2001 1/2

«Икътисад» журналыныћ (1908-1913) фђнни-библиографик књрсђткече

Кушымта буларак тђкъдим ителгђн ђлеге публикация "Гасырлар авазы" љчен бђлки бик ук гадђти тугелдер. Аныћ беренче љле­ше — вакытсыз арабыздан киткђн яшь га-лимђ Гњзђлия Нђфыйк кызы Хисмђтованын (1973-1998) якты истђлегенђ багышланган мђрсия, икенчесе — Гњзђлиянећ диплом эше буларак тарих фђннђре кандидаты Ќ.С.Миннуллин ќитђкчелегендђ эшлђгђн беренче фђнни хезмђте — "Икътисад " журналыныћ фђнни-библиографик књрсђткече. Диплом эше генђ булуга карамастан, ђлеге хезмђт фђн ђџеллђренђ, тарих белђн кызыксынучыларга зур ђџђмияткђ ия булып, "Икътисад" журна­лын љйрђнњдђ аларга житди юл књрсђткеч булыр дип уйлыйбыз.

Редакция


 

Гњзђлиядђ тормышка џђм яшђешкђ тыелгысыз омтылыш уятучы искиткеч тђэсир кљче бар иде. Бу кљч гаќђеп саф, самими џђм билђп ала торган кљч иде. Саба районыныћ Курсабаш авылында туып, Казанныћ 10 нчы интернат-мђктђбен тђмамлагач, ул Казан дђњлђт университетыныћ татар филологиясе, тарихы џђм кљнчыгыш теллђре факультетына укырга керђ. Студент елларында ук ђле аныћ тормышка карата фђлсђфи карашта торуы чагыла иде. Ђйберлђрнећ књзгђ берелеп торган яклары белђн генђ канђгатьлђнђ торган кыз тњгел иде ул. Аћа кызыксыну, белемгђ омтылу хас булды. Еш кына проблемалы сораулар куяр иде. Џђм мондый хђл аћа килешђ иде шул. Чљнки без башка Гњзђлияне белми идек...

Гњзђлия белђн искиткеч ќайлы џђм ућайлы иде. КДУны бетергђч тђ, ул ТФАнећ Г.Ибраџимов исемендђге Тел, ђдђбият џђм тарих институтыныћ (хђзерге Тарих институтыныћ) иќтимагый фикер тарихы џђм исламият бњлегенђ кече фђнни хезмђткђр булып эшкђ урнашты. Бер-ике елда фђнни хезмђткђр булды. Бернинди терђксез 22 яшьлек кыз љчен ђлеге хђл аныћ эшкђ џђм фикергђ сђлђтен књрсђтњ нђтиќђсе иде, џичшиксез. КДУда язган курс џђм диплом эшлђре Институт љчен дђ бик актуаль булып чыкты. Институтта эшли башлагач, ул бер еллап КДУныћ Лобачевский исемендђге китапханђсендђ Сирђк китаплар бњлегеннђн чыкмыйча дип ђйтерлек эшлђде. Џђр бљртек материалны аерым карточкага язып, аналитик аћлатмалар белђн баетып туплар иде, соћыннан аларны бер логик структурага салыр љчен љстђле артында карточкаларына књмелеп утырыр иде.

Ђле КДУныћ диплом алу бђйрђменђ њк ул ап-актан костюм тектерђм дип йљрде... Бер ике тапкыр кибетлђргђ кереп, костюмга яраклы материаллар да карап чыктык инде њзе белђн. Тик ничектер аныћ бу хыялы гел тормышка ашмый килде. Прогрессив карашлы иќат кешесе буларак, юк-бар акчасын ќыеп дигђндђй, менђ дигђн компьютер алып куйды. Башка бик књп тљрле кызыксыну љлкђлђре белђн беррђттђн, компьютерын иярлђргђ кереште. Китаплар алды, махсус компьютер газетасына язылды... Ђмма язылган газетасын алып куанырга насыйп булмаган икђн Гњзђлиябезгђ. Ак костюм киеп безне кызыктырып йљрњ хыялы да аныћ тормышка ашмый калды шул. Ак кђфенлеге Гњзђлия хыялланган ап-ак костюмы була алмас кебек минем љчен. Чљнки...

Ќидесенђ каршы Гњзђлия тљшемђ њзенећ ак мех якалы кышкы пальтосын киеп кайтты. Институтка эшкђ килгђн дђ (мин аны каршы бњлмђдђн, артыннан књрдем), њз бњлмђсенећ тупсасына басып, искиткеч ачык, књћелле, ягымлы тавышы белђн: "Сез мине њлде, дисез. Менђ бит мин!" — диде.

Ђйе, Гњзђлия, син гел исђн кебек идећ. Килеп керерсећ дђ — ташып торган оптимизмыћ белђн безне дђ яшђргђ рухландырырсыћ кебек идећ шул. Тик вакыт — рђхимсез. Ул тормышка њз талђплђрен куя. Ђмма сине без бик-бик сагынабыз, Гњзђлия.

 

Гљлњсђ Галиђхмђтова

 

"Икътисад" — татар телендђ чык­кан беренче махсус экономик журнал. Ул Самара шђџђрендђ 1908 елныћ 15 сентябрендђ (иске стиль белђн) чыга башлый. Гадђттђ, айга бер тапкыр, 32 шђр битле булып чыккан.

Журналныћ редакциясе Самара шђџђрендђ, Казанская урамы, 7 нче йортта урнашкан була1. Самарада гарђп шрифтлы типография булмау сђбђпле, журналны Оренбургтагы Кђримов, Хљсђенов џђм К° лито-типографиясендђ басалар2.

"Икътисад"ныћ тиражы турында тљгђл мђгълњматлар юк. "Вакыт" газе­тасында џђм журналныћ њзендђ басыл­ган "отчет"ка3 караганда, чыга башла­ганнан алып, 1911 ел ахырына кадђр журнал 24 мећ 17 данђдђ нђшер ителгђн. Якынча исђплђњлђр аныћ ти­ражы уртача 750 данђ булган дип уй­ларга мљмкинлек бирђ. Бу отчет тулы-сынча 11 мећ 250 данђдђ басылган "Икътисад" мђќмугасында чыккан4. Алдагы елларда аныћ тиражы бђлки тагын да кимегђндер, чљнки журнал: "алда бурычка журнал ќибђрелмђячђк, подписчиклар санынча сына басыла­чак" дип хђбђр итђ5.

Зур кыенлыкларга карамастан, "Икътисад" 1913 елга кадђр яшђвен дђвам итђ. Аныћ нашире џђм мљхђррире Мљхђммђдфатыйх Мортазин журналныћ эшчђнлеген дђвам иттерњ љчен књп кљч куя.

Мљхђммђдфатыйх Мортазин — Самара шђџђренећ имамы, њз чоры љчен белемле, мљселман ќђмгыяте хђйриясе рђисе; ир-ат џђм хатын-кыз­лар мђдрђсђлђрен, татар китапханђсен џђм китап кибетен оештыручыларныћ берсе6. Кыскача биографиясенђ мљрђќђгать итсђк, Мортазин Фатыйх Шиџабетдин улы (1875-1942) элекке Сембер љязе Сљендек авылында мулла гаилђсендђ дљньяга килђ. Башта Са­марада, аннан Казанда Мђрќани мђдрђсђсендђ укый. 1902 елда Самара каласында мулла була, мђктђп ачып балалар укыта7. Ул, шулай ук, Сама­ра кредит правлениесе ђгъзасы џђм татар буржуаз идеологларыныћ берсе булган8. Боларга љстђп, Ф.Мортазин-ныћ њз чоры љчен књпкырлы белемгђ ия булган редактор журналист икђнле­ген дђ онытмаска кирђк. "Икътисад"тагы књпчелек имзасыз мђкалђлђрнећ дђ авторы ул. "Вакытлы татар матбу­гаты" дигђн альбомны тљзњче И.Рђмиев аныћ редакторлык, журналист­лык, нђширлек хезмђтлђрен гади ќљмлђ белђн "бер мулладан бусы да књп" дип бђяли9.

"Икътисад"ныћ шул чор башка ва­кытлы матбугат басмалары арасында­гы урынын билгелђп, Ф.В.Тђрќема-нов болай дип яза: "Беренче рус революциясеннђн соћ Самарада барлыкка килгђн беренче татар матбугаты бас­масы буларак, "Икътисад" журналы ќирле шђџђр џђм губерна татар тор­мышында ућай роль уйнаган, лђкин њзе­нећ дђрђќђсе буенча ул вакыттагы Ка­зан прогрессив газеталары џђм жур­налларыннан шактый тњбђн торган"10. Ђмма, чыгуыныћ беренче елларында журналныћ Самарада гына тњгел, бљтен татар халкы тормышында экономик љлкђлђргђ кагылышлы бердђнбер бас­ма булуын истђ тотсак ("Игьланат", "Русия сђњдђсе" кебек басмалар бераз соћрак чыга башлыйлар), аныћ ђџђми­яте бђялђп бетергесез.

"Икътисад" журналы матбугат та­рихында лаеклы урын алырга тиеш, чљнки аныћ битлђре XX гасыр башы иќтимагый-сђяси џђм экономик фикер њсеше тарихын, авыл хуќалыгы џђм џљнђрчелек њсеше торышын, экономи­кага џђм тормышныћ башка љлкђлђренђ бђйле рђвештђ ислам тарихын џђм баш­ка мђсьђлђлђрне љйрђнгђндђ галимнђр, фђн белгечлђренећ игътибарын ќђлеп итерлек. "Икътисад" бу мђсьђлђлђр буенча фактик материалларга џђм ста­тистик мђгълњматларга бик бай.

"Икътисад"ныћ џђр саныныћ яр­тысыннан књбрђген экономика љлкђсенђ караган мђсьђлђлђр алып тора. Ђ кал­ган љлешендђ исђ башка иќтимагый-сђяси, дини, матбугат, мђгариф џ.б. про­блемалар карала.

Гомумђн, экономик проблемалар ту­рында сњз алып барганда "Икътисад" тњбђндђге тљп юнђлешлђр буенча эш йљртђ: 1) сђњдђ, 2) санагать, 3) ќир эшкђртњ џђм 4) авыл хаќђтлђре11. Монда тагын бљтендљнья экономик фикере тарихыннан фрагментлар, тљрле экономик мђсьђлђлђр, категориялђр, терминнарны фђнни аћлаткан мђкалђлђрне аерым экономиканыћ гомуми мђсьђлђлђре дип аерып чыга­рырга кирђк. Алда саналган юнђлешлђр њз эчлђрендђ та­гын да ваграк мђсьђлђлђргђ бњленђлђр:

1) сђњдђ: бу љлкђгђ кара­ган гомуми мђсьђлђлђр, сђњдђ документлары, сђњдђ базарла­ры џђм бђялђренђ караган ма­териаллар;

2) санагать: џљнђрчелек џђм промышленностька кагы­лышлы гомуми мђсьђлђлђр, џљнђрчелек кораллары џђм машиналар, кул џљнђрлђре, за-вод-фабрикалар џђм тљрле џљнђрлђр, рецептлар, кинђшлђр;

3) ќир эшкђртњ: ќир эшкђртњ ысуллары џђм тљрле тђќрибђлђр, эш кораллары џђм машиналар, ќир турында законнарга бђйле язмаларны књрсђтергђ мљмкин;

4) авыл хаќђтлђре: авыл хуќалы­гыныћ гомуми мђсьђлђлђре, терлекче­лек, кошчылык, умартачылык, бакча­чылык, яшелчђчелек, њсемлекчелек, ммменчелек чит иллђр љчен дђ уртак мђсьђлђлђр. Ђ сђњдђ, џљнђрчелек, авыл хуќалыгы мђктђплђре, тљрле училище, мастерскойлар џ.б. уку йортларын бђйле мђсьђлђлђрне чагылдырган мђкалђлђ­рне мђгариф мђсьђлђлђренђ кертеп ка­рау дљресрђк. Шулай ук, бу юнђ­лешлђргђ бђйле сђњдђ, џљнђрчелек шир­кђтлђре џ.б. тљрле характердагы ќђмгыятьлђрне, аларны оештыру, алып бару турындагы язмаларны да аерым карарга кирђк. Журналда страхование, медицина мђсьђлђлђренђ дђ урын би­релгђн.

[...] Журналныћ экономика љлкђсенђ караган џљнђрчелек џђм про­мышленность, сђњдђ, авыл хуќалыгы тармаклары буенча махсуслашкан, та­тар телендђ чыккан беренче периодик басма (минем искђрмђ — Х.Г.) бу­луы аныћ татар экономик фикер њсе­шендђ гаять ђџђмиятле урын тотуын књрсђтђ. Бњгенге кљндђ исђ бездђ, та­тарларда, бу љлкђ-тармаклар буенча махсус газета яисђ журнал юк. Ул шундый басма барлыкка килњдђ њрнђк була алыр иде.

 

ИСКЂРМЂЛЂР

1. "Икътисад".-1908-1913.-Б.1.

2. Тђрќеманов Ф.В. Самарада татар басмалары: "Икътисад" журналы // Бердђмлек.-1991.-21-27 гыйнвар.

3. Икътисад мђќђллђсенећ отчеты//Вакыт.-1911.-№716: Икътисад.-1912.-№1.-Б.32.

4. Самара ђхвалияте//Икътисад.-1912.-№1.-Б.32.

5. Шунда ук.

6.Тђрќеманов Ф.В. Књрсђтелгђн хезмђт.

7. Рђми. И. Ђдђби сњзлек // Татарстан.-1992.-№12.

8. Газизуллин Ф.Г. Дорогой к правде (Социально-экономические интересы классов и татарская экономическая литература 1880-1917 гг.)-Казань,1979.-С45.

9. Рђмиев И. Вакытлы татар матбугаты: Альбом (1905-1925).-Казан. Гажур,1926.-Б.47.

10. Тђрќеманов Ф.Г. Књрсђтелгђн хезмђт.

11. Нафигов Р.И. Формирование и развитие передовой татарской общественно-политической мысли.-Казань, 1964.-С. 73.

 

КЕРЕШ

Библиографик књрсђткеч-белешмђгђ "Икътисад" (1908-1913) журналындагы барлык материаллар да (тышлык битлђрендђгелђрдђн кала) теркђлде. Алар тематика буенча аерым бњлеклђрдђ хронологик тђртиптђ урнаштырылды. Берничђ мђсьђлђне эченђ алган, шулай ук бер-берсе белђн бђйле булган, лђкин тљрле бњлеклђрдђ урнашкан мђкалђлђр, тематик бњлеклђрнећ берсендђ бирелеп, башкаларында аћа юнђлтмђ ителде. Тљзњче тарафыннан љстђлгђн сњзлђр квадрат ќђялђр эченђ алынды. Журналныћ "Ђхвалияте гомумия" рубрикасындагы, "Самара ђхвалияте" џђм "Ќљзьи мђгълњмат"тагы кечкенђ хђбђрлђр тематика буенча бњленмичђ, гомуми темалар эчендђ бирелде: "Ђхвалияте гомумия" (тљрле иллђр, халыкара вакыйгалар) - "Сђяси мђсьђлђлђр" бњлегендђ; "Самара ђхвалияте" (Самара шђџђре џђм губерна тормышындагы тљрле вакыйгалар) - шулай ук "Сђяси мђсьђлђлђр" бњлегендђ; "Ќљзьи мђгълњмат" (монда књбрђк авыл хуќалыгына караган бђхђсле мђсьђлђлђр, кићђшлђр џђм хђбђрлђр басылган) - "Авыл хуќалыгы" дигђн зур теманыћ ахырында "Кечкенђ мђгълњматлар" исеме астында бирелде.

Редакциягђ мљрђќђгать итеп хат рђвешендђ язылган мђкалђлђр "Укучы хатлары" темасына кертелде. "Икътисад" журналына бђйле рђвештђ (чыгу тђртибе, игъланнар џ.б.) редакция язган барлык мђкалђлђр "Редакциядђн игъланнар" темасында урнаштырылды. Ђ башка мђсьђлђлђргђ бђйле реклама-игъланнар аерым "Реклама-игъланнар" темасына кертелде.

"Дини мђсьђлђлђр" бњлегендђ тулаем дини мђсьђлђлђргђ генђ багышланган материаллар кертелде, чынлыкта, журналныћ књпчелек мђкалђлђрендђ џђр ђйберне ислам дине белђн чагыштырып карау бар.

Имзалар мђсьђлђсенђ килгђндђ, књрсђткеч ахырында авторлар, шђхеслђр џђм газета-журналлар исемлеге бирелде (шактый мђкалђлђр башка басмалардан књчереп басу яки сљйлђп чыгу рђвешендђ булганлыктан, газета-журнал исемнђре дђ авторлар џђм шђхеслђр белђн бергђ бирелде). Имзасыз мђкалђлђрнећ књпчелеге журналныћ редакторы џђм нашире Ф.Мортазинга нисбђт ителђ. Псевдоним-кушаматлар журналда тљрлечђ (куштырнак белђн, куштырнаксыз) бирелњенђ карамастан, библиографик књрсђткечтђ алар барысы да куштырнаклар эченђ алынды џђм авторлар књрсђткечендђ бирелде. Бу књрсђткечтђ нинди дђ булса шђхеснећ исеме яки фамилиясе автор буларак тњгел, мђкалђ исемнђрендђ очраганда, номер квадрат ќђялђр эчендђ (Толстой Лев [962] рђвешендђ) књрсђтелде. Бер њк шђхеснећ исеме библиографиядђ автор да, мђкалђ исемендђ дђ булырга мљмкин. Бу очракта номерлар, Толстой Лев [962], 1006 рђвешендђ бирелде.

Библиография ахырында ђлеге књрсђткечтђ очраган архаик сњзлђргђ, гарђп-фарсы алынмаларына сњзлек џђм "Икътисад" журналыныћ чыгу тђртибе буенча књрсђткеч тђ бирелде.

 

ЭКОНОМИКА

Экономиканыћ гомуми мђсьђлђлђре

1. Ќђмгыяте бђшђрия.-1908.-№1.-Б.2.

2. Фђне икътисад.-1908.-№1.-Б.2.

3. Мал.-1908.-№1.-Б.2-3.

4. Байлык вђ ярлылык.-1908.-№1.-Б.3-4.

5. Табигать.-1908.-Ml.-Б.4.

6. Байлыкныћ асылы.-1908.-№1.-Б.4-5.

7. Табигать илђ мљхарђбђ.-1908.-№1.-Б.5-6.

8. Табигатьтђн хезмђт иттермђк.-1908.-№1.-Б.6.

9. Табигатьтђн истифадђ итњчелђр.-1908.-№1.-Б.6-7.

10. Эчке Русия мљселманнарында байлык.-1908.-Ml.-Б.7-8.

11. Русия мљселманнарында фђкыйрь вђ зиллђтнею сђбђплђре.-1908.-М1.-Б.8-9.

12. Фђкыйрьлектђн куртулмак чаралары.-1908.-Ml.-Б.10.

13. Бер миллђт љчен дљнья кайгысы.-1908.-Ml.-Б.10-11.

14. Гамђлђ мђсьђлђсе.-1908.-Ml.-Б.22-23.

15. Икътисадныћ кыйсемнђре.-1908.-М2.-Б.34-35.

16. Икътисадныћ баш кагыйдђсе.-1908.-М2.-Б.35-36.

17. Бер кешегђ књпме хезмђт итмђк ляземдер.-1908.-М2.-Б.36-37.

18. Сибириянећ икътисадый ђхвале.-1908.-М2.-Б.37-38.

19. Байлыкныћ бер миллђттђн икенче миллђткђ авышмакы.-1908.-МЗ.-Б.65-66.

20. Миллђт кулыннан байлык китњнећ сђбђплђре.-1908.-МЗ.-Б.66-68.

21. Икътисадый мохарђбђ.-1908.-МЗ.-Б.68-69.

22. Хезмђт.-1908.-МЗ.-Б.79-80.

23. џиќрђт мђсьђлђсе.-1908.-МЗ.-Б84-86.

24. [џиќрђт турында].-1908.-МЗ.-Б.93.

25. Мљселманнарда тђрђкъкый ђсђрлђре.-1908.-МЗ.- Б.95.

26. Фђкырь вђ ихтыяќныћ сђбђплђре.-1908.-М4.-Б.101-102.

27. Ислам вђ икътисад.-1909.-Ml.-Б.1-2.

28. Икътисад вђ хђйванат.-1909.-М1.-Б.З-4.

29. Эшлђрне бњлештек.-1909.-Ml.-Б.4-5.

30. Тђрђкъкыйныћ рухы.-1909.-М2.-Б.35.

31. Эшлђрне бњлешмђк.-1909.-М2.-Б.49-50.

32. Нигъмђт вђ аннан файдаланмак.-1909.-№5.-Б.129-132.

33. Таможня, пошлина џђм тариф.-1909.-№5.-Б.138-139.

34. Хезмђттђ хљррият.-№6.-Б.165-167; -№7.-Б.198-199.

35. Русиядђ ислам байлыгы.-1909.-№7.-Б. 195-196.

36. Мизан.-1909.-№8.-Б.225-227.

37. 1906-1907 нче ел хатирђсе.-1909.-№8.-Б.227-228.

38. Биржа.-1909.-№8.-Б.235-236.

39. Миллђт љчен кем файдалы.-1909.-№8.-Б.237.

40. Чын ирадђнећ тђэсире.-1909.-№9.-Б.257-260.

41. Истигъмаль.-1909. №10.-Б.289-290.

42. Истигъмаль илђ гамђл арасында тигезлек.-1909.-№10.-Б.290-291.

43. Истигъмаль тарыйкы.-1909.-№»10.-Б.291-292.

44. Исрафныћ сђбђплђре.-1909.-№»10.-Б.293-294.

45. Тђрђкъкый хђрђкђтлђре.-1909.-№11.-Б.323-325.

46. Кичекмђктђ гаеп бармыдыр.-1909.-№°11.-Б.325-326.

47. Тигез мђгыйшђт итђ алырмы? [экономик бирем].-1909.-№11.-Б.327.

48. Протекционизм.-1909.-№11.-Б.328-329.

49. Исрафтан шикаять.-1909.-№>12.-Б.355-356.

50. Русия мљселманнары.-1909.-№1.-Б.29.

51. Исляхат кагыйдђсе.-1910.-№3.-Б.65-66.

52. Кђсепнећ дђрђќђлђре [монополия турында].-1910.-№?4.-Б.98-99.

53. Безем ђхваль.-1910. №4.-Б. 100-102.

54. Иќтиџад мђсьђлђсе.-1910.-№»4.-Б. 123-125.

55. Истикъбалемез.-1910.-№»6.-Б. 161-163.

56. Гаилђ низагълары [хђерчелек џђм исереклек].-1910.-№6.-Б. 163-164.

57. Рокфеллерныћ байлыгы.-1910.-№?6.-Б. 164-165.

58. Ђхвалебез.-1910.-№7.-Б.195-197.

59. Инкыйраз сђбђбе.-1910.-№7.-Б.197-198.

60. Гаталђт.-1910.-№8.-Б.225-226.

61. Безем сђрмаяга урын.-1910.-№»8.-Б.232-233.

62. Инсанныћ кљче вђ хезмђте.-1910.-№»9.-Б.257-259.

63. Гомуми эшлђр.-1910.-№»10.-Б.289-291.

64. Яћлыш игътикад.-1910.-№10.-Б.291-292.

65. Гыйльме икътисадныћ тарихы.-1910.-№11.-Б.322-323.

66. Гаилђ сђгадђте.-1910.-№11.-Б.323-325.

67. Русиянећ икътисадый ђхвале.-1910.-№»12.-Б.356-357.

68. Хадим алмаштыру.-1910.-№12.-Б.364-365.

69. Љмид.-1911.-№1.-Б.1-2.

70. Хат хђрђкђте.-1911.-№1.-Б.4-5.

71. Киќрђт мђсьђлђсе.-1911.-№>2.-Б.62-63.

72. Исереклеккђ каршы.-1911.-№°2.-Б.64.

73. Хат хђрђкђте.-1911.-№3.-Б.65-67.

74. Байлыкныћ алышынмакы.-1911.-№°3.-Б.75-76.

75. Кемнђр йитештерђбез.-1911.-№;5-6.-Б. 138-139.

76. Табигать берлђ кљрђшњ.-1911.-№5-6.-Б.139-142.

77. Метрология.-1911.-№5-6.-Б. 147-148.

78. Ял итњ књпмегђ тљшђ.-1911.-№»5-6.-Б. 148-150.

79. Ачлык нђњбђт берлђ килђдер.-911.-№9-10.-Б.225-226.

80. Исереклек.-1911.-№8-9-10.-Б.233-234.

81. Кытай мљселманнары.-1911.-№8-9-10.-Б.294.

82. Кайдан эш табарга?-1911.-№11-12.-Б.329.

83. Тђрђкъкый дђверлђре.-1912.-№1.-Б.3-4.

84. Авыл идарђлђре.-1912.-№2.-Б.36-39.

85. Бездђ фђкыйрьлек вђ аныћ сђбђплђре.-1912.-№»3.-Б.65-67.

86. Хисамов Габдулла. Эш џђм акча.-1912.-№»3.-Б.72-73.

87. Хисамов Габдулла. Бер миллионерныћ тарихы.-1912.-№4.-Б.97-101.

88. Хђйри Габделкадыйр. [Фђкыйрьлек турында].-1912.-№5.-Б.132-133. Журналда авторы: Габделкадыйр Хђйри "Ђстерхан".

89. Хђлебез.-1912.-№7.-Б. 194-195.

90. Балкан хљкњмђтлђренећ икътисадый хђллђре.-1912.-№7.-Б.195-196.

91. Сугышныћ икътисадый зарарлары.-1912.-№8.-Б.226-228 Б

92. Безем Асиядђ яћа шђџђрлђр.-1912.-№8.-Б.230-231.

93. Аурупа мђќбњр итђдер.-1912.-№9.-Б.257-259.

94. Исерткеч эчњчелђр аракы, пиво кеби нђрсђлђргђ, тђмђке тартучылар

књпме акча заегъ итђлђр?-1913.-№2.-Б.35-36.

95. "Вакыт" [газетасыннан]. Ф.Кђримов. Тљркиядђ икътисадый эшлђр.-1913.-№3.-Б.65-73.

96. Хаслы юл.-1913.-№4.-Б.98-100. Шулай ук кара: №774, 982.

 

Демография мђсьђлђлђре

97. Карья мђгыйшђте.-1909.-№5.-Б.149-150.

98. Исереклек.-1909.-№11.-Б.321-323.

99. Халык артмак.-1909.-№12.-Б.356-357.

100. К њчбђлек.-1910.-№3.-Б.66-67.

101. Нљфњс мђсьђлђсе.-1910.-№2.-Б.36-37; №3.-Б.68-69.

102. Нђшат.-1910.-№5.-Б.129-130.

103. Куркыныч хисаплар.-1911.-№3.-Б.93-94.

104. Кырымлы СИ. Чђлђби. Тђзаеды нљфњс вђ Франсђ.-1912.-№6.-Б.164. Журналда авторы: Кырымлы СИ.Чђлђби "њз мљхбиребездђн".

 

Банк мђсьђлђлђре

105. Акция вђ облигация.-1909.-№5.-Б.141-143.

106. Банк мђсьђлђсе.-1909.-№6.-Б.196-171; №7.-Б.203-205; №9.-Б.266-267.

107. Яћа тљрле бурыч.-1909.-№>6.-Б.171-172.

108. Гарантировать ителмеш акция вђ облигация џђм дивидент. Купон вђ талон.-1909.-№7.-Б.201-203.

109. Банк мљгамђлђлђре.-1909.-№11.-Б.332-334.

110. Гъ-в. Мљселман банклары.-1909.-№11.-Б.334.

111. Кредит — игътибар.-1910.-№°3.-Б.74.

112. Кредит нђњгълары.-1910.-№3.-Б.74-75.

113. Мљселман банкысы.-1910.-№8.-Б.236.

114. Кредит кђгазьлђре.-1910.-№4.-Б.105-107.

115. Вексель.-1910.-№6.-Б.171-172.

116. Банкыга заявление формасы.-1910.-№7.-Б.215-216.

117. Гади вексельлђр.-1910.-№9.-Б.264-266.

118. Хђвалђле вексельлђр.-1910.-№11.-Б.328-329 (ахыры бар диелсђ дђ, књренмђде).

119. Бюджет.-1911.-№1.-Б.3-4.

120. Бурыч тњлђмђњгђ каршы.-1911.-№1.-Б. 10-11.

121. Биржа ђхвалияте.-1911.-№1.-Б.11-12; №;2.-Б.44.

122. Бакчасарай взаимный кредит банкысы.-1911.-№4.-Б. 108.

123. Государственный налог.-№6.-Б.146-147.

124. Ссуда.-1911.-№7.-Б.202.

125. Вексельный курс.-1911.-№11-12.-Б.312-313.

126. Процентлы кђгазьлђр.-1912.-№1.-Б.14-15.

127. Самарада взаимный кредит банкысы.-1913.-№3.-Б.74-75.

128. Без банкыны ничек юлга салдык.-1913.-№4.-Б. 104-105.

129. Исхаков Мђхмњт. Милли банк мђсьђлђсе.-1913.-№5-6.-Б.141-143. Журналда авторы: Мђхмњт Исхаков. Ђлмђт.

Шулай ук кара: №771

 

ЏЉНЂРЧЕЛЕК ЏЂМ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИЯ

Џљнђрчелек џђм промышленностьныћ гомуми мђсьђлђлђре

130. Санагать.-1908.-№1.-Б. 17-18.

131. Санагатьнећ ђџђмияте.-1908.-№1.-Б. 18.

132. Санагатьтђ тђрђкъкый.-1908.-№1.-Б.19-20.

133. Сибириядђ санагать.-1908.-№2.-Б.46.

134. Бездђ санагать.-1908.-№2.-Б.47-48.

135. [Самара губернасында].-1908.-№3.-Б.93.

136. [Челђкђн утравында].-1908.-№>3.-Б.93.

137. Сђгыйдов Гадбелкђрим. Бохарада кђсеп вђ тиќарђт.-1908.-№4.-Б. 102-105; 1909.-№5.-Б.144-146.

138. Санагать турында имам Газали фикере.-1909.-№5.-Б. 143-144.

139. Санагать њгрђтмђк.-1909.-№5.-Б.147-148.

140. Безем џљнђрчелђр.-1909.-№8.-Б.238-239.

141. Агыр хезмђт вђ џљнђр.-1909.-№8.-Б.240-241.

142. Санагать.-1909. №11.-Б.335-336.

143. Тљрмђлђрдђ санагать.-1909.-№12.-Б.364.

144. Санагать.-1909.-№1.-Б.11-12.

145. Санагать.-1909.-№2.-Б.46-47.

146. Читек-кђвеш тарихы.-1910.-№3.-Б.79-80.

147. Гњзђл хђбђрлђр.-1910.-№3.-Б.96.

148. Санаигъ тарихы [кием тарихы].-1910.-№5.-Б. 143-145.

149. Санагать [Мђскђњдђ ачылган санагать вђ тиќарђт ђџеллђренећ съездында].-1910.-№6.-Б.174-175.

150. Санаигъ тарихы [кђгазь тарихы, књзлек тарихы].-1910.-№6.-Б.175-176.

151. Санаигъ тарихы [китап басу тарихы].-1910.-№7.-Б.206-208.

152. Санагать вђ байлык.-1910.-№7.-Б.208-209.

153. "Галђме икътисад". Санаигъныћ кыйсемнђре.-1910.-№9.-Б.271.

154. " Галђме икътисад". Санаигъ игъмалия вђ нђкылия.-1910.-№11.-Б.331.

155. Урман санагате.-1911.№3.-Б.77-79.

156. Алишев X. џљнђр љйрђтњ.-1911.-№4.-Б. 109-110. Журналда авторы: имам Мљхђммђдхатыйп Алишев. Чистай љязе Мљслим карьясе.

157. "Йолдыз" [газетасыннан]. Хаќилар пароходы тђэсис итњ хакында.-1911.-№11-12.-Б.314-316.

158. Вакыйф Ђл-Ќђлђли. Челђкђн тљрекмђннђре.-1912.-№°1.-Б.7-8.

159. Џљнђр ничек баетадыр.-1912.-№°4.-Б. 111.

160. џљнђрнећ ђхлаккђ тђэсире.-1913.-№1.-Б. 13-14. Шулай ук кара: № 52, 217, 616, 856, 934.

 

Кул џљнђрлђре

161. Мљселманнарда кул эшлђре.-1908.-№1.-Б.20-21.

162. Кул эшлђре.-1909.-№6.-Б. 173-175.

163. Мљселман карьялђрендђ.-1909.-№6.-Б.175-176.

164. Тегњчелек.-1910.-№3.-Б.80.

165. Санагать.-1910.-№9.-Б.268-269.

166. Шиџабзадђ М.Гъ. Кул џљнђре.-1910.-№9.-Б.278-280.

167. Мђшџњр кул џљнђрлђре.-1911.-№>2.-Б.45-46.

168. Оренбург шђл яулыклары.-1911.-№»5-6.-Б.152-153; №>7.-Б.205-206.

169. Къ.Т. Иреван губернасында кул эшлђре.-1911.-№>11-12.-Б.319-320. Журналда авторы: Иске Иреванлы Къ. Т.

170. Лђтыйфи Хисам. Палас эше.-1911.-№»11-12.-Б.323-325.

171. П.Б. Читек-кђвеш џљнђре.-1912.-№°4.-Б. 110-111.

172. Безем мљселманнарда кул эшлђре.-1913.-№8.-Б.16-17.

 

Џљнђрчелек кораллары џђм машиналар

173. "Тђрќеман" [газетасыннан]. Гњзђл эшлђр.-1909.-№5.-Б.147.

174. Ђл-Ягъкуби Зљфђр. Мљселман карьялђрендђ санагать.-1909.-№8.-Б.39-240.

175. Машиналар.-1909.-№°2.-Б.48-49.

176. Кул тегермђне.-1909.-№>2.-Б.57.

177. Фермер тегермђне.-1909.-№>2.-Б.57.

178. Инкубатор.-1910.-№3.-Б.89-90.

179. Инкубатор истигъмале.-1910.-№3.-Б.90-91; №4.-Б.116-117.

180. "Йолдыз" [газетасыннан]. Гыйбрђт [тегњ машиналары].-1910.-№3.-Б.76.

181. Двигатель [књчмђ тегермђн љчен].-1910.-№4.-Б.120-121.

182. Ќђмђгать тегермђне.-1910.-№7.-Б.216-217.

183. Сепаратор истигъмале.-1910.-№10.-Б.310-312.

184. Ђл-Ђмини Гаяз. Молотилка алучыларга кићђш.-1911.-№4.-Б. 114-116.

185. Машина берлђ оек бђйлђњ рђвеше.-1911.-№5-6.-Б. 159-161; №7.-Б.209-210; №8-9-10.-Б.264-265.

186. Пермьский В. Камыр изђргђ машина.-1911.-№11-12.-Б.320-321.

187. Дибирдиев Ибраџим. Машина илђн сыер саумак.-1912.-№8.-Б.246-248.

188. Д.Х. — Н.Т. Юл салгач [кар љстеннђн йљк йљртер љчен ќайланма].-1912.-№9.-Б.278-279.

189. Йљз сумга.-1913.-№1.-Б.17.

190. Инкубатор берлђ чебеш чыгарту.-1913.-№3.-Б.78-79.

191. Инкубатор истигъмале.-1913.-№3.-Б.79-81.

192. Рђџбђре фотография [турында китап].-1913.-№5-6.-Б.147. Шулай ук кара: №233

 

Завод-фабрикалар

193. Кавказда чђй [чђй фабрикалары].-1908.-№1.-Б.16.

194. Завод, фабрика вђ санагатьханђ.-1908.-№1.-Б.21-22.

195. Сђйфетдинов Шђйхелислам. Верхний Уралда санагатьханђ.-1909.-№1.-Б.13-14.

196. Мђскђњдђ торг [сукно фабрикалары].-1909.-№2.-Б.45.

197. Сабын заводы.-1910.-№4.-Б.108.

198. "Казан мљхбире" [газетасыннан]. Тљрле хђбђрлђр [яћа сабын заводы].-1910.-№5.-Б.138-139.

199. Сљтханђ [май заводлары].-1910.-№8.-Б.245-247.

200. Завод вђ фабрикаларга рљхсђт алу.-1910.-№10.-Б.299-300.

201. "Бђянелхак" [газетасыннан]. Яћа фабрика [сукно фабрикасы].-1910.-№10.-Б.300.

202. "Вакыт" [газетасыннан]. Газеталардан [Тагиев фабрикасы].-1911.-№11-12.-Б.314.

203. С.Гъ. Тукучы фабрикалар эшлђрене киметђлђр [Иваново џђм Вознесенскида].-1911.-№11-12.-Б.317.

204. "Вакыт" [газетасыннан]. Кирђк кешегђ эш [бакыр заводы салына].-1911. №11-12.-Б.32.

205. "Идел" [газетасыннан]. Яћа томат заводы.-1912.-№6.-Б.170-171.

206. џљнђргђ таба хђрђкђт.-1912.-№8.-Б.241-243.

207. Гаќђеп пекарня [Самарада].-1912.-№9.-Б.269-271.

208. Май сыга торган заводлар.-1913.-№4.-Б.108-109.

209. "Сибирия" [газетасыннан] Мљгаллим Гариф. Кызылкашта май заводы.-1913.-№4.-Б.118.

210. Фабрик вђ заводларга рљхсђт алу.-1913.-№5-6.-Б.146-147. Шулай ук кара: №889.

 

Тљрле џљнђрлђр, рецептлар, кићђшлђр

211. Кара кара ясамак ысулы.-1908.-№4.-Б.112-113.

212. Электрик хасиятлђре.-1909.-№7.-Б.209.

213. Сљт хакында мђгълњмат.-1909.-№8.-Б.250-252.

214. Буяучылык џљнђре.-1909.-№10.-Б.303-304.

215. Буяу маддђлђре.-1909.-№10.-Б.304-305.

216. Бђгъзы бер џљнђрлђр.-1909.-№11.-Б.336.

217. Хђтимуллин-Сђлимов Зыятдин. Мљселманнарда кабилиять.-1909.-№12.-Б.363. Журналда авторы: имам Зыятдин Хђтимуллин-Сђлимов.

218. Мљселман кинематографчы.-1909.-№1.-Б.15.

219. Књн эше.-1909.-№2.-Б.47-48; №3.-Б.78.

220. Вакса.-1910.-№3.-Б.78-79.

221. Сабын кайнатмак.-1910.-№4.-Б.107-108.

222. Сабын нђњгълары.-1910.-№4.-Б.108-109.

223. Май эчелмђк [сљттђн май сыгу].-1910.-№4.-Б.120.

224. Буяу эше. Буяу нђњгълары џђм буяучылык љчен лязим кораллар.-1910.-№5.-Б.139-141.

225. Китап тљплђмђк.-1910.-№5.-Б.141-142.

226. Сабын љчен селте.-1910.-№5.-Б. 142-143.

227. Сабын кайнату рђвеше.-1910.-№6.-Б.176-177.

228. Мљџњд (?). Кђвешчелђр дикъкатенђ.-1910.-№6.-Б.178-179.

229. Тарак ясамак.-1910.-№8.-Б.237-238.

230. Буяу кагыйдђлђре.-1910.-№8.-Б.238.

231. Конверт ясау.-1910.-№8.-Б.239.

232. Сљяктђн суперфосфат хђзерлђмђк.-1910.-№9.-Б.269-270.

233. Агач йоны.-1910.-№9.-Б.270.

234. Йомырканыћ яшене тђгаен.-1910.-№9.-Б.281.

235. Сыр ясамак рђвеше.-1910.-№10.-Б.305-307; №11.-Б.333-334.

236. Кђримов. X. Кура ќилђгеннђн ширбђт ясамак.-1910.-№10.-Б.305-306.

237. Резинка ямавы.-1910.-№11.-Б.332-333.

238. Кђгазь эше.-1910. №12.-Б.362-363.

239. Табаклы кђгазьлђр.-1910.-№>12.-Б.364.

240. Кљпчђк мае.-1911.-№1.-Б.13.

241. Щетка эше.-1911.-№1.-Б.13-14.

242. Кљзге ясау рђвеше.-1911.-№2.-Б.46-47.

243. Съ. 3. Арзанлы љй салмак рђвеше.-1911.-№2.-Б.47-49; №3.-Б.79-80.

244. Бђхтияров Мљхђммђдкђрим. Яћа аяк киеме.-1911.-№3.-Б.79. Журналда авторы Шырдан имамы Мљхђммђдкђрим Бђхтияров. Кара: №245.

245. Бђхтияров Мљхђммђдкђрим. Тасхих.-1911.-№°4.-Б.113. Кара: №244.

246. Бетон кирпече ясау рђвеше.-1911.-№3.-Б.80-81.

247. Минеральный сулар ясамак.-1911.-№3.-Б.82.

248. Ит консервалары.-1911.-№4.-Б.106-108; №5-6.-Б.150.

249. Паять итњ.-1911.-№4.-Б.110-111.

250. Ђл-Хђкими Габдулла. Шипущий бутылкалы кефир ясау.-1911.-№4.-Б.111-112. Журналда авторы: Олуг Тарханда Габдулла Ђл-Хђкими.

251. Ќилем ясау.-1911.-№4.-Б.112.

252. Бљрхиев (?) Мирзаќан. Кымыз ясау.-1911.-№»4.-Б. 112-113; №5-6.-Б.161-162.

253. Д.Х. крестьянин М.Н.М. Фосфор оны.-1911.-№4.-Б.116-117.

254. Бочкаларга номер сугу рђвеше.-1911.-№j5-6.-B.157-159.

256. Ђл-Хђкими Габдулла. Файдалы эчемлек яки кефир.-1911.-№7.-Б.208-209.

257. Мђхмњд. Резинка истигъмале.-1911.-№>8-9-10.-Б.244-245.

258. Электрический звонок.-1911.-№8-9-10.-Б.253-255; №11-12.-Б.318.

259. Кђримов Хљснетдин. Рђсем тљшерњ џљнђре.-1911.-№;8-9-10.-Б.261-264.

260. Фђхри. Ф. Арзанлы буяулар.-1911.-№8-9-10.-Б.275-278.

261. Ђл-Хђкими Габдулла. [Кефир].-1911.-№8-9-10.-Б.261-264.

262. Фђхри Ф. Сыгыр маен татлы итњ.-1911.-№>8-9-10.-Б.282-283.

263. Кђримов Хљснетдин. Карья халыклары љчен бик ансатлык илђ сабын ясау ысулы.-1911.-№8-9-10.-Б.284.

264. Зљлкарнаен бине Ишморза. Аллюминийдан ясалган нђрсђлђрне паять итњ.-1911.-№11-12.-Б.322.

265. Ќиз, бакыр нђрсђлђрне саклау џђм буяу.-1911.-№11-12.-Б.325-326.

266. "Йолдыз" [газетасыннан]. Резинлы тун.-1911.-№11-12.-Б.325-326.

267. Бљрхиев Мирзаќан. Кымыз, кефир.-1911.-№11-12.-Б.327. Журналда авторы: Мирзаќан Бљрхиев Шаџмирзави.

268. Цемент тњбђ.-1911.-№11-12.-Б.341-342.

269. Йоннан тљрле нђрсђ ясамак.-1912.-№1.-Б.15-16.

270. Поташ џђм шадрик (?) чыгару.-1912.-№1.-Б. 16-18; №3.-Б.74-75.

271. Брезент ясау.-1912.-№1.-Б.18.

272. Электрик яктысы.-1912.-№1.-Б.18-19.

273. Ђл-Хђкими Габдулла. Кефир ясау тарыйкы.-1912.-№1.-Б. 19-20.

274. Елгаларны эшкђ кертњ.-1912.-№1.-Б.25-26.

275. Ђл-Хђкими Габдулла. Шипущий тњгел, кефир яки закуска ясау тарыйкы. -1912. -№2.-Б. 49.

276. Фђхри Ф. Мята њлђне њстерњ џђм аннан май куу.-1912.-№2.-Б.44-48.

277. Апанаев Габделкадыйр. Янђ Красинныћ исене бетерњ.-1912.-№2.-Б.58.

278. Апанаев Габделкадыйр. Крепкая водка илђ буяу.-1912.-№2.-Б.58.

279. Апанаев Габделкадыйр. Лимонны саф тоту.-1912.-№2.-Б.59.

280. Камыт агачларыны эшлђмђк.-1912.-№3.-Б.75-76.

281. Д.Р. Штемпель ясау рђвеше.-1912.-№4.-Б. 108-110.

282. Сохаридан куас ясау рђвеше.-1912.-№5.-Б.137-138.

283. Резинка калуш љчен лак.-1912.-№5.-Б.138.

284. Картофельный сыр.-1912.-№5.-Б. 138-139.

285. Хаќи Йосыф Бохаралы. Мњк ќилђге кагы.-1912.-№5.-Б. 139-140.

286. Фђхри Ф. Крысаларны бетерњ.-1912.-№5.-Б.152.

287. Сабын порошогы хђзерлђњ ысулы.-1912.-№6.-Б.168-169.

288. Сабын порошогы истигъмаль рђвеше.-1912.-№6.-Б. 169-170.

289. Хаќи Йосыф Бохаралы. Карлыган яфрагыннан шипучкалы куас ясау.-1912.-№6.-Б.171.

290. Хаќи Йосыф Бохаралы. Баштагы сач керене — кавыкны бетерђ торган май ясау.-1912.-№6.-Б.171-172.

291. Хаќи Йосыф Бохаралы. Љећездђ тотыла торган кашыкларыгыз илђ њлчђњ ќђдвђле.-1912.-№6.-Б.172.

292. Хаќи Йосыф Бохаралы. Тљрле мизанелхђрарђ градусникларныћ берсе илђ икенчесенећ арасында фарклары ничек?-1912.-№6.-Б.172.

293. Фђхри Ф. Ђнис мае.-1912.-№6.-Б.176-177.

294. Ђџлиуллин Ђхмђдфатыйх. Кырмыскалардан арыну љчен.-1912.-№6.-Б.184.

295. Ђџлиуллин Ђхмђдфатыйх. Чебеннђрнећ тапларыны китерњ.-1912.-№6.-Б.184.

296. Ђџлиуллин Ђхмђдфатыйх. Књн аяк киемнђрене саклау.-1912.-№6.-Б.184.

297. Ђџлиуллин Ђхмђдфатыйх. Фарфор буяу љчен япон цементы.-1912.-М6.-Б.184.

298. Ђџлиуллин Ђхмђдфатыйх. Кђгазьдђге май тапларын китђрњ.-1912.-М6.-Б.185.

299. Сарпинкђ (?) эшлђњ. [Саратов губернасында].-1912.-№7.-Б.200-201.

300. Ђл-Хђкими Габдулла. Кефир љчен нинди сљт яхшы.-1912.-М7.-Б.201-202. Журналда авторы: Олуг Тарханда Габдулла Ђл-Хђкими.

301. Ђл-Хђкими Габдулла. Кефирны истигъмаль итњ џђм эчњ тарыйклары.-1912.-№7.-Б.202-203.

302. Хаќи Йосыф Бохаралы. Ефђк шђл вђ яулыкларны ничек юарга кирђк.-1912. №7.-Б.204.

303. Ђџлиуллин Ђхмђдфатыйх. Бочкалардан керосин исене бетерњ.-1912.-№7.-Б.217.

304. Ђџлиуллин Ђхмђдфатыйх. Лампа пузырьларыны ватылмый озак чыдый торган итњ чарасы.-1912.-№7.-Б.217.

305. Ђџлиуллин Ђхмђдфатыйх. Њрмђкњч, ак таракан џђм башка шундый ђњџамнан котылу.-1912.-№7.-Б.217.

306. Ђџлиуллин Ђхмђдфатыйх. Шпаклевка.-1912.-№7.-Б.217-218.

307. Минушев Мирзагабдрахман. Сљяк џђм мљгездђн нђрсђлђр ясау.-1912.-№8.-Б.243-246.

308. Минушев Мирзагабдрахман. Пахтђ-мамык йитештермђк.-1912.-№9.-Б.266-268.

309. Минушев Мирзагабдрахман. Калушлар ямау.-1912.-№9.-Б.272-274.

310. Хаќи Йосыф Бохаралы. Кофе (кђџвђ)гђ цикорий кушылганмы-юкмы вђ аны ничек белергђ кирђк.-1912.-№9.-Б.274.

311. Хаќи Йосыф Бохаралы. Сезнећ пила кисђргђ алмашыгыз булмаса, пила кисђр љчен болай эшлђгез.-1912.-№9.-Б.274.

312. Хаќи Йосыф Бохаралы. Тиз генђ лимонад ясау.-1912.-№9.-Б.274.

313. Хаќи Йосыф Бохаралы. Карлыганнан коры варенье ясау.-1912.-№9.-Б.274.

314. Хаќи Йосыф Бохаралы. Тимер илђ агачны бер-берсенђ ябыштырыр љчен замазка-ќилем ясау.-1912.-№9.-Б.274.

315. Д.Х. Пич ягу.-1912.-№9,.-Б.277-278.

316. Хаќи Йосыф Бохаралы. Йомыркаларны сакларга арзанлы юл.-1912.-№9.-Б.279.

317. Хаќи Йосыф Бохаралы. Ќиздђн ясалган тас вђ башка шуныћ кеби нђрсђлђрне арулау.-1912.-№9.-Б.279.

318. Хаќи Йосыф Бохаралы. Бутылка авызларыны џава кермђстђй итеп ныгыту љчен болай эшлђгез.-1912.-№9.-Б.280.

319. Йонны буяу рђвеше.-1913.-№2.-Б.43-44.

320. Май сыгу рђвеше.-1913.-№5-6.-Б. 145-146. Шулай ук кара: №935.

 

Чит иллђрдђ

321. Тљркиядђ санагать.-1908.-№2.-Б.46-47.

322. Яшь балаларда санагатькђ мђхђббђт.-1909.-№5.-Б. 148-149.

323. "Мђгариф" [журналыннан]. Шђл ясаучы Мђймњнђлђр [Џиндстанда].-1909.-№6.-Б.177.

324. "Идел" [газетасыннан]. Мљселманнарда санагать [Тљркиядђ].-1909.-№9.-Б.270.

325. Болгар санагатьханђлђрендђ.-1909.-№10.-Б.302.

326. Санагатьтђ тђрђкъкый.-1910.-№4.-109.-Б.110.

327. Сахалиннан.-1911.-№7.-Б.201.

328. Америкалыларныћ эштђ яшђњлђре.-1911.-№8-9-10.-Б.247-249.

329. Французлар биналарыны ничек салалар.-1911.-№11-12.-Б.307-309.

330. Дићгез љстендђ тимер юл.-1912.-№3.-Б.73-74.

331. Ингелтерђдђ књмер гравий.-1912.-№4.-Б.107-108. Журналда авторы: "њз мљхбиребездђн".

332. "Лђ кђддарђџуллаџ". Тљркиянећ икътисадый хђллђре.-1912.-№8.-Б.228-229.

333. Мисырда кул эшлђре.-1913.-№1.-Б.15.

 

СЂЊДЂ

Россия

Сђњдђнећ гомуми мђсьђлђлђре

334. Тиќарђт [сђњдђ тарихы].-1908.-№1.-Б.11-12.

335. Тиќарђт эшлђре.-1908.-№1.-Б.12-13.

336. Русия тиќарђте.-1908.-№1.-Б.13-14.

337. Тиќарђт.-1908.-№2.-Б.39-40.

338. Акчага урын эзлђмђк.-1908.-№3.-Б.70-71.

339. Сђњдђгђр балаларыныћ тђрбиясе.-1908.-№3.-Б.73-74.

340. Сђњдђгђрлђр љчен бђйрђм тђгътыйле.-1909.-№6.-Б.163-165.

341. "Йолдыз" [газетасыннан]. Фирма бђйрђме.-1909.-№6.-Б.172.

342. Агент вђ аныћ файдасы.-1909.-№9.-Б.264-265.

343. Файдалы кићђшлђр.-1909.-№10.-Б.297-298.

344. Тауарларга хоруфат куймак ысулы.-1909.-№10.-Б.298-299.

345. Консулханђ [тарихы].-1909.-№10.-Б.299-300.

346. Гъ.Д. Тиќарђт кагыйдђлђре. Таќир ничек улырга.-1909.-№12.-Б.357-358.

347. Ярмњнкђ вђ аныћ тарихы.-1909.-№12.-Б.359-361.

348. Гъ.Д. Ничек мљштђри ќыярга.-1909.-№1.-Б.5-7; №2.-Б.39-41.

349. Мортазин Ф. Сђњдђгђрлђр сђяхђте.-1909.-№1.-Б.31-32. Журналда авторы: нашире вђ мљхђррире Мљхђммђдфатыйх Мортазин.

350. Гъ.Д. Малларны игълан итмђк.-1909.-№2.-Б.41-42; 1910.-№3.-Б.71-72.

351. Заграницадан мал китермэк.-1909.-№2.-Б.42-43.

352. Сђњдђгђрлђр сђяхђте.-1909.-№2.-Б.45.

353. Транзит џђм каботаж.-1910.-№3.-Б.72.

354. Сђњдђгђрлђр сђяхђте.-1910.-№3.-Б.75-76.

355. М.Гъ. Салкыннан истифадђ.-1910.-№3.-Б.77.

356. Тиќарђт.-1910.-№4.-Б. 102-103.

357. Кардђшлђргђ булышмак.-1910.-№4.-Б. 103-104.

358. Дахили тиќарђт[нећ 15 шарты].-1910.-№5.-Б.134-136.

359. Русиядђ тиќарђт.-1910.-№5.-Б.136-137.

360. Тиќарђт фђне.-1910.-№5.-Б.137-138.

361. Тљрле хђбђрлђр [Справка бюросы].-1910.-№5.-Б.139.

362. Онытылмаска тиеш.-1910.-№5.-Б.139.

363. Тиќарђтханђлђрдђ ял итњ мђсьђлђсе.-1910.-№6.-Б.170.

364. "Вакыт" [газетасыннан]. Тиќарђт хђбђрлђре.-1910.-№6.-Б.172-173.

365. Запродажное условие.-1910.-№6.-Б.184-185.

366. Поставка.-1910.-№7.-Б. 199-200.

367. Хђбђрдарлык кирђк.-1910. №7.-Б.200-201.

368. Поставщиклар дикъкатенђ.-1910.-№7.-Б.202-203.

369. Справка конторы.-1910.-№8.-Б.231-232.

370. Тауарныћ њлчђвене тђгаен итмђк.-1910.-№9.-Б.263-264.

371. Мовазђнђ тиќарђт [торговый баланс, экспорт-импорт мђсьђлђлђре].-1910.-№12.-Б.357-359.

372. Сђњдђ башламак.-1911.-М1.-Б.7-8.

373. "Вакыт" [газетасыннан].-1911.-№2.-Б.43-44.

374. "Тђрќеман" [газетасыннан]. Тљрле хђбђрлђр.-1911.-№2.-Б.44.

375. Юхару башлы (?). "Ышык" [газетасыннан]. Сђњдђгђрлђребезгђ.-1911. -№5-6. -Б. 142-144.

376. Терминология [сђњдђ терминнары].-1911.-№5-6.-Б. 145-146.

377. Сђњдђгђрлђр кићђше.-1911.-№5-6.-Б.150-151.

378. "Вакыт" [газетасыннан]. Елгалар тоташтыру.-1911.-№5-6.-Б.151-152.

379. Тиќарт вђ миллђтчелек.-1911.-№7.-Б.199-201.

380. "Вакыт" [газетасыннан] Чайников Галиђскђр, "Тайга". Тиќарђтемезгђ уаир.-1911.-№8-9-10.- Б.238-240.

381. Исхаков Мђхмњт. Бурычка сату.-1911.-№8-9-10.-Б.243-244.

382. Разносщиклардан файдалану.-1911.-№8-9-10.-Б.252-253.

383. Дополнительный налог.-1911.-№11-12.-Б.309-310.

384. Метрология [акча].-1911.-№11-12.-Б.310-312.

385. "Вакыт" [газетасыннан]. Газеталардан [сђњдђгђрлекне кићђйтњ]. -1911.-№11-12.-Б.313-314.

386. Сђњдђ эшендђ хђйлђ.-1911.-№11-12.-Б.317-318.

387. Тиќарђт.-1912.-№1.-Б.8-10.

388. Хисамов Габдулла. Хиффђтлелек џђм куркаклык.-1912.-№2.-Б.42-44.

389. М.Гъ. Яшь балаларныћ акча ђрђм итњлђренђ каршы бер чара.-1912.-№3.-Б.87-88.

390. Кайгылы вакыйга.-1912.-№3.-Б.95-96.

391. Тиќарђт.-1912. №6.-Б.165.

392. Торговый палаталар.-1912.-№7.-Б.197-199.

393. Телеграмм берлђ хђбђрлђшњ.-1913.-№1.-Б.7-9.

394. Тимер юл кагыйдђлђреннђн [тауар вагоннары].-1913.-№1.-Б.9.

395. Файдалы книгалар.-1913.-№1.-Б.12.

396. Тиќарђт [читлђр белђн сђњдђ љчен комиссионерный контор].-1913.-№2.-Б.36-37.

397. Сђњдђ бабында иске вђ яћа нђзариялђр.-1913.-№4.-Б.102-103.

398. Рђхмђтуллин Габидулла. Сђњдђ бар, файда юк. Ничљн?-1913.-№5-6.-Б.138-139. Журналда авторы: сђњдђгђрлђрдђн Габидулла Рђхмђтуллин. Верхний Урал, Оренбург губернасында.

Шулай ук кара: № 33, 691, 934, 946.

 

Сђњдђ документлары

399. Хисап дђфтђре.-1909.-№11.-Б.331-332.

400. Сђњдђ документлары.-1910.№10.-Б.295.

401. Счет формасы.-1910.-№10.-Б.296.

402. Сђњдђ документлары.-1910.-№11.-Б.326-327.

403. Сату счеты.-1910. №12.-Б.359-360.

404. Сђњдђ документлары [расход счеты].-1911.-№2.-Б.43.

405. Сђњдђ документлары [накладной, квитанция].-1911.-№3.-Б.76-77.

406. Бухгалтерия.-1911.-№4.-Б. 108.

407. Сђњдђгђрлђр язуы.-1911.-№»8-9-10.-Б.251-252.

408. Сђњдђ малына хисап ясау.-1912.-№6.-Б. 165-167.

409. Минушев Мирзагабдрахман. Сђњдђ дђфтђрлђре.-1912.-№9.-Б.261-263.

 

Сђњдђ базарлары џђм бђялђре

410. Сибириядђ урман тиќарђте.-1908.-№1.-Б.15.

411. Ике сљаль.-1908.-№1.-Б.15-16.

412. Тире базарлары.-1908.-№2.-Б.42-43.

413. Фђрганђ [мамык сђњдђсе].-1908.-№2.-Б.43.

414. Бохара [каракњл сђњдђсе].-1908.-№2.-Б.43-44.

415. Беренче тђќрибђ [Оренбург базарларына Сибириядђн ит китерњ].-1908.-№3.-Б.75.

416. Мамык игњне арттыралар.-1909.-№6.-Б.177.

417. Богдай йитмидер.-1909.-№°6.-Б. 181-182.

418. Тљрле тауарлар.-1909.-№7.-Б.205-206.

419. Иген ђхвале. [Аурупа базарларына быел Русия иген куячак].-1909.-№11.-Б.342.

420. Газеталардан [иген бђялђре].-1909.-№12.-Б.371-372.

421. Л.М. Тљркестанда фрукта тиќарђте.-1909.-№1.-Б.7-8.

422. Тире сђњдђсе.-1909.-№1.-Б.8-9.

423. Ќђнлек базары.-1909.-№>1.-Б.9.

424. Йон базары.-1909.-№1.-Б.9-10.

425. Тиќарђт хђбђрлђре [базар бђялђре].-1910.-№9.-Б.267-268.

426. Иген сђњдђсене яхшырту.-1910.-№)10.-Б.298-299.

427. Сарычиннан [йон бђясе].-1911.-№1.-Б.11.

428. Май сђњдђсе.-1911.-№7.-Б.198-199.

429. Цемент сђњдђсе.-1911.-№7.-Б.202-203.

430. Кђшшаф Патый. Кымыз сђњдђсе тђрђкъкый итђ башлады.-1911.-№8-9-10.-Б.245-247.

431. Май сђњдђсендђ рђхабђт.-1911.-№8-9-10.-Б.249-251.

432. Тире базарлары.-1912.-№4.-Б.104-105.

433. Йон базарлары.-1912.-№4.-Б.105-106.

434. Мамык базарлары.-112.-№4.-Б.106.

435. Т.Пр.Гъ. Балык сђњдђсе.-1912.-№5.-Б.135-136.

436. Иген сђњдђсе.-1912.-№7.-Б. 197.

437. Урман тиќарђте.-1912.-№7.-Б.199-200.

438. "Вакыт" [газетасыннан]. Казанда мљселман сђњдђсе.-1912.-№9.-Б.263-266.

439. Хаќи Йосыф Бохаралы. Ерткыч хђйваннарныћ бђџђлђре.-1912.-№9.-Б.279-280.

440. "Кояш" [газетасыннан] Сибирияле. Мљселманнар вђ тире сђњдђсе.-1913.-№2.-Б.38-40.

Шулай ук кара: №205.

 

Чит иллђр

441. Базар бушады. Яћа сђњдђгђрлђрне кљтђдер. [Тљркия].-1908.-№1.-Б.14-15.

442. Консул хђбђрлђре.-1908.-№1.-Б. 16-17.

443. Тиќарђт бђйнђлмилђл.-1908.-№2.-Б.40-41.

444. Русия вђ Тљркия тиќарђте.-1908.-№2.-Б.41-42; №3.-Б.74-75; 1909.-№5.-Б.140-141; 1910.-№6.-Б. 167-168.

445. Икътисадын ноктаи нђзарыннан болгар истикълялы.-1908.-№3.-Б.69-70.

446. Башкалар ничек иќтиџад итђлђр.-1908.-№4.-Б.107-108.

447. Бикмиев Ђ. Ислам тиќарђте вђ ђќнђбилђр.-1909.-№5.-Б.136-137.

448. Бикмиев Ђ. Япониянећ мђбдђэ тђрђкъкыйсы.-1909.-№6.-Б. 167-169.

449. Ќђнњби Манќуриядђ рус мануфактурасыныћ таралмакы.-1909.-№7.-Б.200-201.

450. Тљркиядђ мљселманнар вђ ђќнђбилђр.-1909.-№8.-Б.229.

451. Нигъмђтуллин Габдулла. Чњгњчђк шђџђре [Россия-Кытай сђњдсе].-1909.-№8.-Б.230-232.

452. Бикмиев Ђ. Ислам тиќарђте вђ ђќнђбилђр. [Япония].-1909.-№8.-Б.233-235.

453. Рус вђ Кашгар.-1909.-№9.-Б.262-263.

454. Берлинда мљселман конторы [Габделхђмид Казаков конторы].-1909.-№9. -Б. 265.

455. Бикмиев Ђ. Ислам тиќарђте вђ ђќнђбилђр. [Япония, Россия, Тљркия].-1909.-№10.-Б.296-297.

456. Консул хђбђрлђре.-1909.-№10.-Б.301.

457. Безнећ игеннђрдђн кемнђр файдаланадыр.-1909.-№12.-Б.372.

458. Италия вђ Русия тиќарђте.-1909.-№1.-Б.10-11.

459. Русиянећ хариќи тиќарђте.-1909.-№2.-Б.44.

460. Консул хђбђре.-1909.-№2.-Б.44.

461. Инглиз вђ Япон рђхабђте.-1910.-№3.-Б.72-73.

462. Аурупа вђ Иран тиќарђте.-1910.-№10.-Б.297-298.

463. Консул хђбђре.-1910.-№12.-Б.360-361.

464. Русия вђ Монголия тиќарђте.-1911.-№1.-Б.9-10.

465. Ќиџан сђњдђсе.-1911.-№2.-Б.40-41.

466. Сђњдђ маллары.-1911.-№2.-Б.41-42.

467. [Монголия џђм кљнбатыш Кытайда Россия љчен пошлинасыз сђњдђ].-1911.-№3.-Б.77.

468. Газеталардан [Германия џђм Австралиядђ эчђге сђњдђсе].-1911.-№11-12.-Б.314.

469. Шђрык берлђ сђњдђбез.-1912.-№1.-Б. 13-14.

470. Кырымлы С.И.Чђлђби. Американыћ сђњдђсе.-1912.-№2.-Б.39-40.

471. Лђтыйфи X. Хивадан кайткан дђфтђремнђн.-1912.-№2.-Б.41-43.

472. Русия вђ Иран тиќарђте. 1912.-№5.-Б. 134-135.

473. Тиќарђт экспедициясе [Тљркия базарларын љйрђнњ љчен].-1912.-№5.-Б.135.

474. Иран сђњдђсе.-1913.-№1.-Б.10.

475. Дићгез сђњдђсе.-1913.-№1.-Б.10-12.

476. Истанбулда каракњл сђњдђсе.-1913.-№2.-Б.37-38.

477. "Сибирия" [газетасыннан] Гомдђ. Књзе ачыкларга яћа базар [Иран, Монголия].-1913.-№3.-Б. 75-77.

478. Зур магазиннар.-1913.-№4.-Б.103-104.

479. Бунмарша магазины.-1913.-№5-6.-Б.140-141.

 

АВЫЛ ХУЌАЛЫГЫ

Авыл хуќалыгыныћ гомуми мђсьђлђлђре

480. Карья мђгыйшђте.-1908.-№1.-Б.24-25.

481. Зирагать.-1908.-№1.-Б.25-26.

482. Комлык йирдђ кое казымак.-1908.-№2.-Б.49-50.

483. Карья мђгыйшђте. Зирагать.-1908.-№2.-Б.50-52.

484. Корылык илђ кљрђшлек.-1908.-№2.-Б.54-55; №4.-Б. 115-118.

485. Ђл-Хуќаши Насретдин. Зирагать вђ санагатьнећ истикъбале.-1908.-№3.-Б.75-77; №4.-Б. 109-111.

486. Шумранга каршы.-1908.-№3.-Б.95-96.

487. Бу ел Русиянећ икътисадын ђхвале [иген ућышы, мал њрчеме].-1908.-№4.-Б.99-101.

488. Карья мђгыйшђте.-1908.-№4.-Б.113-114.

489. Кыргыз вђ казакъ таифђсе.-1909.-№5.-Б.132-135.

490. Тегермђнчелђргђ машинист кирђк.-1909.-№6.-Б.176.

491. Печђнлектђ печђн ни љчен начар уладыр.-1909.-№10.-Б.309-310.

492. Зирагать фасыллары.-1909.-№11.-Б.343.

493. Мљселманнарда зирагать.-1909.-№1.-Б.18-19.

494. Асия вђ Сибириядђ зирагать.-1909.-№1.-Б.19-20.

495. Иќтиџад нђмунђсе.-1909.-№1.-Б.21.

496. Йирлђр йитмидер.-1909.-№2.-Б.56.

497. Йорт вђ йир кадере.-№3.-Б.69-70.

498. Мђгыйшђтебезне ислях.-1910.-№»5.-Б.131-132.

499. Ќђмђгать иттифакы.-1910.-№7.-Б. 194-195.

500. Гъ.А. Файдалы нђсихђтлђр.-1910.-№7.-Б.209.

501. Урман фђне.-1910.-№9.-Б.260-261.

502. "Галђме икътисад". Санаигъ зирагия.-1910.-№10.-Б.303.

503. Участкы агрономнары.-1910.-№11.-Б.335-336.

504. Зирагать рисалђлђре.-1910.-№>12.-Б.365-367.

505. Кыргызиядђ зирагать.-1910.-№12.-Б.369-370.

506. Кое љчен урын билгелђњ.-1911.-№5-6.-Б.177-178.

507. Карьялђребез.-1911.-№7.-Б.192-194.

508. Башкорт урманнары.-1911.-№7.-Б. 194-195; №8-9-10.-Б.235-237.

509. Ашлык хђле.-1911.-№7.-Б. 195-196.

510. Ил хезмђтлђре.-1911.-№7.-Б.196-198.

511. Шиџабзадђ Мирзагабдрахман. Авыл пожарлары.-1911.-№7.-Б.215-218.

512. Мђгыйшђт эшлђрене ничек тљзђтђлђр.-1911.-№8-9-10.-Б.226-227.

513. "Вакыт" [газетасыннан]. Крестьяннар мђгыйшђтеннђн.-1911.-№8-9-10.-Б.237-238.

514. Лђтыйфи Хисам. Нђњхан (ефђк корты).-1911.-№8-9-10.-Б.257-258. Журналда авторы: губерна Самара, уезд Ставрополь, волосте Пумераста (?) Урайкин Хисам Лђтыйфи.

515. Бикмиев Ђхмђдќан. Зирагать.-1911.-№8-9-10.-Б.266-267.

516. Гайн. Иген игњчелђргђ нђсыйхђт.-1911.-№>8-9-10.-Б.267-268.

517. Лђтыйфи Хисам. Нђњхан тугрысындагы мђкалђгђ оч.-1911.-№11-12.-Б.322-323.

518. Зирагать.-1911.-№11-12.-Б.328-329.

519. Хђбибуллин Ђџлиулла. Гакрђб (чаян).-1912.-№4.-Б.123-124. Журналда авторы: Ђџлиулла Хђбибуллин "Хоканд".

520. "Вакыт" [газетасыннан].-1913.-№>4.-Б. 100-102.

521. "Кояш" [газетасыннан]. [Киевтђ њткђн авыл хуќалыгы съезды].-1913. -№5-6. -Б. 160-161.

Щулай ук кара: № 84, 696, 714, 898.

 

Ќир турында законнар

522. Карья мђгыйшђте. Укрепление кануны.-1908.-№>1.-Б.29-30.

523. Йир Тђкъсиме.-1908.-№2.-Б.58-59.

524. Утар мђгыйшђте.-1908.-№>2.-Б.59.

525. Яћа кагыйдђлђр.-1908.-№3.-Б.86.

526. Авыл халкына бурыч бирмђк.-1908.-№3.-Б.86-87.

527. Карья хаќђтлђре 9 нчы ноябрь кануны илђ кемнђр файдаланадыр?-1909.-№5.-Б.154-155.

528. Йир алмак тугрысында.-1909.-№5.-Б.156-158.

529. Хђзинђ йирлђрене џђм крестьянский банк алган йирлђрне кем сатадыр џђм иќарђгђ кемнђн алырга мљмкин.-1909.-№7.-Б.217-218.

530. Йир алуда нинди кешелђргђ землеустроительный комиссия ярдђм итђдер.-1909. №37.-Б.218-219.

531. Йирне яћа илђ (?) бњлешмђк.-1909.-№7.-Б.218-219.

532. Йир алу тђртиплђре.-1909.-№8.-Б.252.

533. Хђкимов М. Йорт башына ничђ дисђтинђ йир алмак мљмкиндер?-1909.-№8.-Б.253-254. Журналда авторы: мљтђрќим: Тарханлы ахунд М.Мђзки (?) Хђкимов.

534. Землеустроительный кредит.-1909.-№9.-Б.280-281.

535. "Тарханлы". Йирлђр нђ рђвештђ сатыладыр.-1909.-№9.-Б.282-283.

536. [Надел ќирлђре].-1909.-№10.-Б.311-312.

537. "Тарханлы". "Йир алмак низамнары.-1909.-№10.-Б.317.

538. Укрепление кануны.-1909.-№11.-Б.347.

539. Алынган йиргђ књпме тњлђргђ тугры килђдер.-1909.-№11.-Б.348.

540. Йир алмак низамнары.-1909.-№11.-Б.348.

541. Купчий љчен расход.-1909.-№11.-Б.348-349.

542. 9 нчы ноябрь кануны.-1909.-№1.-Б.23-24.

543. Баяр йирлђрене ничек алырга.-1910.-№5.-Б.152-153; №6.-Б.183; №7.-Б.214-215; №8.-Б.249-250.

544. Шиџабзадђ М.-Гъ.Зирагать [помещик ќирлђрен сатып алу J.-1910.-№6.-Б.179-180.

545. Крестьянарныћ эшлђрене ислях тарихы [14 нче гасырдан алып 1906 нчы елга кадђрге тљп законнар].-1911.-№2.-Б.36-39.

546. Йир кайдан алырга?-1911.-№3.-Б.86-88.

547. 14 нче июнь кануньь-1911.-№4.-Б. 117-119.

548. Душкин Заџидулла. Йир алучылар дикъкатенђ.-1912.-№3.-Б.86-87.

 

Ќир эшкђртњ ысуллары

549. Йир.-1908.-№1.-Б.26-27.

550. Йирне яћартмак — тђсмид (?)-1908.-№2.-Б.52-54.

551. Йирне тиреслђмђкнећ файдасы нђ љчендер?-1909.-№8.-Б.245.

552. Зирагать [дњрткырлы ысул].-1909.-№9.-Б.273-275.

553. Пар вђ аныћ нђњгълары.-1909.-№11.-Б.343.

554. Йир эшлђмђктђ кагыйдђлђр.-1909.-№12.-Б.369-371.

555. Йир эшлђмђктђ кагыйдђлђр.-1909.-№1.-Б.20-21.

556. Йирне себермђк.-1909.-№2.-Б.54-55.

557. 14 кагыйдђ.-1909.-№2.-Б.56-57.

558. Тирес.-1910.-№3.-Б.83-84.

559. Фигуралап сљрмђк.-1910.-№3.-Б.85.

560. Кайсы сљрњ яхшыдыр.-1910.-№3.-Б.86.

561. Т.П.Гъ. Иир суламак.-1910.-№3.-Б.86-87.

562. Йир эшлђмђк.-1910.-№4.-Б.114-115.

563. Алмаштыру ысулы.-1910.-№9.-Б.276-277.

564. Алмаштыру ысулыныћ файдасы.-1910.-№10.-Б.306-307.

565. Йирне тиреслђмђк рђвеше.-1910.-№11.-Б.337-338.

566. Зирагать. Комлыкны эшкђ кертњ.-1911.-№3.-Б.82-84.

567. Гъ.А. Йир тиреслђњ хакында.-1911.-№5-6.-Б.166-167.

568. Йир тиреслђњ нђ ул?-1911.-№5-6.-Б.167-168.

569. Йир сулау.-1911. №5-6.-Б.168-171.

570. Болынны себерњ.-1911.-№8-9-10.-Б.270-271.

571. Дибирдиев Ибраџим. Кар сукаламак.-1911.-№11-12.-Б.330-335.

572. Бикмиев Ђхмђдќђн. Ќыентыклар бергђ йир тиреслђњ.-1911.-№11-12.-Б.335-337.

573. Фђхри Ф.Йир яћарту.-1911.-№11-12.-Б.337-340.

574. Ас.С.Х.С. Йир суларга су књтђрњ.„-1911.-№11-12.-Б.342-344.

575. Шиџабзадђ Мирзагабдрахман. Йирнећ ниндђй икђнен белмђк тарыйкы.-1912.-№1.-Б.20-21.u

576. Ђџлиуллин Ђхмђдфатыйх. Йир яћарту хакында.-1912.-№1.-Б.21-22.

577. Дибирдиев Ибраџим. Зирагатьтђ яћа ысуллар.-1912.-№2.-Б.50-52; №3.-Б.75-78; №5.-Б.140-142; №7.-Б.206-208; №8.-Б.232-234; №9.-Б.275-276.

578. Ђџлиуллин Ђхмђдфатыйх. Кара балчыклы йирне эшлђњ тугрысында. -1912.-№4.-Б.114-116.

579. Дибирдиев Ибраџим. Йирнећ њстерњ куђтенђ яћа караш.-1912.-№5.-Б.143-145; №6.-Б. 173-175.

580. Лђтыйфи Хисам. Ялгау [парга калдырылган буш йирлђр].-1912.-№6.-Б.179.

581. Лђтыйфи Хисам. Хорезмилар (?) соћ йирне ничек тиреслилђр.-1912.-М6.-Б.179.

582. Ђџлиуллин Ђхмђдфатыйх. Сљяк илђ йир яћартмак.-1912.-№7.-Б.210; №8.-Б.239-240.

583. Ђџлиуллин Ђхмђдфатыйх. Болын вђ аны яхшырту тугрысында. -1912.-№7.-Б.210-212; №8.-Б.240-241.

584. Фђхри Ф. Яћартылган йир.-1913.-Б.18-20; №2.-Б.44-48; №3.-Б.81-83.

585. Алмаев Яхъя. Кђбестђ бакчаларыны ничек сукаларга.-1913.-№4.-Б.120.

 

Ќир эшкђртњ џђм игенчелек кораллары

586. Тђќрибђ расходы [тњтђл ысулы љчен корал].-1909.-№7.-Б.215.

587. Бикмиев Ђ. Крестьянка [дигђн махсус кул урак машинасы].-1909.-№10.-Б.310-311.

588. Сабан истигъмале.-1909.-№2.-Б.53-54; №3.-Б.84-85.

589. Бђрђћге љчен машина.-1910.-№4.-Б. 121.

590. Тейтель А. Рядовой сеялка [русча мђкалђне тђрќемђ].-1910.-№5.-Б.146-148. Журналда авторы: агрономъ А.Тейтель.

591. Сортировальный машина.-1910.-№5.-Б.150.

592. Плуглар.-1910.-№9.-Б.273-275.

593. Салам машиналары.-1910.-№10.-Б.315.

594. Хутор љчен кораллар.-1910.-№11.-Б.343-344.

595. Прокатный станция.-1910.-№12.-Б.366-367.

596. Урта џђм вак тегермђннђр.-1910.-№12.-Б.372-373.

597. Хђбибуллин Шђйхелислам. Бакый карьясеннђн.-1911.-№1.-Б.19-20. Журналда авторы: имам Шђйхелислам Хђбибуллин.

598. Иген арчырга машина.-1911.-№2.-Б.53-54.

599. Д.Х. Иген кораллары.-1911.-№8-9-10.-Б.271-272.

600. Бикмиев Ђхмђдќан. Ќыентыклар берлђ йир тиреслђњ.-1911.-№11-12.-Б.335-337.

601. Хљкњмђттђн ярдђм.-1912.-№1.-Б.23-25.

602. Дибирдиев Ибраџим. Чђчњ машинасы.-1912.-№3.-Б.78-81.

603. Игенчелек кораллары.-1912.-№6.-Б. 175-176.

604. Дибирдиев Ибраџим. Игенчелек кораллары.-1912.-№7.-Б.208-209; №8.-Б.234-238.

605. Дибирдиев Ибраџим. Соћ [ић яћа] урак машиналары (Стрипперлар).-1913.-№1.-Б.23-24.

606. Юлдашев Кыяметдин, џљнђрче мљселман вђ џљнђрлђ авыл [сабаннар ясау].-1913.-№5-6.-Б. 150-157.

607. Нђрсђ ул рядовой сеялка.-1913.-№5-6.-Б.150-151. Шулай ук кара: № 176,190,191,193,587.

 

Игенчелек

(чђчњ эшлђре џђм тђќрибђлђр)

608. Бер пот орлык књпме мђхсуль бирђдер?-1908.-№1.-Б.27-28.

609. Тњтђллђмђк ысулы.-1908.-№3.-Б.81-82.

610. Иген орыклары.-1908.-№3.-Б.82-83; №5.-Б.132.

611. Кайсы игеннђн књпме файда алырга мљмкин?-1909.-№5.-Б.152-153.

612. Сђчњ эшлђре.-1909.-№6.-Б.182-183; №8.-Б.243-244.

613. Тњтђл ысулыны тђќрибђ.-1909.-№7.-Б.211-212.

614. Сабан игене хакында.-1909.-№7.-Б.213.

615. Игенне књчереп утыртмак ысулы.-1909.-№7.-Б.213-214.

616. [Тњтђл ысулы белђн утырту].-1909.-№10.-Б.307-309.

617. Тђќрибђ [ленталап чђчњ].-1909.-№11.-Б.342-343.

618. Иген нђњгълары.-1909.-№11.-Б.343-344.

619. Игенне яхшыртмак.-1909.-№11.-Б.344-345.

620. Мљхђммђтшин Мљхммђдзђки. Мђктњп вђ мохабђрђ [тњтђл ысулыны тђќрибђ].-1909.-№12.-Б.381-382. журналда авторы Мљхммђдзђки Мљхђммђтшин.

621. Орлык сайламак.-1910.-№4.-Б.112-113.

622. Игенне ленталап чђчњ.-1910.-№5.-Б.147-149.

623. Солы нђњгълары.-1910.-№5.-Б. 149.

624. Бикмиев Ђ. Сачђргђ орлык.-1910.-№5.-Б.149-150.

625. Иген тђрбиясе.-1910.-№7.-Б.212-213; №8.-Б.242-243; №10.-Б.307-309.

626. Иген џђм печђн.-1910.-№8.-Б.241.

627. Бикмиев Ђ. Кырда орлык участоклары.-1910.-№8.-Б.243-244.

628. Шиџабзадђ М.Гъ. Тђќрибђ кырлары џђм тђќрибђ станциялђре.-1910. -№8.-Б. 244-245.

629. Башак начарлыгы.-1910.-№9.-Б.275-276.

630. Арышныћ дошманнары.-1910.-№10.-Б.309-310; №11.-Б.336-337.

631. Опытный станция.-1911.-№1.-Б. 16-18.

632. Тђќрибђ нђтиќђсе.-1911.-№1.-Б. 18-19.

633. Бизинчук стансасыннан. Уќым арышлары.-1911.-№>2.-Б.50-51.

634. Сабан игене.-1911.-№2.-Б.51-52.

635. Шиџабзадђ М.Гъ. Бездђ сачелгђн нђрсђлђр.-1911.-№5-6.-Б.165-166.

636. Бикмиев Ђхмђдќан. Яхшы сачњ орлыгы ничек ќњнђтергђ.-1911.-№5-6.-Б.171-174.

637. "Йолдыз". Русча авыл газетасыннан. Иген гљмбђсе хакында.-1911.-№5-6.-Б.174-175.

638. Тарханлы Гъ. Иген игњдђ кысур вђ тђќрибђсезлек.-1911.-№7.-Б.213-215.

639. Игеннећ љлгерње.-1911.-№8-9-10.-Б.272-273.

640. Фђхри Ф. Иген ућмауныћ баш сђбђбе.-1911.-№8-9-10.-Б.227-229.

641. Фђхри Ф. Уќым себерњ.-1912.-№2.-Б.52-53.

642. Апанаев Габделкадыйр [Арыш уќымын корттан саклау].-1912.-№2.-Б.59.

643. Дибирдиев Ибраџим. Богъдайдалы гљмбђлђр хакында.-1912.-№4.-Б. 112-114.

644. Хаќи Йосыф Бохаралы. Кыш кљнендђ уќымнарныћ бозылып-бозылмадыкыны белњ љчен гади тарыйкъ.-1912.-№9.-Б.280.

645. Мљхђммђтшин Мљхђммђтзђки. Чђчњ орлыклары.-1913.-№2.-Б.48-50.

646. Мљхђммђтшин Мљхђммђтзђки. Чђчњнећ ничек кирђклеге хакында.-1913.-№2.-Б.50-53.

647. Мљхђммђтшин Мљхђммђтзђки. Рђткђ тезеп чђчњ.-1913.-№3.-Б.83-86.

648. Мљхђммђтшин Мљхђммђтзђки. Зирагатьтђ яћа ысуллар. Ашлыкларны рђтлђп чђчмђк.-1913.-№4.-Б. 110-115.

649. Игеннђрдђн кирђксез њлђннђрне бетерњ.-1913.-№4.-Б. 119.

650. Мљхђммђтшин Мљхђммђтзђки. Икмђкне кић рђт итеп чђчњ.-1913.-№5-6.-Б.151-153.

 

Њсемлекчелек

651. Карга њлђн сђчмђк ысулы.-1908.-№3.-Б.83-84.

652. Клевер чђчмђк ысулы.-1908.-№4.-Б. 118-119.

653. Нђбатат азыкны кайдан аладыр.-1909.-№5.-Б.150-152; №6.-Б.178-181.

654. Тђќрибђ кирђк.-1909.-№6.-Б.183.

655. Нђбатат азыкны кайдан вђ ничек аладыр.-1909.-№9.-Б.276-278.

656. Нђбататныћ гомере.-1909.-№12.-Б.368-369.

657. Нђбататныћ тишелмђке.-1909.-№1.-Б.17-18.

658. Нђбататныћ чђчђк вакыты.-1909.-№2.-Б.52-53.

659. Нђбататныћ тђркибе.-1910.-№3.-Б.82-83.

660. Ќитен.-1910.-№6.-Б.181-182.

661. Бикмиев Ђхмђдќан. Тоныкмак.-1910.-№7.-Б.209-210.

662. Њлђн сачње.-1911.-№3.-Б.84-85.

663. Фђхри Ф. Њсемлеклђргђ бер караш.-1911.-№5-6.-Б. 163-165; №7.-Б.210-213.

664. Колмак сђчње.-1912.-№1.-Б.22-23.

665. Фђхри Ф. Кычыткан.-1912.-№5.-Б.149-150.

666. Йирунќа (клевер).-1912.-№6.-Б.177-178.

667. Фђхри Ф. Мђкнећ файдасы вђ тђрбиясе.-1912.-№7.-Б.215.

668. Дибирдиев И. Йурунча [люцерна турында].-1913.-№2.-Б.53-55; №3.-Б.86-88.

669. Ђџлиуллин Ђхмђдфатыйх. Кормовой чљгендер.-1913.-№3.-Б.88-90.

670. Ђхмђдфатыйх. [Кормовой чљгендер, шалкан орлыклары].-1913.-№4.-Б.120.

671. Ђхмђдфатыйх Ђџлиуллин. Мећъяфрак тугърысында.-1913.-№5-6.-Б.162-163.

Шулай ук кара: №»590.

 

Яшелчђчелек

672. Сђбзђват багчасы.-1908.-№2.-Б.56-57; 1909.-№7.-Б.219-221.

673. Шиџабзадђ М.Гъ. Сђбзђват багчасы.-1908.-№4.-Б.121-122; 1909.-№6.-Б.186-188; №10.-Б.315-317.

674. Бђрђћге сђчњдђ кагыйдђлђр.-1909.-№>6.-Б.183.

675. Шиџабзадђ М.Гъ. Кыяр сђчмђк ысулы.-1909.-№8.-Б.245-247.

676. Бђрђћге эшлђмђк.-1910.-№4.-Б.113-114.

677. Рђфыйков Гъ. Кишер азык арасына да керђдер.-1910.-№°5.-Б.155-156.

678. Кђбестђ сачње.-1911.-№3.-Б.85-86.

679. Алмаев Яхъя. Кђбестђ бакчасыны ничек сукаларга.-1913.-№>4.-Б.120.

 

Бакчачылык

680. Карья хаќђтлђре. Багча.-1908.-№°2.-Б.55-56.

681. Алма.-1909.-№11.-Б.349-350.

682. Шиџабзадђ. М.Гъ. Сад багчасы.-1909.-№>12.-Б.376-377.

683. Шиџабзадђ. М.Гъ. Сад багчасы [алма, чия, слива агачларын орлыктан њстерњ].-1909.-№1.-Б.22-23.

684. Шиџабзадђ. М.Гъ. Сад багчасы.-1909.-№>2.-Б.60-61.

685. Шиџабзадђ. М.Гъ. Йимеш агачлары.-1910.-№4.-Б.118-120.

686. Гъ.А. Тау буйлары.-1910.-№»7.-Б.217.

687. Алмачыларга бер сљенеч.-1910.-№>8.-Б.247-248.

688. Кђримов Хљснетдин. Алма њстерњ.-1910.-№8.-Б.248.

689. Х.К. Алма бакчасыныћ файдасы.-1910.-№»8.-Б.248-249.

690. Кђримов X. Алма њстерњ.-1910.-№»9.-Б.280-281.

691. Багча дошманнары.-1911.-№1.-Б.21-22.

692. Опрыскиватель.-1911.-№1.-Б.22.

693. Кђримов X. Алма њстерњ. Алдан алынган агачларны ничек сакларга.-1911.-№1.-Б.22-23.

694. Кђримов X. Агачларны утыртуныћ рђвеше.-1911.-№1.-Б.23-24.

695. Кђримов X. Утырткач бакчаны ничек карарга кирђк.-1911.-№2.-Б.57-58.

696. Кђримов X. Алма њстерњ вђ агачыны кисњ рђвеше.-1911.-№3.-Б.89-90.

697. Кђримов X. Калган заманнарда алма агачын ничек карарга.-1911.-№3.-Б.90.

698. Кђримов X. Алма њстерњ.-1911.-№»4.-Б.122.

699. Бакчаны кортлардан вђ гљмбђлђрдђн саклау рђвеше.-1911.-№5-6.-Б.178-179.

700. Кђримов X. Алма бакчасыныћ дустлары џђм дошманнары.-1911.-№5-6.-Б.179.

701. Фђхри Ф. Карлыганчылык.-1911.-№8-9-10.-Б.280-281.

702. Ђл-Госмани Насрулла. Йимеш агачларыны утырту џђм айларны тђрбиялђњ.-1911.-№11-12.-Б.348-350. Журналда авторы: Оренбург Заџидия талђбђсеннђн Насрулла Ђл-Госмани.

703. Ђл-Госмани Насрулла. Крыжовник куакларыны књбђйтњ џђм яхшы йимеш алу.-1912.-№1.-Б.26-28.

704. Фђхри Ф. Шђџђр якынындагы авылларга.-1912.-№7.-Б.213-214.

705. Карья хаќђтлђре Багчачылык.-1913.-№2.-Б.55-56.

706. Дибирдиев Ибраџим. Кура ќилђге њстермђк.-1913.-№2.-Б.56-58; №4.-Б.115-118.

 

Терлекчелек

707. Хђйванат асрамак.-1909.-№7.-Б.216-217.

708. Хђйванат тђрбиясе.-1909.-№8.-Б.249-250.

709. Хђйванат тђрбиясе, [сыер].-1909.-№10.-Б.314-315.

710. Ферма.-1909. №10.-Б.346-347.

711. Сарык файдасы.-1909.-№11.-Б.349.

712. Сљт сыгырлары.-1909.-№!1.-Б.24.

713. Рђфыйков Гъ. Хђйван азыклары.-1910.-№;5-63.-Б.87-88; №4.-Б.117-118.

714. Бикмиев Ђхмђдќан. Ат тояклары.-1911.-№5-6.-Б. 181-183; №7.-Б.218-219.

715. Бикмиев Ђхмђдќан. Файдалы кићђшлђр.-1911.-№8-9-10.-Б.278-279.

716. Нури Госмани. Авыл халкыныћ хезмђт аты турында.-1912.-№3.-Б.82-86.

717. Нури Госмани. Авыл халкыныћ хезмђт аты турында. Ашату џђм тђрбия.-1912.-№4.-Б.117-121.

718. Фђхри Ф. Сыер тђрбиясе.-1912.-№>5.-Б.145-149.

719. Агач ашаталар.-1912.-№5.-Б.150-151.

720. [Йорт хђйваннарын язвадан саклый торган дару].-1912.-№5.-Б.151-152.

721. Нури Госмани. Авыл халкыныћ хезмђт аты турында.-1912.-№6.-Б.180-183.

722. Кыш кљнендђ хђйван азыгы.-1913.-№2.-Б.58-59.

723. Ђџлиуллин Ђхмђдфатыйх. Кан алдыру тугрысында.-1913.-№3.-Б.90-91.

724. Фђхри Ф. Хђйванат азыгы вђ тамыр йимешлђре.-1913.-№5-6.-Б.156-160.

Шулай ук кара. № 28, 196.

 

Кошчылык

725. Кош тђрбиясе.-1909.-№5.-Б.155-156.

726. Кошлар тђрбиясе.-1909.-№9.-Б.278-280; №2.-Б.58.

727. Тавыкчылык.-1911.-№»3.-Б.88-89.

728. Тавык нђњгълары.-1911.-№4.-Б.119-120.

729. Бикмиев Ђ. Тавык тђрбиясе.-1911.-№8-9-10.-Б.279-280.

730. Фђхри Ф. Књркђ тђрбиясе.-1912.-№4.-Б.121-123.

731. Дибирдиев Ибраџим. Кош асрау.-1913.-№5-6.-Б. 153-156. Шулай ук кара: № 178, 179, 199, 200.

 

Умартачылык

732. Фђхри Ф. Умартачылык.-1908.-№3.-Б.87-88; №4.-Б.119-121; 1909.-№6.-Б.184-186; №10.-Б.312-314; №12.-Б.375-376; №2.-Б.58-59; 1910.-№5.-Б.153-155; №11.-Б.339-340; №12.-Б.373-374; 1911. №4.-Б.339-340.

733. Шђфиев М.Нђќип. Умартачыларга кирђкле сљаль вђ ќаваплар.-1911.-№5-6.-Б.180-181. Журналда авторы: имам М.Нђќип Шђфиев.

734. Ђркђй Садретдин. Умарта тугрысында.-1911.-№11-12.-Б.344-345. Журналда авторы: мљђзин Садретдин Ђркђй.

735. Шђфиев М.Нђќип. Бал корты тугрысында.-1911.-№2.-Б.56-57.

736. Фђхри Ф. Умарта кортыныћ дошманнары.-1911.-№11-12.-Б.345-346.

737. Ђл-Уразави Лђтыйфулла. Умарта тугрысында мђктњплђр.-1912.-№2.-Б.53-54. Журналда авторы: имам Лђтыйфулла бине Таќетдин Ђл-Варзави.

738. Фђхри Ф. Ќавап.-1912.-№2.-Б.55-57.

739. Ђл.-Уразаев Лђтыйфулла. Умартачылык — саклык ана њстерњ.-1912.-№7.-Б.216-217. Журналда авторы: имам Лђтыйфулла бине Таќетдин Ђл-Уразаев.

740. Кортларны умарталыкка чыгару вакыты.-1913.-№4.-Б.119-120. Шулай ук кара: № 779,880.

 

Вак мђсьђлђлђр

741. Ќљзъи мђгълњмат.-1908.-№1.-Б.30-31; №2.-Б.60-61; №3.-Б.88-89; 1909.-№6.-Б.188-189; №7.-Б.221-222; №8.-Б.254-255; №9.-Б.284; №12.-Б.377: авторы: "Оста. М"; №12.-Б.378; №1.-Б.25-26; №2.-Б.61-62; 1910.-№3.-Б.91: авторы: Вакыт"[газетасыннан]; №3.-Б.92: авторы:"Йолдыз"[газетасыннан]; №3.-Б.93; №4.-Б.122-123; №5.-Б.156-159; №7.-Б.219: авторы: Фђхри Ф.; №11.-Б.344-346; 1911.-№1.-Б.25-27; №2.-Б.59: авторы: "Вакыт" [газетасыннан]; №2.-Б.60; №3.-Б.91-92; №5-6.-Б.183-185; №7.-Б.219-220; №8-9-10.-Б.284: авторы: "Дин вђ мђгыйшђт"[журналыннан]; №8-9-10.-Б.285-286:авторы: "Нур"[газетасыннан]; №8-9-10.-Б.286-287: авторы Гъ.А.; №11-12.-Б.351: авторы: "Мђгълњмате мљдир"[журналыннан]; №11-12.-Б.352; 1912.-№1.-Б.28: авторы: СВ.; №1.-Б.29; №3.-Б.93-94; №4.-Б.124-125; 1913.-№1.-Б.28-29; №2.-Б.59-61; №5-6.-Б.161-162.

 

ШИРКЂТ ВЂ ЌЂМГЫЯТЬЛЂР

742. Ширкђт вђ компаниялђр.-1908.-№2.-Б.44.

743. Ширкђт ђмвале.-1908.-№3.-Б.71-73.

744. Ширкђт гыйнан.-1908.-№4.

745. Акционерный общество.-1908.-№4.-Б.106-107.

746. "Бђянелхак" [газетасыннан].-1909.-№6.-Б.172.

747. "Вакыт"[газетасыннан] [Тимер юл салу љчен ширкђт].-1909.-№6.-Б.173.

748. "Вакыт" [газетасыннан]. Ширкђт вђ компаниялђр.-1909.-№9.-Б.265.

749. "Вакыт"[газетасыннан] ["Кура-Каспий акционерный общество" исемендђ юлчы џђм йљк пароходы ширкђтлђре].-1909.-№9.-Б.266.

750. Истигъмальчелђр ќђмгыяте.-1909.-№11.-Б.330-331.

751. Ширкђт игъмаль.-1909.-№11.-Б.337.

752. Тђгавын.-1909.-№2.-Б.38-39.

753. Яћа ширкђт [хаќилар љчен пароходлар йљртњче ширкђт].-1910.-№4.-Б.Ю7.

754. Исереклек илђ кљрђшњ, [ќђмгыятьлђре].-1910.-№6.-Б. 165-167.

755. Оренбургта ќђмгыять.-1910.-№6.-Б.189-190.

756. Тиќарђт хђбђрлђре [Урта Азиядђ "торгово-промышленное общество"].-1910.-№6.-Б.267.

757. Пароход ширкђте.-1910.-№11.-Б.329-330.

758. Потребительный общество ничек ачарга?-1911.-№1.-Б.20-21.

759. Кредитный товарищество ничек ачарга?-1911.-№2.-Б.54-55.

760. Вак бурыч ќђмгыятьлђренећ эшлђре.-1911.-№2.-Б.55-56.

761. Взаимный банкылар [њзара ярдђмлђшњ-кредит ќђмгыятьлђре].-1911.-№3.-Б.73-74.

762. Кыргыз ширкђте.-1911.-№3.-Б.74-75.

763. [Актњбђ мљселманнарыныћ тегермђн ширкђте].-1911.-№3.-Б.77.

764. Ќитез књзлђр [Мђскђњ сђњдђгђрлђрнећ экспертный торговый товарищество ширкђте].-1911.-№4.-Б. 104-105.

765. Потребительлђр сђњдђсе [Самара губернасында кулланычулар ќђмгыятьлђре]. -1911.-№4.-Б. 105-106.

766. "Вакыт" [газетасыннан] Мљхђммђдьяров. Берлинда татар фирмасы.-1911 .-№7.-Б.203-204. Журналда авторы: студент-шђкерт Мљхђммђдъяров. Париж.

767. "Бђянелхак" [газетасыннан]. Ширкђт белђн эш йљртњ [Казанда сђњдђгђрлђрнећ "Ай" ширкђте].-1911.-№8-9-10.-Б.241-242.

768. Зариф Бђшири. Казанда яћа санагать ширкђте].-1911.-№8-9-10.-Б.256-257.

769. Умарта ширкђте.-1911.-№11-12.-Б.346-347.

770. Ф.Мортазин. [Самарада хђйрия ќђмгыяте].-1912.-№2.-Б.61.

771. Ф.Мортазин. [Самарада халык сђламђтлеген саклау ќђмгыяте].-№2.-Б.62-63.

772. Ђхмђдфатыйх. Авыл ќђмгыятьлђре.-1912.-№3.-Б.67-69.

773. "Вакыт" [газетасыннан] Гомђров Хђлим. Вак бурыч ќђмгыяте ачу].-1912.-№3.-Б.69-71. Журналда авторы: мљгаллим Хђлим Гомђров.

774. Исхаков Мђхмњд. Вак бурыч ќђмгыяте ачылу [Бљгелмђ љязе Ђлмђт авылында].-1912.-№3.-Б.88. Журналда авторы: Олуг Шырдан имамы Мђхмњд Исхаков.

775. Кырымлы СИ. Чђлђби. Тђгавын — кооператив ќђмгыятьлђре [Европада].-1912.-№5.-Б.131-132.

776. Забайкал тиќарђт товариществосы.-1912.-№5.-Б.136-137.

777. Исхаков Мђхмњд. Мљџим ќыелыш [Самара шђџђрендђ вак бурыч ширкђтлђренећ ќыелышы].-1912.-№9.-Б.282-283. Журналда авторы: Бљгелмђ љязендђ Мђхмњд Исхаков.

778. Сукырлар артеле [Петербургта].-1913.-№1.-Б.5-6.

779. Кредитный товарищество вђкиллђренећ съезды [Самара шђџђрендђ вак бурыч ќђмгыятьлђре вђкиллђренећ III съезды].-1913.-№1.-Б.25-28.

780. Мортазин Мљхђммђдфатыйх. "Икътисад" ширкђте.-1913.-№5-6.-Б.129-130.

Шулай ук кара : № 214, 122, 127, 128, 455, 498, 843, 940, 992.

 

КЊРГЂЗМЂЛЂР

781. Выставка.-1908.-№3.-Б.78-79.

782. [Мђскђњдђ исереклеккђ каршы књргђзмђ].-1908.-№3.-Б.93.

783. Исереклеккђ каршы тђдбир [Мђскђњдђ књргђзмђ].-1908.-№4.-Б.123.

784. Выставка.-1909.-№9.-Б.273.

785. Сђйяр выставка.-1909.-№12.-Б.362.

786. Казан выставкасы [џљнђрчелек, промышленность ђйберлђре].-1909.-№12.-Б.363-365.

787. Мљселман санаигыныћ выставкасы [Германия, Мюнхен шђџђрендђ].-1909.-№1.-Б.15.

788. Сђйяр выставка.-1910.-№4.-Б.105.

789. Исерткеч тугърысында [Самарада књргђзмђ].-1911.-№4.-Б.97-98.

790. Сђйяр выставка [Самара губернасында, йогышлы авырулар турында].-1913.-№5-6.-Б. 132-134.

Шулай ук кара: №903.

 

СЂЯСИ МЂСЬЂЛЂЛЂР

791. Ђхвалияте гомумия.-1908.-№1.-Б.31-32; №2.-Б.61-64; №3.-Б.89-92; №4.-Б.125-128; 1909.-№5.- Б.159-160; М8.-Б.255-256; №9.-Б.285-287; №10.-Б.318-319; №11.-Б.350-352; №12.-Б.379-381; №2.-Б.63; 1910.-№3.-Б.93-94; №4.-Б.123; №6.-Б.187-189; №7.-Б.220-221; №8.-Б.253-255; №9.-Б.285-286; №10.-Б.317-319; 1911.-№1.-Б.27-28; №2.-Б.60-62; №3.-Б.92-93; №4.-Б.125-126; №5-6.-Б.185-186; №7.-Б.220-222; 1912.-№1.-Б.30-31; №2.-Б.59-60; №3.-Б.94-96; №4.-Б.125-127; №5.-Б.152-153; №6.-Б.185-186; №7.-Б.219-220; №8.-Б.249-250; №9.-Б.281-282; 1913.-№1.-Б.29-31; №2.-Б.61-62; №3.-Б.92-94; №5-6.-Б.163-165.

792. Мортазин Ф. Самара эхвалияте.-1910.-№4.-Б. 127-128; №5.-Б. 160; №6.-Б.192; №7.-Б.223-224; №8.-Б.256; №9.-Б.288; №10.-Б.320; №12.-Б.377; 1911.-№1.-Б.31-32; №3.-Б.95-96; №4.-Б.128; №5-6.-Б. 189; №7.-Б.222; №8-9-10.-Б.296-297; №11-12-359; 1912.-№1.-Б.32; №2.-Б.61-63; №4.- Б.128; №6.-Б.187-188; №8.-Б.252; 1913.-№2.-Б.63; №3.-Б.94-95; №4.-Б.124-125; №5-6.-Б.167-171.

793. Зилзилђ.-1909.-№6.-Б. 189-191.

794. Ислам байлыки љчен талашлар.-1909.-№7.-Б. 197-198.

795. Мљселман фракциясенђ матди ярдђм мђсьђлђсе.-1909.-№10.-Б.319-320.

796. Аурупа газеталары [џава флоты мђсьђлђсе].-1909.-№12.-Б.366-367.

797. Сђясђт галђме.-1909.-№1.-Б.28-29.

798. Думада мљселман фракциясе.-1909.-№1.-Б.29-31.

799. Русия.-1909.-№2.-Б.63-64.

800. Бохара фетнђсе.-1910.-№»3.-Б.94-95.

801. Хильми паша илђ мљсахђбђ.-1910.-№°6.-Б.190-192.

802. Франциягђ ярдђм мђсьђлђсе.-1910.-№9.-Б.287.

803. Садри ђфђнде Максуди илђ мљсахђбђ.-1910.-№°12.-Б.375-376.

804. Бохара ђмире.-1911.-№1.-Б.30.

805. Зилзилђ.-1911.-№1.-Б.30-31.

806. Мортазин Ф. Депутат Мђхмудов ќђнапларына ќавап.-1911.-№4.-Б.100-104. Журналда авторы: М.Фатих.

807. Мђрикътђн мђгърибкђ кадђр фетнђ.-1911.-№°8-9-10.-Б.287-288.

808. Траблисныћ хђле.-1911.-№>8-9-10.-Б.288-289.

809. Итальян вђ Траблис мљхарђбђсе.-1911.-№»8-9-10.-Б.2189-291.

810. Тљркиянећ Траблискђ булышуы.-1911.-№>8-9-10.-Б.291-292.

811. Италия вђ Траблис сугышына башкаларныћ каравы.-1911.-№8-9-10.-Б.293.

812. П.А. телеграмнары. Кытай ихтилялы.-1911.-№8-9-10.-Б.293.

813. "Вакыт" [газетасыннан]. П.А.телеграмнары. Гъ. Дума.-1911.-№8-9-10. -Б. 294-296.

814. Италия вђ Траблис сугышы.-1911.-№»11-12.-Б.353-355.

815. "Вакыт"[газетасыннан]. П.А.телеграмнары. Иран вакыйгалары. Рђсми тђблигъ.-1911.-№11-12.-Б.355-357.

816. "Бђянелхак"[газетасыннан] Мансур. Самара мљселманнарыныћ тормышына даир.-1912.-№»2.-Б.62.

817. Дарданеллныћ ђџђмияте [Тљркия — Италия мљнђсђбђтлђре].-1912.-№4.-Б.Ю4.

818. Балкан мохарђбђсенећ тарихы.-1912.-№»8.-Б.250-253.

819. Сайлаулар [Дђњлђт думасына].-1912.-№>8.-Б.253.

820. Гыйбрђт алырга кирђк. [Траблис Тљркия кулыннан китте].-1913.-№1.-Б.З-5.

821. Олуг бђйрђм [Романовлар нђселенђ 300 ел тулу].-1913.-№2.-Б.33-34.

822. "Кояш" [газетасыннан]. Балкан вђхшђтлђре џђм Европа.-1913.-№4.-Б. 122-124.

Шулай ук кара: № 90, 95, 154.

 

МЂГАРИФ МЂСЬЂЛЂЛЂРЕ

823. Санагать њгрђнмђк.-1908.-№1.-Б.20.

824. Санагать.-1908.-№2.-Б.45-46.

825. Санагать дђреслђре.-1908.-№2.-Б.49.

826. Санагатьне куђтлђндермђк лязем.-1908.-№3.-Б.77-78.

827. Кызык бер эш.-1908.-№»3.-Б.92-93.

828. Мђктђплђр хакында.-1908.-№°3.-Б.93-94.

829. Гали џиммђт [Кызылъярда Мљхђммђтќан хаќи Дђњлђткилдиев мђктђп-мђдрђсђ салдырган].-1908.-№3.-Б.94-95.

830. Хђрле сђгатьтђ [Сембер љязе Олуг Тарханда џљнђр мђктђбе].-1908.-№4.-Б.Ю9.

831. Санагатьханђлђребез [џљнђр мђктђплђре].-1909.-№7.-Б.207-208.

832. Гыйлем вђ мђгърифђтнећ тђэсире.-1909.-№9.-Б.268-270.

833. Санагатьханђлђребез [џљнђр мђктђплђре].-1909.-№9.-Б.271-272.

834. Кеше йитерштермђк мђсьђлђсе.-1909.-№9.-Б.287-288.

835. Мљселман шђкертлђре.-1909.-№11.-Б.334.

836. Карья хаќђтлђре [Мљселман авылларында мђктђп мђсьђлђсе].-1909.-№12.-Б.373-375.

837. Тиќарђт мђктђплђре.-1909.-№12.-Б.361-362.

838. Тиќарђт дђреслђре.-1909.-№2.-Б.45.

839. Мђгђриф.-1910.-№5.-Б.130-131.

840. "Вакыт" [газетасыннан]. Башкортларга махсус зирагать мђктђбе.-1910. №5.-Б. 151.

841. Мљгаллимнђр мђсьђлђсе.-1910.-№5.-Б.159-160.

842. Тиќарђтнећ тђрђкъкыйга хезмђте.-1910.-№6.-Б. 168-169.

843. Эшлђребез.-1910.-№7.-Б.193-194.

844. Имтигаи тиќария дђреслђре.-1910.-№7.-Б.201-202.

845. Санагать [џљнђр мђктђплђрендђ укучы мљселман шђкертлђр].-1910.-№7.-Б.204-205.

846. Шоферлар.-1910.-№7.-Б.205-206.

847. Ќђџалђттђн зарлану.-1910.-№7.-Б.222-223.

848. Тљркестан мђктђплђре.-1910.-№9.-Б.221-222.

849. Укытмак кем зиммђсенндђдер.-1910.-№8.-Б.227-228.

850. Балалар багчасы.-1910.-№8.-Б.228-229.

851. Тиќарђт мђктђплђре.-1910.-№9.-Б.233-234.

852. Имтигаи тиќария дђреслђреннђн нђмунђ.-1910.-№8.-Б.234-236.

853. Русиядђ тиќарђт мђктђплђре.-1910.-№9.-Б.266-267.

854. Сђгатьчелек мђктђбе [Мђскђњдђ].-1910.-№9.-Б.273.

855. Џиммђт [Мђскђњнећ бер кешесе 50 фатирлы йортын крестьяннарга џљнђр мђктђбе ачарга вакыф кылган].-1910.-№9.-Б.273.

856. Тђгълиме ибтидаи мђсьђлђсе.-1910.-№9.-Б.288.

857. Хокукларыбыздан истифадђ.-1910.-№10.-Б.292-293.

858. Књзсезлђр мђктђбе [Самарада].-1910.-№10.-Б.301.

859. Русиядђ санагать мђктђплђре.-1910.-№10.-Б.301-302.

860. Мљселман мастерское.-1910.-№10.-Б.302-303.

861. Ибтидаи школалар мђсьђлђсе.-1910.-№11.-Б.346-347.

862. Мђхкђмђи шђргыя вђ мђдрђсђлђрне тђфтиш.-1910.-№11.-Б.347-348.

863. Санагать мђктђплђребез.-1911.-№1.-Б.12.

864. Тђфтиш мђсьђлђсе [Оренбург џђм Уфа мђдрђсђлђренђ ревизия].-1911.-№1.-Б.28-29.

865. Санагать.-1911.-№2.-Б.44-45.

866. Сельский хозяйство мђктђбе.-1911.-№2.-Б.52-53.

867. Мљселман мђктђплђренђ программа [бу мђсьђлђ буенча Уфа земствосында кићђшмђ булачак].-1911.-№3.-Б.94-95.

868."Вакыт" [газетасыннан]. Гђрђй бине Шиџабетдин. Эш љйрђнергђ [Вятка губернасы земствосында џљнђр мастерскойлары].-1911.-№5-6.-Б.153-154.

869. Куян авылыныћ санагать мђктђбе.-1911.-№5-6.-Б.155-157.

870. Мђктђплђр мђсьђлђсе.-1911.-№5-6.-Б. 186-187.

871. Дарелмљгаллимин ник кирђк?-1911.-№5-6.-Б.187-188.

872. Туку эшендђ учебный мастерской.-1911.-№7.-Б.206-208.

873. Шђфиев Мљхђммђднђќип. Уку урыннары.-1911.-№8-9-10.-Б.230-233. Журналда авторы: имам Мљхђммђднђќип Шђфиев.

874. Зариф Мозаффари. Дђњлђкђн стансасыннан.-1911.-№8-9-10.-Б.234-235

875. Тегњ мђктђбе.-1911.-№8-9-10.-Б.255-256.

876. Волостный писарьлар курсђсе.-1911.-№8-9-10.-Б.274-275.

877. "Вакыт" [газетасыннан]. Газеталардан [Сђњдђгђрлђр мђктђбе, сђњдђ мђктђбе Оренбургта].-1911.-№11-12.-Б.313-314.

878. Анкет [тиќарђт мђктђплђре буенча].-1911.-№11-12.-Б.316-317.

879. Инструкторлар йитештерергђ мђктђп. [Пермь губернасы Екатеринбург љязе Каслин заводында].-1911.-№11-12.-Б.321-322.

880. Шђфиев Мљхђммђднђќип. Мљџим мђктњп [Вятка губернасында кортчылык курсларына кабул итњ шартлары].-1912.-№2.-Б.57-58. Журналда авторы: имам Мљхђммђднђќип Шђфиев.

881. Агиев Ђмин. Бездђ наданлык.-1912.-№4.-Б.101-102.

882. Вакыйф Ђл-Ќђмђли. Тљрекмђннђр.-1912.-№4.-Б.102-103.

883. "Вакыт" [газетасыннан]. Гайнуллин Гыйсмђтулла. Џљнђр мђктђбе ачарга књпме сумма кирђк?-1912.-№7.-Б.204-205. Журналда авторы: язгучы Пермьнећ тђрђкъкыюн ислам ќђмгыятенећ мљдире Гыйсмђтулла Гайнуллин.

884. Интеллигентлар кирђк.-1912.-№8.-Б.229-230.

885. Уйларга вђ эзлђргђ кирђк.-1912.-№9.-Б.255-257.

886. К.Т. Балчык эшене њгрђтергђ мђктђп.-1912.-№9.

887. џљнђргђ таба хђрђкђт.-1912.-№9.-Б.271-272.

888. Яћа ел џђммђбез хакында мљбарђк улгай иде.-1913.-№1.-Б.1-3.

889. џљнђргђ таба хђрђкђт.-1913.-№2.-Б.41.

890. Технический шкаллар.-1913.-№2.-Б.41-42.

891. "Кояш" [газетасыннан]. Гъ. Шђрђф. Александрский џљнђр мђктђбе.-1913.-№2.-Б.42-43.

892. Акушеркалык мђктђбе [Мђскђњдђ].-1913.-№3.-Б.73-74.

893. Санагатькђ кабилиятебез [Пермь санагать мђктђплђрендђ укучы мљселман шђкертлђре].-1913.-№4.-Б.Ю6.

894. Санагатькђ иќтиџадыбыз [Саратов губернасы Рыбушкин авылында сарпинкђ (?) эшенђ љйрђнђ торган мђктђп].-1913.-№4.-Б. 106-107.

895. Самарада технический училище [тимерюлчылар хђзерли].-1913. №4.-Б.109-110.

896. Кеше йитештерњдђ кимчелеклђребез.-1913.-№5-6.-Б.130-132.

897. Укытырга иќтиџад кирђк.-1913.-№"5-6.-Б.134-135.

898. Реальный училищеларга имтихан кагыйдђлђре.-1913.-№5-6.-Б.135-136.

899. Реальный училищены зиярђт [Самарада].-1913.-№»5-6.-Б. 166-167. Шулай ук кара: № 158, 924, 931, 974.

 

ДИНИ МЂСЬЂЛЂЛЂР

900. Хаќђте аслия [гыйбђдђт кылу турында].-1908.-№2.-Б.33-34.

901. Хаќилар хакында.-1908.-№>3.-Б.94.

902. Закяватьнећ мђшругыяте.-1908.-№4.-Б.97-99.

903. Мортазин Ф. Телђнчелек вђ ислам.-1909.-№6.-Б. 161-163; №7.-Б.193-195; №10.-Б.294-295.

904. Хотбђ мђсьђлђсе.-1909.-№7.-Б.223-224.

905. Мђкђллђ вђ имамнар мђсьђлђсе.-1909.-№»9.-Б.260-262.

906. Рузђ.-1909.-№12.-Б.353-354.

907. Исламият интишары.-1909.-№»1.-Б.26-28.

908. Ибтиля.-1909.-№2.-Б.33-35.

909. Мђдђният [ислам мђдђнияте белђн Европа мђдђниятен чагыштыру].-1910.-№4.-Б.97-98.

910. Игътиразга ќавап.-1910.-№»4.-Б.99-100.

911. "Бђянелхак" [газетасыннан]. Миссионерлар съезды [Казанда].-1910.-№6.-Б.189.

912. Мђќмуга мђсьђлђсе [шђригать законнары ќыентыгы кирђк].-1910.-№9.-Б.287.

913. Фђтваханђ лљзњме.-1910.-№11.-Б.325-326.

914. Карья хаќђтлђре [хуторда мђчет џђм мђдрђсђ мђсьђлђсе].-1910.-№11.-Б.338-339.

915. Имамнарныћ хезмђтлђре.-1910.-№12.-Б.353-355; 1911.-№1.-Б.6-7.

916. Аяныч ќаннар [исламда хатын-кыз хокукы].-1910.-№12.-Б.355.

917. Мљфти хђзрђт ядкяре.-1910.-№12.-Б.374-375.

918. Имамнарыбызныћ књздђн тљшмђке.-1911.-№?3.-Б.67-68.

919. Имамнар хакында.-1911. №3.-Б.93.

920. Имамнарныћ хђллђренђ ислях.-1911.-№4.-Б.98-100.

921. Дини гали дарелфљнњн.-1911.-№8-9-10.-Б.229-230.

922. Коръђн тђрќемђ ителмђс — тђфсир ителер.-1911.-№11-12.-Б.357-358.

923. Ђхмђд Мљнир Рђшид. Япониядђ исламиятнећ кабул вђ мђшрикъ хђбђрлђре.-1912.-№1.-Б.31-32.

924. "Ђд-дин вђ ђл-ђдђп" [журналыннан]. Ђсхабтђ кђсеп вђ тиќарђт.-1913.-№5-6.-Б.143-144.

Шулай ук кара: № 27, 54, 60, 62, 764, 810, 837, 853, 857, 895.

 

МАТБУГАТ МЂСЬЂЛЂЛЂРЕ

925. Китапчылык [Русия мљселманнарында].-1908.-№4.-Б.111-112.

926. Ић зур матбага [Америкада].-1909.-№7.-Б.208-209.

927. Стђрлетамакта матбага.-1909.-№7.-Б.208.

928. Матбугат бђџасе.-1909.-№9.-Б.259-260.

929. Газеталар ничек хђзерлђнђдер.-1909.-№>12.-Б.338-339.

930. "Икътисад мљхбире". Яћа ачылган эшлђр.-1909.-№12.-Б.362.

931. Матбугатыбыз.-1911.-№3.-Б.95; №4.-Б.126-127; 1912.-№7.-Б.220-221.

932. Яћа хђрефлђр [борадарђн Рђмиевлђр].-1911. №5-6.-Б.188.

933. 1912 нче сђнђ љчен газета вђ журнал бђџалђре.-1911.-№11-12.-Б.352-353; 1912.-№1.-Б.6-7.

934. Мортазин М.Ф. Мохабирлђр вђ мљхђррирлђр дикъкатенђ.-1912.-№2.-Б.34-36.

935. Линотип машиналары.-1913.-№1.-Б. 14-15.

936. Тиќарђт [газета мђсьђлђсе].-1913.-№5-6.-Б.137-138.

 

МЕДИЦИНА

937. [Минск шђџђрендђ 137 яшьлек карт].-1908.-№3.-Б.93.

938. Мортазин Мљхђммђдфатыйх. Мљселманнарда аптека.-1908.-№4.-Б.111.

939. Гъ.Д. Хифызыссыйхђт бабында.-1909.-№5.-Б.158.

940. Ваба.-1910.-№8.-Б.255-256.

941. Карья табибы [Кызамык авыруы].-1910.-№9.-Б.281-283.

942. Карья табибы [њпкђ ялкынсынуы].-1910.-№10.-Б.314-315.

943. Карья табибы [бњсер].-1910.-№11.-Б.342-343.

944. Яшшура [ящур] авыруы.-1910.-№12.-Б.370-372.

945. Карья табибы [чахотка].-1911.-№1.-Б.24-25.

946. Карья табибы [теш авыруы].-1911.-№2.-Б.58-59.

947. Бђхтияров Мљхђммђдкђрим. Бабасыр џђм аннан котылу.-1912.-№3.-Б.88-89^

948. Хаќи Йосыф Бохаралы. [Кигђвен, бал корты, шљпшђ чакканнан].-1912.-№6.-Б.172.

949. Ђџлиуллин Ђхмђдфатыйх. Пешкђн йиргђ гади дару.-1912.-№6.-Б.185.

950. Ђл-Хђкими Габдулла. Нинди авырулар љчен ул кефирны эчђргђ ярый.-1912.-№7.-Б.203. Журналда авторы: Олуг Тарханда Габдулла Ђл-Хђкими.

951. Ђџлиуллин Ђхмђдфатыйх. Тђмђкедђн гыйлаќ.-1912.-№9.-Б.259-261. Шулай ук кара: № 299, 902. [...]I

964. Хђзрђтнећ тђхсыйле.-1913.-№5-6.-Б.172.

I Тљп нљсхђдђ бер бит сакланмаган.

ТАБИГАТЬ ФЂННЕРЂ
(уйлап табулар, фђнни яћалыклар)

965. Кђшеф вђ ихтираг.-1908.-№1.-Б.23-24; №2.-Б.50; №3.-Б.80-81; 1909.-№6.-Б.177-178; №11.-Б.341.

966. Мљџим ихтираг [йљк йљртер љчен машина].-1908.-№4.-Б.113.

967. Сљаль вђ ќавап.-1909.-№9.-Б.273; №10.-Б.303-306.

968. џавада очмак.-1909.-№11.-Б.341.

969. џава кимђлђре.-1909.-№12.-Б.365-366.

970. Койрыклы йолдыз.-1910.-№4.-Б.125-126.

971. "В. Слово". Яћа ихтираг [пожар сњндерњ аппараты].-1911.-№3.-Б.81.

972. Татбикъ.-1913.-№4.-Б. 107-108.

973. Гаќђеп вакыйгалар тарихы.-1911.-№11-12.-Б.306-307; 1912.-№>1.-Б.4-5.

974. Гаќђеп табигать.-1909.-№6.-Б.178; №7.-Б.209-210; №8.-Б.241-242; №9.-Б.272; №10.-Б.305; №1.-Б.16-17; №2.-Б.50-51; 1910.-№3.-Б.81-82; №4.-Б.110-111; №5.-Б.145; №8.-Б.240; №9.-Б.272-273; №11.-Б.334; №12.-Б.365; 1911.-№1.-Б.15-16.

975. Метеорология.-1911.-№>8-9-10.-Б.269-270.

 

СТРАХОВАНИЕ

976. Ут казасы.-1908.-№4.-Б.123-125.

977. Бђла вђ каза.-1910.-№5.-Б.132-133.

978. Страхование [сђњдђ компаниялђрен].-1910.-№°5.-Б.133-134.

979. Уттан страхование.-1910.-№8.-Б.229-230.

980. Авырудан вђ боздан страхование [терлеклђрне авырудан, игеннђрне боз сугудан].-1910.-№9.-Б.262.

981. Тђгавын тарыйкынча страхование.-1910.-№9.-Б.293-294.

982. Боз сугудан страхование.-№°4.-Б.114.

983. Ачлыктан страхование.-1912.-№1.-Б.5-6.

НЕКРОЛОГЛАР

984. Вафият.-1910.-№11.-Б.347.

985. Вафат [Мђскђњдђ олуг комиссионер Салих Ирзин 6 нчы январьда...].-1911.-№1.-Б.12.

986. Тиќарђт хђбђрлђре [Сђњдђгђр Мђхмњд Хљсђенов вафат итте].-1910.-№9.-Б.267.

987. Вафат ["Нур" газетасыныћ нашире вђ мљхђррире ахун Гатаулла Баязидов 21 нче апрельдђ...].-1911.-№5-6.-Б.188-189.

Шулай ук кара: №962.

 

РЕДАКЦИЯГЂ ХАТЛАР

988. Мостаев Ђхрђм. Буадан мђктњп.-1909.-№10.-Б.307.

989. Мортазин Шакирќан. Лаклы карьясеннђн мђктњп.-1909.-№10.-Б.311.

990. Мљгаллим Гарифќан. [Астрахань губернасы Бђхтияр авылы...].-1909.-№12.-Б.383-384.

991. Сђетов Сђедќаббар. Чимкенттан мђктњп.-1910.-№6.-Б.180-181. Журналда авторы: Кыргызый Сђедќаббар бай Сђетов.

992. Ќамази (?) карьясеннђн.-1910.-№>6.-Б.185.

993. Сарыбаев Р.Н. Югары Кодаш карьясеннђн.-1910.-№6.-Б.186. Журналда авторы: имам Р.Н.Сарыбаев.

994. Госманов. Гъ. Семипалаттан мђктњп.-1910.-№7.-Б.217-218.

995. Мђхмњд. [Ђлмђт карьясеннђн...].-1910.-№7.-Б.224. Журналда авторы: Ђлмђт карьясеннђн Мђхмњд.

996. Граф Лев Толстой ќђнапларыныћ мђктњбе.-1910.-№11.-Б.349-351.

997. Нигъмђтуллин. Ш.Гъ. Дђвек карьясеннђн мђктњп.-1910.-№12.-Б.362.

998. Мђхмњдов Шђрђфетдин. Мђхмњдов ќђнапларыннан мђктњп.-1911.-№3.-Б.69-72.

999. Хђлими Мђхмњд. Кавалђдђн мђктњп.-1911.-№5-6.-Б.144-145. Журналда авторы: китапчы Казанлы Хђлими Мђхмњд.

1000. Апанаев Габделкадыйр. Озын Куак карьясеннђн.-1911.-№5-6.-Б.154-155. Журналда авторы: Габделкадыйр ибн Муллануретдин Апанаев Ђл-Озынкуакый.

1001. Мусин Чђџаръяр. Ђбш (?) карьясеннђн "Икътисад" иддарђсенђ.-

1911. №5-6.-Б. 175-176. Журналда авторы: Ђбш карьясендђ имам-хатыйп вђ мљгаллим Чђџаръяр Мусин.

1002. Сђгыйдов Ђ. Олуг Тархан карьясеннђн.-1911.-№5-6.-Б.179-180.

1003. Хђсђни Гъ. Буадан мђкђтњп.-1911.-№8-9-10.-Б.273.

1004. Бљрхи. М. Буадан мђктњп.-1911.-№8-9-10.-Б.281-282.

1005. Лђтыйфи Хисам. [Идарђгђ хат].-1911.-№11-12.-Б.323.

1006. Дибирдиев Ибраџим. Сюзум стансасыннан.-1911.-№11-12.-Б.330.

1007. Бђхтияров Мљхђммђдкђрим. Тђќрибђ.-1911.-№11-12.-Б.350. Журналда авторы: Олуг Шырдан имамы Мљхђммђдкђрим Бђхтияров.

1008. Ќђгъфђров Шђйхетдин. Идарђгђ мђктњплђр.-1912.-№3.-Б.89-90.

1009. Садыйков Гариф. "Икътисад" укучыларыныћ дикъкатенђ.-1912.-№3.-Б.91.

1010. Бикташев Ђџлиулла. Идарђгђ мђктњплђр.-1912.-№5.-Б.153-154. Журналда авторы: Мљэмин карьясеннђн Ђџлиулла Шђрђфетдин угылы Бикташев.

1011. Садыйков Гариф. Идарђгђ мђктњплђр.-1912.-№5.-Б.154.

1012. Ђл-Вильдани Мљхђммђдзакир. Идарђгђ мђктњплђр.-1912.-№5.-Б.155. Журналда авторы: мулла Мљхђммђдзакир Ђл-Вильдани.

1013. "Сибирия" [газетасыннан]. Вахидов. Л. — Идарђгђ мђктњплђр.-1912.-№6.-Б. 167. Журналда авторы: мљгаллим Л.Вахидов.

1014. "Сибирия" [газетасыннан]. Пулатов. M. B. Идарђгђ мђктњплђр.-

1912. №6.-Б.167-168.

 

РЕДАКЦИЯДЂН

Игъланнар

1015. Мортазин Мљхђммђдфатыйх. Максат вђ мђслђк.-1908.-№1.-Б.1.

1016. Идарђдђн: "Икътисад" берђмлђп сатыладыр.-1908.-№3.-Б.96.

1017. Идарђдђн ихтар.-1909.-№9.-Б.288.

1018. Игълан [мљгаллим џђм мљгаллимђ кирђк ќир булса "Икътисад" идарђсенђ мљрђќђгать итегез].-1909.-№10.-Б.320.

1019. Идарђдђн [12 нче сан чыгу белђн бер ел тђмам була].-1909.-№11.-Б.352.

1020. Игътизар [бђялђр гел њзгђреп торганга књрђ айлык журналда аларны биреп бару мљмкин тњгел].-1910.-№3.-Б.76-77.

1021. Вђгъдђ [идарђ мљселман завод-фабрикаларыныћ, магазиннарныћ адрес-рекламаларын бушлай бастырырга вђгъдђ итђ].-1910. №3.-Б.104.

1022. Идарђ [њткђн номердагы сорауларга игътибар белђн ќавап язганы љчен 6 нчы номер журнал бњлђк итеп Шђрђфетдин Сђйфетдин угылы ќђнапларына књндерелде].-1910.-№6.-Б.179.

1023. Идарђдђн.-1910.-№11.-Б.321-322.

1024. "Икътисад" идарђсеннђн.-1910.-№11.-Б.351.

1025. "Икътисад" мђќђллђсенећ отчеты [1908-1910 нчы еллар љчен].-1910.-№12.-Б.377-378.

1026. "Икътисад"ныћ 1910 нчы сђнђ љчен фиџристе.-1910.-№°12.-Б.379-384.

1027. Ќавапларныћ хасыйле [журналга кагылышлы 5 сорауга 40 лап ќавап килде].-1911.-№2.-Б.33-34.

1028. Идарђдђн [абунђсе тђмам булганнарга мђќђллђ ќибђрњ туктатылачак].-1911.-№2.-Б.64.

1029. Идарђдђн [абунђ турында].-1911.-№3.-Б.96.

1030. Идарђдђн ихтар [журналныћ 5-6 нчы саннары икесе бергђ 15 нче июньдђ чыгачак].-1911.- №4.-Б.128.

1031. Идарђдђн ихтар [абунђ турында].-1911.-№5-6.-Б. 189.

1032. Мортазин Ф. Игътизар.-1911.-№8-9-10.-Б.223-224. Журналда авторы: Мљхђммђдфатыйх.

1033. "Икътисад"ныћ 1911 нче сђнђ љчен фиџристе.-1911.-№11-12.-Б.359-362.

1034. "Икътисад" мђќђллђсен зурайту тугърысында.-1912.-№5.-Б.129-131.

1035. Идарђдђн ихтар [6 нчы номер 6 нчы июльдђ чыгачак].-1912.-№5.-Б.155.

1036. ["Икътисад" идарђсеннђн].-1912.-№6.-Б.159.

1037. "Икътисад" идарђсеннђн.-1912.-№8.-Б.253.

1038. "Икътисад"ныћ 1912 нче сђнђ љчен фиџристе.-1912.-№9.-Б.283-286.

1039. Игътизар.-1913.-№4.-Б.97-98. Шулай ук кара: №790.

 

Ќаваплар

1040. ["Нур" газетасына ќавап].-1909.-№>1.-Б. 12-13.

1041. Идарђдђн ќаваплар [М.С.Жданов ќђнапларына].-1910.-№9.-Б.283-284.

1042. [М.Габдрахманов џђм Гъ.Рђхмђтуллин ќђнапларына].-1910.-№9.-Б.284-285.

1043. Идарђдђн ќаваплар.-1911.-№4.-Б. 123-124.

1044. Идарђдђн ќаваплар [Гъ.Кадишевка, Р.Гыйниятуллинга].-1910.-№10.-Б.316.

1045. ["Бђянелхак" газетасында язучы Мансур ђфђндегђ].-1912. №2.-Б.63-64.

 

Бђйрђм тђбриклђре

1046. Мљхтђрђм укучыларыбызны мђшруг улдыгыбыз гаед сђгыйд илђ тђбрик итђбез.-1909.-№2.-Б.33.

1047. Мљхђммђдфатыйх [гаед белђн].-1910.-№11.-Б.321.

1048. Яћа ел.-1912.-№1.-Б.2-3.

1049. [гаед белђн].-1912.-№8.-Б.223.

1050. [гаед фытыр].-1913.-№4.-Б.97.

 

Рекламалар

1051. ["Тђрќеман" газетасы].-1909.-№>7.-Б.224.

1052. ["Икътисад" журналы].-1910.-№4.-Б.128; 1911.-№8-9-10.-Б.297; 1912. №2.-Б.63.

1053. ["Пчеловодство" журналы].-1911.-№11-12.-Б.362.

1054. [Самарадагы "Икътисад" китап кибетендђ сатыла...].-1911.-№8-9-10.-Б.298; 1912.-№2.-Б.63; №5.-Б.155; №6.-Б.188.

1055. [Ежедневная газета "Самарская газета для всех"].-1912.-№5.-Б.156; №6.-Б.189.

1056. ["Сельский вестник" газетасы].-1912.-№5.-Б.156; №6.-Б.189.

1057. ["Бђянелхак" газетасы].-1912.-№5.-Б.157.

1058. [Габдулла Шинасиныћ "Ысулы тђгълим вђ ысулы тђрбия" китабы].-1912. №5.-Б.158; №6.-Б.190; №8.-Б.254.

1059. [Насретдин Тенишевныћ мануфактура магазины].-1912.-№5.-Б.158; №6.-Б.190; №9.-Б.286; 1913.-№1.-Б.31; №2.-Б.63; №3.-Б.95; №4.-Б.127.

1060. [Электричество остасы].-1913.-№1.-Б.31; №2.-Б.63.

1061. ["Дин вђ мђгыйшђт" журналы].-1913.-№>1.-Б.32.

1062. ["Эльворти" сеялкасы].-1913.- №2.-Б.64; №3.-Б.96; №4.-Б.128.

 

"ИКЪТИСАД" ЖУРНАЛЫНЫЋ ЧЫГУ ТЂРТИБЕ

 

журналнын, саны

чыгу вакыты

битлђр

журналнын, саны

чыгу вакыты

битлђр

№1

1908, сентябрь

1-32

№1

1911, январь

1-32

№2

1908, октябрь

33-64

№2

1911, февраль

33-64

№3

1908, ноябрь

65-96

№3

1911, март

65-96

№4

1908, декабрь

97-128

№4

1911, апрель

97-128

№5

1909, январь

129-160

№5-6

1911, май-июнь

129-190

№6

1909, февраль

161-192

№7

1911, июль

191-222

№7

1909, март

193-224

№8-9-10

1911, август-сентябрь-октябрь

223-298

8

1909, апрель

225-256

№11-12

1911, ноябрь-дек абрь

299-362

№9

1909, июнь

257-288

№1

1912, январь

1-32

№10

1909, июль

289-320

№2

1912, февраль

33-64

№11

1909, август

321-352

№3

1912, март

65-96

№12

1909, сентябрь

353-374

№4

1912, апрель

97-128

№1

1909, ноябрь

1-32

№5

1912, май

129-158

№2

1909, декабрь

33-64

№6

1912, сентябрь

159-190

№3

1910, январь

65-96

№7

1912, октябрь

191-222

№4

1910, март

97-128

№8

1912, ноябрь

223-254

№5

1910, апрель

129-160

№9

1912, декабрь

255-286

№6

1910, май

161-192

№1

1913, январь

1-32

№7

1910, июль

193-224

№2

1913, февраль

33-64

№8

1910, август

225-256

№3

1913, март

65-96

№9

1910, сентябрь

257-288

№4

1913, апрель

97-128

№10

1910, октябрь

289-320

№5-6

1913, май-июнь

129-172

№11

1910, ноябрь

321-352

 

 

 

№12

1910, декабрь

353-384

 

 

 

 

СЊЗЛЕК

Бђгъзы — кайбер

Бђйнђлмилђл — халыкара, интернациональ

Бђшђрият — кешелек

Бђџа — бђя, хак; кыйммђт

Гаед сђгыйд — бђхетле

Гаед фытыр — бђйрђм исеме

Гали џиммђт — 1) бик юмарт 2) изге ният, яхшы уй

Гамђл — хезмђт

Гамђлђ — эшчелђр

Гаталђт — эшсезлек

Гыйлаќ — дару, дђва

Гыйльме икътисад — экономика фђне

Гыйнан — тезген

Дарелмљгаллимин — ир укытучылар хђзерли торган уку йорты

Дарелфљнњн — югары уку йорты, университеты

Дахили — эчке

Дикъкать — књћел бирњ, игътибар

Заегъ — ђрђм, югалган

Закяват — зирђклек, тљшенњдђ тизлек

Зилзилђ — ќир тетрђњ

Зиллђт — тњбђнлек, хурлык

Зиммђ — бер эшне њз ќаваплылыгыћа алу; йљклђмђ

Зирагать — игенчелек; авыл хуќалыгы

Игъмаль — эшлђњ, ясау, барлыкка китерњ

Игътизар — бер эшне эшлђњ яки эшлђмђвенећ сђбђбен књрсђтеп њзећне

аклау; гафу њтенњ

Игътикад — чын књћелдђн ышану, инану; књћел беркетњ, књћел бђйлђњ

Игътираз — бер фикер яки карарга каршы тљшњ; фикернећ дљреслегенђ

дђлиллђр, сђбђплђр сорау

Инкыйраз — бетњ, юкка чыгу; регресс, тњбђн китњ

Инсан — кеше

Интишар — таралу

Ирадђ — телђњ, омтылу; кешедђ булган телђњ џђм ирек-ихтыяр њзлеге

Ислях — килештерњ; њзгђртњ, реформа

Исляхат — килештерњ; њзгђртњ, реформа

Исраф — малны урынсыз, кирђгеннђн артык тору; ђрђм итњ

Истигъмаль — куллану, тоту, файдалану

Истикъбаль — килђчђк; хљрмђтлђп каршы алу

Истикъляль — бђйсезлек, берђњгђ дђ буйсынмау

Истифадђ — файдалану, куллану, тоту

Иттифакъ — бер сњздђ (бер кићђштђ) булу, союз

Ихтар — исенђ тљшерњ; алдан белдереп кую; искђртмђ

Ихтилял — баш књтђрњ, фетнђ, бунт ясау

Ихтираг — уйлап чыгару, яћа нђрсђ уйлап табу

Ихтыяќ — мохтаќлык; кирђклек

Иќтиџад — тырышу, эшкђ књћел биреп эшлђњ

Кабилиять — сђлђтлелек, булдыклылык

Карья — авыл

Консулханђ — консуллык урнашкан йорт

Корьђн — дин китабы

Косур — кимчелек, ќитешсезлек

Кыйсем — љлеш; бњлек, тљркем

Кђшеф — ачу, ачык беленмђгђн бер нђрсђне табып мђйданга чыгару

Књчбђлек — књчмђ тормыш белђн яшђњ

Лязим — кирђк, тиеш, мђќбњри, зарур

Лљзњм — кара; лязим

Мал — байлык (терлек, акча џђм кулда булган нђрсђлђр); товар

Матбага — типография

Мизан — њлчђњ, бизмђн; авырлык

Мизанелхђрарђ — термометр

Мовазђнђ — тигезлек саклау

Мосахђбђ — кара-каршы сљйлђшеп утыру

Мохабир — хђбђрлђнњче, язышып торучы

Мохабђрђ — хђбђрлђшњ, хђбђр алышу

Мљхарђбђ — сугыш, дошман белђн сугышу

Мђбдђэ — башлангыч, ђйбернећ башлап чыккан урыны

Мђгыйшђт — тереклек итњ, тормыш, кљнкњреш; яшђњ љчен кирђк булган нђрсђ

Мђгъриб — кљнбатыш

Мђймњнђ — маймыл

Мђктњп — язылган нђрсђ; хат

Мђслђк — дљньяга караш, караштан чыгып алган юл, принцип, ысул

Мђхкђмђи шђргыя — Диния нђзарђте

Мђхсуль — ућыш; керем

Мђхђллђ — шђџђр џђм авылныћ бер мђчеткђ караган љлеше

Мђшрикъ — кљнчыгыш

Мђшруг — шђригать кушкан џђм шђригать каршында дљрес булган эш

Мђшрутыять — шартлылык; конституциялелек

Мђќмуга — ќыентык, альманах

Мђќђллђ — журнал

Мљбђрђк булгай иде — бђхетле булсын иде

Мљгаллим — укытучы

Мљфти — руханилар башлыгы, берђр мђсьђлђ буенча диннећ карашы

ничек булуын белдерњче, фђтва бирњче

Мљштђри — сатып алучы яисђ яздырып алучы

Нигъмђт — муллык; мул тормыш љчен кирђкле ђйберлђр, байлык

Ноктаи назар — берђр нђрсђгђ караш

Нђбатат — њсемлек, њлђн

Нђзарият — теоретик мђгълњмат, теория

Нђкыль — књчерњ; алмаштыру; телдђн-телгђ сљйлђу; тђрќемђ; алынма

Нђмунђ — њрнђк, љлге

Нђсыйхђт — њгет, яхшылыкка љндђњ, вђгазьлђњ

Нђшат — шатлык, сљенеч, кђефлелек, активлык, ќанлылык

Нђњбђт — чират

Нђњгъ — тљр, сорт, ќенес

Нљфус — кешелђр, халык

Рисалђ — мђхалђ, кечкенђ китап, брошюра

Рузђ — ураза

Рђхабђт — ярыш, кљдлелек, конкуренция; књзђтњ

Рђџбђр — юл књрсђтњче, башлаучы

Санагать — џљнђрчелек, промышленность, индустрия; сђнгать

Санагатьханђ — тормыш љчен кирђк ђйберлђрне ясый торган йорт; завод; фабрика

Санаигъ — кара: санагать

Санаигъ зирашя — авыл хуќалыш, игенчелек џљнђре

Сђбзђват — яшеллеклђр, яшелчђлђр

Сђгадђт — бђхет, рђхђтлек, ућыш

Сђйяр — йљрњче, гизњче, хђрђкђт итњче; књчмђ

Сђмђн — акча

Сыгыр — сыер

Сђрмая — тљп капитал, тљп сума; акча

Сљаль — сорау

Табиб — врач, доктор

Таифђ — бер диндђ булган халык, бер кабилђ

Тарыйк — юл, метод, агым, ысул

Татбикъ — араштыру, килештерњ яраклаштыру; чагыштырып карау

Тасхих — тљзђтњ, дљреслђњ

Таќир — сђњдђгђр, сатучы

Тиќарђт — сђњдђ, сату, алыш-биреш итњ

Тиќарђтханђ — сђњдђ йорты, магазин

Тђблигъ — ирештерњ, хђбђр итњ

Тђгавын — ярдђм итешњ, хезмђттђшлек

Тђгаен — ачыклау, билгелђњ

Тђгълиме ибтидаи — башлангыч белем

Тђгътыйль — ял итњ; каникул

Тђдбир — эшне ахырын эшлђњ, алдан књрњ; тиешле чара

Тђзаеды нљфњс — халык саны арту

Тђкъсим — бњлњ, кисђклђргђ бњлњ

Тђрхиб — кушу, ќыйнау

Тђрђкъкый — алга китњ, прогресс

Тђрќемђи хђл — биография

Тђфтиш — тикшерњ, ревизия

Тђхсыйль — гыйлем алу

Тђэсис итњ — тљзњ, оештыру, кору

Фарк — аерма

Фасыл — бњлем, бњлек; китапныћ аерым бњлеге

Фиџрист — эчтђлек

Фђкырь — фђкыйрьлек, ярлылык, улык, кимлек

Фђтваханђ — нинди дђ булса эшнећ дини яктан дљресме-тњгелме икђнен

књрсђтеп бирњче учреждение

Хадим — хезмђткђр

Хасият — њзенчђлек, сыйфат

Хат хђрђкђте — монда: планлаштыру мђгънђсендђ

Хариќи — тышкы

Хасыйль — нђтиќђ

Хаќи — Мђккђгђ барып хаќ кылып кайткан кеше

Хаќђте аслия — ић кирђкле, тљп эш

Хиффђт — ќићел акыллылык

Хифызыссыйххђт бабы — сђламђтлек саклау темасы

Хоруфат — монда: тамга, чек язуы мђгънђсендђ

Хотбђ — речь, нотык, вђгазь

Хђвалђ — бер эшне икенче кешегђ йљклђњ, тапшыру

Хђйванат — терлекчелек

Хљррият — иреклелек, азатлык

Шикаять — зар, зарлану, сукрану, жалоба

Ширкђт — эштђ уртаклык, бергђлђп эш итњ; ќђмгыять, товарищество, компания

Шумран — йомран

Шђрык — кљнчыгыш

Ядкарь — истђлек, ядкарь

Ђмвал — байлык, капитал

Ђсас — нигез, тљп

Ђсхаб — Мљхђммђт пђйгамбђрнећ замандашы булган, аны књргђн кешелђр

Ђхвал — хђл, торыш

Ђхвалияте гомумия — гомуми хђллђр, барлык халыкларныћ хђллђре

Ђњџам — књз алдына китерелгђн, ялгыш ђйбер

Ђќнђби — чит ил кешесе

Ќђџалђт — наданлык, аћ-белемсезлек

Ќиџан — дљнья, галђм

Ќђдвђл — таблица, расписание, исемлек

Џиммђт — эше белђн кайгыртучанлык књрсђтњ, тырышлык

Џиќрђт — књчеп китњ

 

АВТОРЛАР,ШЂХЕСЛЂР ЏЂМ

ГАЗЕТА-ЖУРНАЛЛАР КЊРСЂТКЕЧЕ

Агиев Ђмин — 881

Алишев Мљхђммђдхатыйп — 156

Алмаев Яхъя — 585

Апанаев Габделкадыйр (Габделкадыйр ибне Муллануретдин Апанаев ђл-Озынкуакый) — 277-279, 642, 1000

Ас. С. Х.С. — 574

Баязидов Гатаулла — [987]

Бикмиев Ђхмђдќан (Бикмиев Ђ.) — 447, 448, 452, 455, 515, 572, 587,

600, 624, 627, 636, 661, 714, 715, 729

Бикташев Ђџлиулла Насретдин угълы. — 1010

Бохаралы Хаќи Йосыф — 285, 289-292, 302, 310-314, 316-318, 439, 644, 948

Бђхтияров Мљхђммђдкђрим — 244, 245, 947, 1007

Бђшири Зариф — 468

"Бђянелхак" [газ.] — 201, 746, 767, 816, 911, [1045], [1057]

Бљрхиев (?) Мирзаќан Шаџмирзави (М.Бљрхи) — 252, 267, 1004

"Вакыт" [газ.] — 95, 202, 204, 264, 273, 378, 380, 385, 438, 513, 520,

741, 747-749, 766, 773, 813, 815, 840, 868, 877, 883

Вахидов Л. — 1013

Ђл-Вилдани Мљхђммђдзакир — 961, 1012

"В. слово" — 971

Гъ. А. — 500, 567, 741

Габдрахманов М. — [1042]

"Гайн" — 516

Гайнуллин Гыйсмђтулла — 883

"Галђме икътисад" — 153, 154, 502

Гъ-в — 110

Гъ.Д. — 346, 348, 350, 939

"Гомдђ" — 477

Гомђров Хђлим — 773

Госманов Гъ. — 994

Ђл-Госмани Насрулла — 702, 703

Госмани Нури — 716, 717, 721

Гъ.С. — 956

Гыйниятуллин Р. — [1043]

Гђрђй бине Шиџабетдин — 868

Дибирдиев Ибраџим (И.Д., И.Дибирдиев) — 187, 571, 577, 579, 602, 604, 605, 643, 668, 706, 731, 1006

"Ђд-дин вђл-ђдђп" [жур.] — 924

"Дин вђ мђгыйшђт" [жур.] — 741, [1061]

Д.Р. — 281

Душкин Заџидулла — 548

Д.Х. — 315, 599

Д.Х. крестьянин М.Н.М. — 253

Д.Х. — Н.Т. — 188

Дђњлђткилдиев Мљхђммђтхаќи — [829]

Жданов. М.Съ. — [1041]

Зљлкарнаен бине Ишморза — 264

"Идел" [газ.] — 205, 324

Исхаков Мђхмњт (Ђлмђт карьясеннђн Мђхмњд, Мђхмњд Исхакый) — 129, 381, 774, 777, 996

"Йолдыз" [газ.] — 157, 180, 266, 341, 741

"Йолдыз" русча авыл газетасыннан — 637

Кадишев Гъ. — [1043]

Казаков Гђбделхђмид — [454]

"Казан мљхбире" [газ.] — 198

"Кояш" [газ.] — 440, 521, 822, 892

К.Т. — 886

Къ.Т. (Иске Ириванлы (Ереванлы?) Къ.Т.) — 169

Кђримов Ф. [Фатих Кђрими] — 95

Кђримов Хљснетдин (Х.К., X.Кђримов) — 236, 259, 263, 690, 760, 693-

698, 700

Л.M. — 421

"Ля кодрђтуллаџ" — 332

Лђтыйфи Хисам (Х.Лђтыйфи) — 170, 4.71, 532, 517, 580, 581, 1005

Максуди Садри — [803]

Мансур — 816, [1045]

М.Гъ. — 355

Минушев Мирзагабдрахман — 307-309, 409

Мозаффари Зариф — 874 к£

Мортазин Ф. (М.Мортазин, М.Фатих Љл-Мортазин, Мљхђммђдфатыих) — 349, 770, 771, 780, 792, 806, 903, 934, 938, 957, 1015, 1032, 1047

Мортазин Шакирќан — 989

Мостаев Ђкрђм — 988

Мусин Чђџаръяр — 1001

"Мђгариф" [газ.] — 323

"Мђгълњмате ќђдидђ" [жур.] — 741

Мђхмњд — 257

Мђхмњдов Шђрђфетдин — [806], 998

Мљгаллим Гариф — 209

Мљгаллим Гарифќан — 990

"Мљхуд" (?) — 228

Мљхђммђтшин Мљхђммљдзђки — 620, 645-648, 650

Мљхђммђдъяров [Ш.Мљхђммђдъяров] — 766

Нигъмђтуллин Габдулла — 451

Нигъмђтуллин Ш.Гъ. — 997 \

"Нур" [газ.] — 741, [1040]

Оста М. — 741

П.А. телеграммнары — 812, 813, 815

Патый Кђшшаф — 430

"Перьмский В." — 186

Пулатов М.В. — 1014

"Пчеловодство" [жур.] — [1053]

Рахматуллин Гъ. — [1042]

Рахматуллин Габидулла — 398

Романовлар — [821]

Рђфыйков Гъ. — 677, 713

Рђшид Ђхмђд-Мљнир — 923

Садыйков Гариф — 1009, 1011

"Самарская газета для всех" [газ.] — [1055]

Сарыбаев Р.Н. — 993

С.В. — 741

С.Гъ. — 203

"Сельский вестник" [газ.] — [1056]

Съ.З. — 243

"Сибирия" [газ.] — 209, 477, 1013, 1014

"Сибирияле" — 410

Сђгыйдов Габделкђрим [Кђрим Сђгыйт] — 137

Сђгыйдов Ђ. — 1002

Сђетов Сђедќаббар — 991

Сђйфетдинов Шђйхелислам — 195

"Тарханлы" — 535, 567

Тарханлы Гъ. — 638

Тейтель А. — 590

Тенишев Насретдин — [1059]

Толстой В.В. — [952], 996

Т.П.Гъ. — 561

Т.Пр.Гъ. — 435

"Тђрќеман" [газ.] — 173, 274

Ђл-Уразаев Лђтыйфулла (Лђтыйфулла бине Таќетдин Ђл-Варзави) —737 739

Фђрхи Ф. — 261, 262, 276, 286, 293, 573, 584, 639, 641, 663, 665, 667,

701, 704, 718, 724, 730, 732, 736, 738, 741

Хилми паша — [801]

Хисамов Габдулла — 86, 87, 388

Ђл-Хуќаши Насретдин (Н.Ђл-Хуќаши) — 485

Хђбибуллин Шђйхелислам — 597

Хђбибуллин Ђџлиулла — 519

Ђл-Хђкими Габдулла — 250, 256, 260, 273, 275, 300, 301, 950

Хђкимов М.Мђзки (?) — 533

Хђйри Габделкадыйр — 88

Хђлими Мђхмњт — 999

Хђсђни Гъ. — 1003

Хђтимуллин-Сђлимов Зыятдин — 217

Хљсђенов Мђхмњт — [986]

Чайников Галиђскђр — 380

Чђлђби СИ. (Кырымлы С.И.Чђлђби, "њз мљхбиребез") — 104, 331, 470,775

Шинаси Габдулла — [1058]

Шиџабзадђ Мирзагабдрахман (Шиџабзадђ М.Гъ.) — 156, 511, 544, 575,

635, 673, 675, 682, 685

Шђрђф Гъ. — 891

Шђрђф Шђџђр — 924

Шђфиев Мљхђммђднђќип (М.Нђќип Шђфиев) — 733, 734, 873, 880

Юлдашев Кыяметдин — 606

"Юхару (?) башлы" — 375

Ђл-Ягъкуби Зљфђр — 174

Ђл-Ђмини Гаяз — 181

Ђркђй Садретдин — 735

Ђџлиуллин Ђхмђдфатыйх (Ђхмђдфатыйх) — 294-298, 303-306, 576, 578,

583, 669, 671, 723, 772, 949, 951

Ђл-Ќђлђл Вакыйф — 158, 882, 955, 958-961

Ќђгъфђров Шђйхетдин — 1008