их не будут крестить, просили дать им бумагу, вроде удостоверения. Просьба их была удовлетворена. Жители селения Варзинского, состоящего из 230 дворов, отказались подчиниться переписи, хотя некоторые из них, более здравомыслящие, открыто выражая готовность подчиниться переписи, в то же время сами убеждали своих односельчан к повиновению, но такие убеждения встречали в толпе одни угрозы. Другие селения, именно: Сарсазское, Тураевское, Куразовское, Псеевское и Бизяковское, с населением в общем до 1 000 дворов, — проявляют явное нежелание допустить в свои дома счетчиков и давать им показания и только твердят одно: «сомневаемся», «не верим», «не желаем», «не согласны». […] Заметно также, что в каждом селении есть по несколько лиц, руководящих толпой, которая, в свою очередь, безотчетно повинуется им. Временное, на производство переписи, удаление таких лиц из среды своих обществ казалось бы мерой наиболее полезной для успеха переписи. […]
Председатель: [М. Грачев] (подпись).
ГА КО,ф.582,оп.42, д.189,л. 47-49 об. 
 
№ 4. Ответная телеграмма из штаба Казанского военного округа на просьбу вятского губернатора о необходимости военной команды
22 января 1897 г.
Подана 22/I. 1 ч. 15 м.
Командующий войсками приказал одной роте прибыть к 28 января в Мамадыш, откуда по требованию Вашему, обращенному к уездному воинскому начальнику, рота может быть направлена в Елабужский уезд. О получении телеграммы ожидаю ответа.
Генерал-лейтенант Бармин.
ГА КО,ф.582,оп.42, д.189,л. 97. 
 
 
№ 5. Рапорт елабужского уездного исправника Таширева вятскому губернатору о происшествиях во время переписи
2 февраля 1897 г.
№ 562
Его превосходительству господину вятскому губернатору елабужского уездного исправника рапорт.
Согласно циркуляру Вашего превосходительства от 30 декабря 1896 года № 1157 о представлении сведений о происшествиях, недоразумениях и выдающихся случаях, имевших место во время переписи, имею честь донести Вашему превосходительству — в дополнение к моим телеграммам — следующее: до 7 декабря между татарским населением волнений не было, а с сего числа оно появилось в Черкасовской волости [в] деревне Сосновые Юрашы, но с помощью городского муллы Хузяханова мною было тотчас же через разъяснения о цели переписи прекращено, и более в этой деревне волнений уже не появлялось. С 12 декабря стали доходить до меня слухи, что в некоторых татарских деревнях замечается какое-то беспокойство, вследствие чего был усилен надзор за населением, но 16 декабря в деревне Тураево было уже исполняющему должность земского начальника Анисимову при составлении подворной переписи оказано сопротивление, и по прибытии моем в эту деревню с ахуном и тремя муллами крестьян нашел в сильно возбужденном состоянии,и все поголовно кричали: «Переписывать не дадим и никому не хотим верить, нас хотят крестить и открыть училище, распоряжение о переписи не от государя»; толпа была настолько взволнован[н]а, что при малейшей бы моей невоздержанности в словах она готова была сделать нападение. В то же время объехал я более многолюдные деревни Псеево и Бизяки, где нашел весь народ в таком же состоянии, в Бизяках из толпы слышались угрозы.
К 20 декабря получены мною уже более печальные сведения, что все крестьяне сказанных деревень днем и ночью останавливают проезжающих, спрашивают, кто, куда и зачем едет, почему проезд через эти деревни считался небезопасным, а в деревне Псеево будто бы составлен приговор, чтобы убить исправника. Желая, какими-либо мерами сдержать раздражение крестьян этих деревень, я дал приказ урядникам, чтобы вся проселочная дорога, пролегающая этими деревнями на протяжении 40 верст, каждодневно исправлялась, и, назначив в каждую деревню по одному уряднику, обязал их по возможности узнавать имена подстрекателей; это распоряжение несколько умалило ярость крестьян, и уже на сходках более спокойно говорили: «Кого-нибудь исправник ждет, уж не солдат ли» — и находившимся в деревнях урядникам никакого насилия или ослушания в исправлении дорог не делали; затем было сделано по уезду распоряжение, чтобы задерживать и представлять ко мне всех лиц, которые ходят по деревням под разными сомнительными предлогами; подобных личностей с разных концов уезда было представлено ко мне 19 человек.
К 25 декабря были получены и прочитаны муллами присланные от Вашего превосходительства объявления о школах, медресе и мектебе; к сказанному объявлению крестьяне многих деревень отнеслись доверчиво и приняли уже еще более спокойный вид.
28 декабря я обратился с просьбами к помещикам Бикмаеву, Халитову (из магометан) и управляющим Дьяконову, Брызгалову, Скворцову и Осинскому оказать их влияние на магометанское население, моя просьба ими была исполнена, и действительно они принимали до конца переписи самое живое участие, а в особенности господин Халитов, благодаря которому мне весьма многие лица уже были известны в подстрекательстве, но до более удобного времени я лишен был возможности сделать распоряжение об арестах, так как толпа никого не хотела выдавать, и весьма зорко днем и ночью оберегали друг друга от арестов. Это усматривается из следующего случая: урядники Моралев и Бабушкин были командированы в деревню Псеево для ареста подстрекателя Хусаинова, куда ночью подъехали к его дому, но в это время жена его выбила стекла у наружных рам и закричала о помощи народ[у], почему урядникам пришлось уехать обратно, не произведя ареста Хусаинова.
К 1 января получил сведения, что волнение между татарами появилось еще в нескольких деревнях, и что будто бы в Мензелинском уезде проживают какие-то темные личности, знающие несколько иностранных языков, которые стараются употреблять меры к подстрекательству татар к недопущению переписи, и что татары Елабужского уезда ездят в Мензелинск на свидания с этими личностями; вследствие чего 2 января в частном плане командировал урядника Бабушкина (знающего татарский язык) в город Мензелинск следить и наблюдать за действиями елабужских татар; пробыл урядник в Мензелинске 4 дня, дознал, что из Мензелинского уезда елабужские татары привозят какие-то брошюры, но от кого — не дознал (о сказанных личностях было телеграммой сообщено мензелинскому исправнику).
3 января по получении от Вашего превосходительства разрешения на перепечат[ыв]ание из «Правительствующего вестника» именного указа государя императора от 19 декабря 1896 года о цели переписи (один экземпляр представлен Вашему превосходительству в городе Елабуге) я того же числа перепечатал и с нарочными разослал по уезду для обнародования; в некоторых деревнях полученный указ имел желаемый успех. Того же 3 января получил сведения из деревни Мортов Черкасовской волости, что крестьяне не допустили счетчиков и даже угрожали нанести им побои; по прибытии в эту деревню, где действительно нашел крестьян возбужденными и дерзкими (слухи говорят, что были вооружены ножами), ими самовольно был устранен от должности сельский староста и избран[о] по своему желанию другое лицо, которое по приезде со мной земского начальника явилось со знаком старосты, но хотя земский начальник и приказал немедленно ему удалиться и передать знак прежнему старосте, но этого он не исполнил, и как он, так и крестьяне кричали, что они его выбрали, а прежнего старосту уволили; увещания на крестьян деревни Мортов не только не действовали, но было заметно, что толпа все более и более ожесточалась, и несколько дней было такого времени, что положительно считалось пребывание должностных лиц в этой деревне опасным, из деревни никому не позволяли уезжать без того, чтобы предварительно не обыскать, заподазривая, не везет ли исправнику бумаги с согласием кого-либо на перепись.Ахун этой деревни прислал мне письмо, в котором сообщает о подстрекателях и опасном своем положении, но письмо не было найдено крестьянами лишь потому, что оно было спрятано под кожу хомута.
5 января в деревне Абалачеве мне также не пришлось уговорить крестьян, которых нашел не менее возбужденными, как и в Мортах, когда я прочел указ государя и хотел передать его старосте, то толпа закричала: «Указ вези с собой, нам его не надо», — и указ мне пришлось взять обратно. С 6 января послал отпуска некоторым муллам — ехать к муфтию, хотя и не находил в этом пользы, так как крестьяне во многих деревнях заявляли мне, что они муфтия не слушают, упорствующих двух мулл деревень Тураево и Бизяки отправил мерами полиции, и того же 6 числа уже были в уезде слухи, что в Мензелинском уезде вызвана команда.
7 января в деревне [Новое] Аккузино было оказано сопротивление исполняющему должность земского начальника господину Анисимову, но за произведенными 13 числа арестами обвиняемых в сопротивлении переписи счетчики были допущены.Того же 7 января, благодаря полученной мною от Вашего превосходительства телеграмме об объявлении населению Вашего приезда в Елабужский уезд и о применении положения об охране, я 8 числа объявил об этом населению и обязал: отвести в каждой деревне, где происходят волнения, по несколько квартир, исправлять дороги и делать их, насколько возможно, шире; полученное населением, это сведение о приезде Вашего превосходительства так подействовало на упорствующих, что мне была уже возможность сделать распоряжение производить беспрепятственно аресты подозреваемых в подстрекательстве лиц.
8 января были мною получены сведения, что крестьяне деревень Бизяки, Мортов и Абалачева на сходах говорят так: «Если бы перепись была по приказу государя, то исправник бы не стал ездить по деревням и нас упрашивать, а сажал бы в тюрьму» — и составили приговоры не допускать до переписи никакого чиновника. Это обстоятельство навело меня на мысль произвести аресты крестьян этих деревень в такое время, чтобы слух об этом по возможности скорее разнесся по уезду; для чего избрал базарный день 11 января в городе Елабуге и арестовал из этих деревень 70 человек; весть об этом действительно уже 12 числа обошла весь уезд и произвела на население желаемые для дела результаты, счетчикам была возможность приступить в упорствующих деревнях к переписи, которая ими была окончена 17 января, а 28-го — проверка переписных листов.
О всем вышеизложенном имею честь донести Вашему превосходительству.
Елабужский уездный исправник: Таширев.
ГА КО,ф.582,оп.42, д.189,л. 132-135.


I Ул чорда рђсми рђвештђ «Мђхкђмђи шђргыяи Оренбургыя» дип аталган оешманыћ исемен бу мђкалђдђ Диния нђзарђте дип язуны мђгъкуль књрдек.
II Бу мђкалђдђ телгђ алына торган, элек Алабуга љязенђ кергђн татар авыллары хђзерге вакытта Татарстан Республикасыныћ Алабуга, Менделеев џђм Ђгерќе районнарына карыйлар. Аларныћ кайберлђре (мђсђлђн, Чокырча (Средний Лог), Бетсемђс, Барќы-Омга пњчинкђсе џ. б.) хђзерге вакытта юк инде. Ђ Бакыр Заводы (Варзино-Алексеевский) авылы хђзерге Удмуртия Республикасыныћ Алнаш районында. Бу авылларныћ хђзер кайсы административ берђмлеккђ керњлђре џђр очракта да аерым искђртелмђде.
III Россиядђ яшђгђн мљселман татарларныћ Тљркияне дини яклаучы итеп караулары, аћа сыенырга омтылулары џђм рухи коллыктан азат итђчђгенђ љметлђнњлђренећ Казан ханлыгы ќимерелгђннђн башлап ХХ гасырга кадђр дђвам иткђн озын тарихы бар. 1930 елларда совет хљкњмђтенећ мђчетлђрне ябу џђм руханиларны эзђрлеклђве чорында да татарларныћ књћел тњрендђ џаман Тљркия ярдђменђ ышану хисе яшђгђн. Моћа дђлил итеп љлкђн буын вђкиллђренећ хатирђлђрен мисалга китерергђ мљмкин. Мђсђлђн, Бљек Ватан сугышы алды елларында Ђгерќе тљбђге авылларында «менђ Тљркия аякка гына бассын — дин кайтыр» дигђн сњзлђр йљргђнлеге турында ишеткђнебез бар.
IV Вятка губернасыныћ татарлар яшђгђн бњтђн (Глазов, Уржум џ. б.) љязлђре буенча архив мђгълњматларыбыз юк. Џђрхђлдђ, ул тљбђклђрдђ дђ каршылык хђрђкђте булмый калмагандыр.
V Чагыштыру љчен мисалга љяз њзђге Алабуга шђџђрен алсак, 1897 елда анда барлыгы 4 240 кеше яшђгђн.

Раиф Мђрданов,
филология фђннђре кандидаты