2008 1

Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында муниципаль берђмлеклђрнећ ќирле њзидарђ органнарына архив эше љлкђсендђ Татарстан Республикасыныћ аерым дђњлђт вђкалђтлђрен бирњ турында»

 
Татарстан Республикасы
Дђњлђт Советы тарафыннан
2007 елныћ 6 декабрендђ
кабул ителде

Ђлеге Закон «Россия Федерациясендђ ќирле њзидарђ оештыруныћ гомуми принциплары турында» 2003 елныћ 6 октябрендђге 131-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендђ архив эше турында» 2004 елныћ 22 октябрендђге 125-ФЗ номерлы федераль законнар, «Татарстан Республикасында ќирле њзидарђ турында» 2004 елныћ 28 июлендђге 45-ТРЗ номерлы, «Татарстан Республикасы Архив фонды џђм архивлар турында» 1996 елныћ 13 июнендђге 644 номерлы Татарстан Республикасы законнары, Россия Федерациясенећ џђм Татарстан Республикасыныћ бњтђн норматив хокукый актлары нигезендђ Татарстан Республикасында муниципаль берђмлеклђрнећ ќирле њзидарђ органнарына (алга таба — ќирле њзидарђ органнары) архив эше љлкђсендђ Татарстан Республикасыныћ аерым дђњлђт вђкалђтлђрен бирђ.
 
1 статья. Архив эше љлкђсендђ ќирле њзидарђ органнарына бирелђ торган Татарстан Республикасы дђњлђт вђкалђтлђре
Ќирле њзидарђ органнарына Татарстан Республикасы дђњлђт милкенђ караган џђм муниципаль берђмлеклђр территориясендђ булган архив документларын саклау, туплау, исђпкђ алу џђм куллану буенча аерым дђњлђт вђкалђтлђре (алга таба — дђњлђт вђкалђтлђре) бирелђ.
 
2 статья. Ќирле њзидарђ органнарына дђњлђт вђкалђтлђре бирелђ торган Татарстан Республикасындагы муниципаль берђмлеклђрнећ исемнђре
Татарстан Республикасында тњбђндђге муниципаль берђмлеклђрнећ ќирле њзидарђ органнарына дђњлђт вђкалђтлђре бирелђ:
Казан шђџђре, «Чаллы шђџђре», Ђгерќе муниципаль районы, Азнакай муниципаль районы, Аксубай муниципаль районы, Актаныш муниципаль районы, Алексеевск муниципаль районы, Ђлки муниципаль районы, Ђлмђт муниципаль районы, Апас муниципаль районы, Арча муниципаль районы, Ђтнђ муниципаль районы, Баулы муниципаль районы, Балтач муниципаль районы, Бљгелмђ муниципаль районы, Буа муниципаль районы, Югары Ослан муниципаль районы, Биектау муниципаль районы, Чњпрђле муниципаль районы, Алабуга муниципаль районы, Зђй муниципаль районы, Зеленодольск муниципаль районы, Кайбыч муниципаль районы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кукмара муниципаль районы, Лаеш муниципаль районы, Лениногорск муниципаль районы, Мамадыш муниципаль районы, Менделеевск муниципаль районы, Минзђлђ муниципаль районы, Мљслим муниципаль районы, Тњбђн Кама муниципаль районы, Яћа Чишмђ муниципаль районы, Нурлат муниципаль районы, Питрђч муниципаль районы, Балык Бистђсе муниципаль районы, Саба муниципаль районы, Сарман муниципаль районы, Спас муниципаль районы, Тђтеш муниципаль районы, Тукай муниципаль районы, Телђче муниципаль районы, Чирмешђн муниципаль районы, Чистай муниципаль районы, Ютазы муниципаль районы.
 
3 статья. Ќирле њзидарђ органнарына дђњлђт вђкалђтлђре бирелђ торган срок
Ќирле њзидарђ органнарына дђњлђт вђкалђтлђре чиклђнмђгђн срокка бирелђ.
 
4 статья. Дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру љчен ќирле њзидарђ органнарына бирелђ торган финанс џђм матди чаралар
1. Бирелгђн дђњлђт вђкалђтлђрен финанс ягыннан тђэмин итњ Татарстан Республикасы бюджетыннан ќирле бюджетларга бирелђ торган субвенциялђр исђбеннђн гамђлгђ ашырыла.
2. Дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру љчен ќирле бюджетларга бирелђ торган субвенциялђрнећ гомуми књлђме чираттагы финанс елына Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы законы белђн билгелђнђ.
3. Дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру љчен ќирле бюджетларга бирелђ торган субвенциялђр књлђмен билгелђњ љчен нормативларны исђплђњ, ђлеге Законга кушымтада каралганча, Архив эше љлкђсендђ Татарстан Республикасы дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру љчен Татарстан Республикасы бюджетыннан ќирле бюджетларга бирелђ торган субвенциялђр књлђмен билгелђњ љчен нормативларны исђплђњ методикасы нигезендђ башкарыла.
4. Дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру љчен кирђкле џђм ќирле њзидарђ органнарына тњлђњсез файдалануга бирелђ торган матди чаралар исемлеге Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан билгелђнђ.
5. Ќирле њзидарђ органнарыныћ ђлеге Законда каралган дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру љчен алынган финанс чараларын башка максатларга файдалануы тыела.
 
5 статья. Дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашырганда ќирле њзидарђ органнарыныћ хокуклары џђм бурычлары
1. Дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашырганда ќирле њзидарђ органнары тњбђндђгелђргђ хокуклы:
1) њз матди ресурсларын џђм финанс чараларын муниципаль берђмлек уставында каралган очракларда џђм тђртиптђ љстђмђ файдаланырга;
2) дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру мђсьђлђлђре буенча Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарыннан кирђкле консультация џђм методик ярдђм алырга;
3) дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру мђсьђлђлђре буенча ђлеге Закон нигезлђмђлђре нигезендђ џђм аларны њтђњ йљзеннђн муниципаль хокукый актлар чыгарырга;
4) дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру барышында ќирле њзидарђ органнары тарафыннан ќибђрелгђн хокук бозуларны бетерњ буенча Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарыныћ язма књрсђтмђлђренђ Россия Федерациясе законнары нигезендђ суд тђртибендђ шикаять бирергђ.
2. Дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашырганда ќирле њзидарђ органнары тњбђндђгелђргђ бурычлы:
1) дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру љчен ќаваплы ќирле њзидарђ органнарын џђм ќирле њзидарђнећ вазыйфаи затларын билгелђргђ;
2) архив эше турындагы законнарны, шулай ук дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру мђсьђлђлђре буенча Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарыныћ њз компетенциялђре чиклђрендђ кабул ителгђн норматив хокукый актларын њтђргђ;
3) Татарстан Республикасы дђњлђт милкенђ караган џђм муниципаль берђмлеклђр территориясендђ булган архив документларын саклау, туплау, исђпкђ алу џђм куллану љчен кирђкле шартлар тђэмин итђргђ;
4) дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру љчен Татарстан Республикасы бюджетыннан бњлеп бирелђ торган субвенциялђрдђн максатчан файдаланырга;
5) дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру турындагы хисапларны Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенећ архив эше љлкђсендђ махсус вђкалђтле органына, Татарстан Республикасы бюджетыннан бњлеп бирелђ торган субвенциялђрдђн файдалану турындагы хисапларны Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенећ Татарстан Республикасында финанс, бюджет, салым џђм валюта сђясђте љлкђсендђ махсус вђкалђтле органына бирергђ;
6) бирелгђн дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыруны Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенећ архив эше љлкђсендђ махсус вђкалђтле органнары тарафыннан тикшереп тору љчен кирђкле шартлар тђэмин итђргђ;
7) дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыруны тикшереп торганда ачыкланган хокук бозуларны бетерергђ;
8) дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру туктатылган очракта, файдаланылмаган финанс чараларын, шулай ук матди чараларны кире кайтарырга.
 
6 статья. Дђњлђт вђкалђтлђрен ќирле њзидарђ органнары гамђлгђ ашырганда, Татарстан Республикасы дђњлђт хакимияте органнарыныћ хокуклары џђм бурычлары
1. Дђњлђт вђкалђтлђрен ќирле њзидарђ органнары гамђлгђ ашырганда, Татарстан Республикасы дђњлђт хакимияте органнары тњбђндђгелђргђ хокуклы:
1) дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру мђсьђлђлђре буенча ќирле њзидарђ органнары эшчђнлеген њз компетенциялђре чиклђрендђ ќайга салырга;
2) дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру буенча ќирле њзидарђ органнары эше тђќрибђсен љйрђнергђ, гомумилђштерергђ, таратырга;
3) дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру барышында ќирле њзидарђ органнары яисђ аларныћ вазыйфаи затлары тарафыннан ќибђрелгђн хокук бозуларны бетерњ буенча язма књрсђтмђлђр бирергђ;
4) дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыруларына бђйле рђвештђ кирђкле мђгълњматны џђм документларны билгелђнгђн тђртиптђ ќирле њзидарђ органнарыннан соратып алырга.
2. Дђњлђт вђкалђтлђрен ќирле њзидарђ органнары гамђлгђ ашырганда,
Татарстан Республикасы дђњлђт хакимияте органнары тњбђндђгелђргђ бурычлы:
1) дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру љчен кирђкле финанс џђм матди чараларны ќирле њзидарђ органнарына бирњне тђэмин итђргђ;
2) дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру мђсьђлђлђре буенча ќирле њзидарђ органнарына аћлатмалар бирергђ, консультация џђм методик ярдђм књрсђтергђ;
3) ќирле њзидарђ органнарына дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыруларына бђйле рђвештђ кирђкле материалларны џђм документларны аларныћ сораулары буенча бирергђ;
4) дђњлђт вђкалђтлђрен ќирле њзидарђ органнарыныћ гамђлгђ ашыруларын, шушы максатларга бирелгђн финанс џђм матди чаралардан файдалануларын тикшереп торырга.
 
7 статья. Ќирле њзидарђ органнарыныћ дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашырулары турында хисап бирњ тђртибе
Ќирле њзидарђ органнары дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашырулары џђм финанс чараларын тотулары турында Россия Федерациясе џђм Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында билгелђнгђн формалар буенча џђм вакытларда Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенећ махсус вђкалђтле органнарына хисаплар бирђ.
 
8 статья. Ќирле њзидарђ органнарыныћ дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыруларын тикшереп тору
Ќирле њзидарђ органнарына бирелгђн дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыруны тикшереп торуны тњбђндђгелђр башкара:
1) Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенећ архив эше љлкђсендђге махсус вђкалђтле органы — дђњлђт вђкалђтлђрен њтђњне тикшерњлђр њткђрњ, дђњлђт вђкалђтлђрен њтђњ турында кирђкле документларны џђм мђгълњматны соратып алу юлы белђн;
2) Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенећ Татарстан Республикасында финанс, бюджет, салым џђм валюта сђясђте љлкђсендђ махсус вђкалђтле органы — дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру љчен бирелгђн финанс чараларыннан максатчан файдалану љлешендђ, дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру љчен бњлеп бирелгђн чараларны ќирле њзидарђ органнары тарафыннан тотуга комплекслы тикшерњлђр њткђрњ џђм ачыкланган хокук бозуларны бетерњ џђм аларны булдырмау буенча тиешле чаралар књрњ юлы белђн;
3) Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенећ мљлкђт мљнђсђбђтлђре љлкђсендђ махсус вђкалђтле органы — дђњлђт вђкалђтлђрен башкару љчен ќирле њзидарђ органнарына тапшырылган мљлкђттђн џђм бњтђн матди чаралардан тиешенчђ файдалану џђм ачыкланган хокук бозуларны бетерњ, аларны кисђтњ буенча кирђкле чаралар књрњ љлешендђ;
4) Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенећ юстиция љлкђсендђ махсус вђкалђтле органы — дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру мђсьђлђлђре буенча ќирле њзидарђ органнары тарафыннан кабул ителгђн муниципаль хокукый актларга хокукый экспертиза џђм анализ њткђрњ юлы белђн.
 
9 статья. Ќирле њзидарђ органнарыныћ дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыруларын туктату шартлары џђм тђртибе
1. Ќирле њзидарђ органнарыныћ дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыруларын туктату Татарстан Республикасы законы белђн тњбђндђге очракларда башкарыла:
1) дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру буенча законнар талђплђрен ќирле њзидарђ органнарыныћ њтђмђве яисђ тиешенчђ њтђмђве;
2) ђлеге Законны бозуларны бетерњ турындагы књрсђтмђлђрне ќирле њзидарђ органнарыныћ џђм аларныћ вазыйфаи затларыныћ њтђмђве;
3) ќирле њзидарђ органнарыныћ дђњлђт вђкалђтлђрен њтђњлђре мљмкин булмаслык итеп федераль законнарны яисђ Татарстан Республикасы законнарын њзгђртњ.
2. Ќирле њзидарђ органнарыныћ дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыруларын туктату дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру љчен бирелеп файдаланылмый калган финанс чараларын џђм матди чараларны кире кайтаруга китерђ.
3. Ќирле њзидарђ органнары дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру буенча законнар талђплђрен њтђмђгђн яисђ тиешенчђ њтђмђгђн очракта, Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенећ архив эше љлкђсендђге махсус вђкалђтле органы књрсђтелгђн хокук бозулар ачыкланганнан соћ ун кљн эчендђ аларны бетерњ турында ќирле њзидарђ органнарына књрсђтмђ ќибђрђ.
4. Ачыкланган хокук бозуларны бетерњ турында књрсђтмђ ќирле њзидарђ органына кергђн кљннђн соћ ун кљннђн дђ соћга калмыйча џичшиксез каралырга тиеш. Књрсђтмђне карау нђтиќђлђре турында Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенећ архив эше љлкђсендђге махсус вђкалђтле органына язма рђвештђ кичекмђстђн хђбђр ителђ.
5. Ђлеге статьяныћ 1 љлешендђ каралган очракларда Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенећ архив эше љлкђсендђге махсус вђкалђтле органы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каравына ќирле њзидарђ органнары тарафыннан дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыруны туктату турында тђкъдим џђм Татарстан Республикасыныћ тиешле закон проектын кертђ.
 
10 статья. Йомгаклау нигезлђмђлђре
1.Ђлеге Закон нигезлђмђлђре, ђгђр чираттагы финанс елына Татарстан Республикасы бюджеты турындагы Татарстан Республикасы законында ќирле њзидарђ органнары тарафыннан дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыруга субвенциялђр бирњ каралган булса, ел саен књрсђтелгђн закон белђн гамђлгђ кертелђлђр.
2. Татарстан Республикасы дђњлђт хакимияте органнарыныћ џђм Татарстан Республикасында муниципаль берђмлеклђрнећ ќирле њзидарђ органнарыныћ норматив хокукый актлары ђлеге Закон њз кљченђ кергђн кљннђн соћ љч ай эчендђ ђлеге Законга туры китерелергђ тиеш.
 
Татарстан Республикасы
Президенты                                                                                 М. Ш. Шђймиев
 
Казан, Кремль
2007 елныћ 24 декабре
№ 63-ТРЗ
 
 
«Татарстан Республикасында муниципаль берђмлеклђрнећ ќирле њзидарђ органнарына архив эше љлкђсендђ Татарстан Республикасыныћ аерым дђњлђт вђкалђтлђрен бирњ турында» 2007 елныћ 24декабрендђге 63-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законына кушымта
 
Архив эше љлкђсендђ Татарстан Республикасы дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру љчен Татарстан Республикасы бюджетыннан ќирле бюджетларга бирелђ торган субвенциялђр књлђмен билгелђњ љчен нормативларны исђплђњ методикасы
 
1. Архив эше љлкђсендђ Татарстан Республикасы дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыру љчен Татарстан Республикасы бюджетыннан ќирле бюджетларга бирелђ торган субвенциялђр књлђмен билгелђњ љчен нормативларны исђплђњ методикасы Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы нигезендђ эшлђнгђн.
2. Дђњлђт милкенђ кертелђ торган архив документларын саклауга, туплауга, исђпкђ алуга џђм алардан файдалануга муниципаль берђмлек бюджетына бирелђ торган субвенция књлђме тњбђндђге формула буенча исђплђнелђ:
Si = Р х Пi х К,
монда:
Si — муниципаль берђмлек љчен дђњлђт вђкалђтлђрен гамђлгђ ашыруга субвенциялђр књлђме;
 
Р — саклау берђмлеген тотуныћ уртача хакына карата дђњлђт вђкалђтлђрен њтђњгђ чыгымнарны исђплђњ нормативы;
 
Пi агымдагы ел башлангандагы торышы буенча Татарстан Республикасы территориясендђге џђм муниципаль архивта саклана торган берђмлеклђренећ саны;
 
К планлаштырыла торган финанс елына бюджет чыгымнары индексация коэффиценты.