2003 3/4

Шакирќан Хђмидинећ тууына 125 ел

Егерменче гасыр башы татар газета-журналларында кызыклы бер шђхес — Шакирќан Хђмидинећ исеме еш очрый. Бу исем милли матбугатыбыз тарихы буенча да књплђргђ мђгълњм. Чљнки ул Казандагы бертуган Кђримевлђр матбагасында корректор да булган, њзенећ мђкалђлђре, хезмђтлђре џђм ђдђби ђсђрлђре дђ басылып чыккан. Еш кына аныћ турында, ул башкарган књркђм эшгамђллђр хакында да кыска хђбђрлђр, рђхмђт хатлары шул чор газеталарында чыккалап торган. Бу шђхес Тукайныћ чђнечкеле теленђ дђ элђккђн.

Тукайлар чорында еш язылып, исеме књренеп торса да, аныћ турында тулырак мђгълњмат табу бик читен иде. Ш. Хђмидигђ багышланган беренче мђкалђне галим Дамир Гарифуллин 1992 елда язып чыкты1. Бу мђкалђдђ Ш. Хђмидинећ совет хакимлегенђ кадђрге тормышы яктыртылган. Аерым алганда, Шакирќан Ђсђдулла улы Хђмидуллинныћ хђзерге Чњпрђле районына керђ торган Татар Тљкесе авылында 1880 елда дљньяга килње, матбугат даирђсендђге эшчђнлеге, утызга якын дини џђм ђдђби ђсђрлђре китап булып басылып чыкканлыгы, мљгаллимлек џђм имамлык Вазыйфаларын њтђве турында, кыскасы, њз чорыныћ актив зыялысы буларак хаклы рђвештђ тасвирланган. Мђкалђ авторы Ш. Хђмидинећ совет елларындагы эшчђнлеге турында мђгълњмат аз булуын белдерђ џђм Минзђлђ, Мамадышта эшлђве турында кыскача гына ђйтеп, 1932 елда Казанда вафат булуын яза.

Дамир Гарифуллин мђкалђсеннђн соћ Ш. Хђмиди турында кићрђк џђм књбрђк мђгълњмат язучы ђлегђчђ булмады кебек. Татар энциклопедик сњзлегенећ рус телендђге басмасында бертуган агасы Шђйхелислам Хђмиди (1869-1911) турында мђгълњмат бирелсђ дђ2, Шакирќан хакында берни дђ язылмаган. Татар энциклопедиясенећ књп томлыкларында, мондый зыялыларыбыз турында, ђлбђттђ, язылыр дип ышанасы килђ.

Татарстан Милли архивында Шакирќан Хђмидинећ њзе тарафыннан 1922 елда язылган тђрќемђи хђле сакланган3. Њзе язуынча, ул 1878 елныћ август аенда дљньяга килгђн икђн. Димђк, аныћ тууына быел 125 ел тула.

Тђрќемђи хђлендђге хђбђрлђр Ш. Хђмидинећ ђњвђлге џђм совет хакимлегенећ башлангыч елларындагы эшчђнлеген тулырак ача џђм аныћ тормыш юлын тулырак књзалларга ярдђм итђ. Дљрес, совет дђверенђ хас булганча, Ш. Хђмиди њзе турында аеруча «кызыллык» белђн язып, њткђн гомерен даими инкыйлабчы рђвешендђ сыйфатлаган. Андый идеологик элпђ куллануныћ заман ихтыяќы булганлыгы џђркемгђ аћлашыла. Тђрќемђи хђлдђ ић мљџиме — Ш. Хђмидинећ тормыш юлындагы фактлар. Язганнарына караганда, 1921 елда Ш. Хђмиди Ђгерќе кантонын оештыруда хђлиткеч роль уйнаган. Ш. Хђмидинећ тђрќемђи хђлендђ ђйтелмђгђн бер фактны искђртергђ кирђк. Ш. Хђмидинећ тырышлыгы белђн 1919 елныћ ќђендђ Иж-Бубый авылында Сарапул љязенећ мљселман укытучылары љчен курслар оештырылган. Анда Габдулла Бубый џ. б. педагоглар белђн берлектђ Шакирќан Хђмиди дђ лекциялђр укыган4. Ул елларда Ђгерќе кантоны эшчђнлеген чагылдырган башка архив документларында да аныћ исеме еш очрый џђм њзенђ йљклђнгђн Вазыйфаларны зур тырышлык џђм намус белђн њтђгђнлеге аћлашыла.

XX йљз башы татар матбугатында Ш. Хђмидинећ тормыш юлына бђйле њз язмалары џђм аныћ турындагы хђбђрлђр булган дип алдарак ђйткђн идек. Сњзебез дђлилсез калмасын љчен берничђ мисал китерик. Мђсђлђн, Казанда нђшер ителгђн «Йолдыз» газетасыныћ 1911 елгы бер санында Пермь губернасыныћ Надеждинск заводы эшчелђре исеменнђн Шакирќан Хђмидигђ рђхмђт хаты басылган. Анда Хђмидинећ игелекле гамђллђре, бигрђк тђ, завод эшчелђрен эчкечелектђн дђваланырга зур ярдђм итње турында язылган5. Шул ук газетада Ш. Хђмидинећ Пермь губернасы мљселманнары, Надеждинск заводы эшчелђре турындагы њз мђкалђсе басылган6. Уфада нђшер ителгђн «Мђгълњмате ќђдидђ» журналында да 1911 елда мђкалђсе чыккан. Анда њзенећ Урал ягындагы шахтерлар арасында имам буларак миллђт файдасына кылган эшлђрен: мђктђп, китапханђ, ќђмгыяте хђйрия џ. б. оештырудагы тырышлыкларын тасвирлап язган7. Шакирќан Хђмидигђ бђйле мондый мисалларны тагын да књплђп китерергђ мљмкин. Гомумђн, аныћ иќтимагый џђм матбагачылык эшчђнлеге, «Голђма тарихы» кебек кызыклы китаплары, Минзђлђдђ, Сарапулда џ. б. урыннарда татарча газеталар оештыруы тђфсыйллђп тикшерњне кљтђ.

Миллђтебезнећ сђгадђте љчен, халкыбызныћ мђгърифђте љчен армый-талмый хезмђт иткђн, исемнђре берникадђр књлђгђдђрђк кала килгђн мондый зыялыларыбыз, џичшиксез, барланырга џђм љйрђнелергђ лаеклы.

  ИСКЂРМЂЛЂР:

  1. Д. Гарифуллин. Шакирќан Хђмиди // Ватаным Татарстан.-1992.-13 март.
  2. Татарский энциклопедический словарь.-Казань: Ин-ттатар. энцикл.,1999.-С626. Татарча Коръђн тђфсирен язып бастырган Шђйхелислам Хђмиди турындагы беренче мђкалђне дђ Д. Гарифуллин язды (Мђрхђбђ, Шђйхелислам хђзрђт // Социалистик Татарстан.-1991.-26 нояб.).
  3. ТМА, Р-1641 ф., 1 тасв., 10 эш, 52-53 бб.
  4. Кызыл Армия.-1919.-6 авг.
  5. Тђшђккер // Йолдыз.-1911.-№ 681.
  6. Хђмиди Шакирќан. Идарђгђ мђктњб // Йолдыз.-1911.-№ 697.
  7. Ђл-Хђмиди Шакирќан. Идарђгђ килмеш мђктњблђр // Мђгълњмате ќђдидђ.-19П.-№ 7.-Б.110- 111.

Раиф Мђрданов,
филология фђннђре кандидаты

 АВТОБИОГРАФИЯ

Шакирзяна Асадулловича ХамидуллинаI

30 октябрь 1922 г.

Ш. А. Хамидуллин родился в 1878 г. 30 августа в Буинском уезде Симбирской губернии. Будучи по профессии народным учителем в 1900 г. Ш. А. Хамидуллин оставляет должность учителя и поступает на службу в типографию братьев Каримовых в Казани в качестве корректора восточных книг, на каковой должности находился до 1910 г. В этот период:

– памятный 1905 г. не прошел без его участия среди учащейся молодежи;

– за оскорбление царя и его министров был привлечен к ответственности и предан суду;

– за оскорбление казачьих войск в печати собственного издательства (на обороте стенного календаря за 1907 год) ему было запрещено выпускать какие-либо издания.

Принимая участие в сотрудничестве в газетах «Азат» и «Азат халык», в это же время открыл борьбу с религиозным фанатизмом посредством периодической печати и брошюр.

В 1910 г. товарищу Хамидуллину пришлось:

1) удалиться от учета царских шпионов (жандармов) и
2) ввиду массового поступления на его заявлений со стороны местного духовенства и богачей, против которых он вел борьбу, и вот мы видим его в Надеждинском заводе Пермской губернии, где под видом муллы Хамидуллин открывает школы и тайно организует рабочие массы, ведет агитацию среди рабочих, приглашая их к себе на обед, или в летнее время тайком собирались на кладбищах. За нелегальное выступление в защиту рабочих перед администрацией Богословского горного завода с директором этого завода Таубе произошла ссора.

За последнее время его нахождения в Надеждинском заводе у него были произведены два обыска на дому, после второго товарищ Хамидуллин был арестован помощником начальника Губернского жандармского управления и по распоряжению Пермского губернатора был заключен в Верхотурскую тюрьму. До разбора дела по истечении одного месяца поступило распоряжение от Министра внутренних дел отправить его за агитационную преступную деятельность против государственного строя в Олонецкую губернию на 3 года с лишением всех прав.

По окончании наказания в 1914 г. Ш. А. Хамидуллин поселился в Мензелинском уезде и через посредство сельско-приходского муллы нелегально открыл общеобразовательную школу, в которой обучалось до 6 марта 1917 г. около трехсот человек. После Февральской революции Ш. А. Хамидуллин сознавая то, что близко исполнено желание его мечты и осуществление цели, энергично принялся организовывать Комитеты распространения гражданских прав среди волостей Мензелинского уезда, посредством комитета открыл классовую борьбу с мелкопоместными владельцами и, благодаря победе над восставшими против революции, в остальных 26 волостях организовал Уездный совет, состоя в Уездном крестьянском союзе. А 10 октября 1917 года организовал под своей редакцией газету «Мензеля или», 16 декабря того же года во время Земского собрания устроил демонстрацию с провозглашением «Власть Советам!», 20 числа того же месяца принимал участие в Земском собрании города Мензелинска, где обсуждался вопрос «Кому передать власть на местах?», т. е. «Земскому собранию или Советам?», товарищ Хамидуллин, горячо убедив большинство мусульман, которые потребовали передать власть Советам. Товарищ Хамидуллин до августа 1918 г. был членом Мензелинского уездного исполкома, единовременно занимая должность председателя Уездного комиссариата по делам мусульман, членом Окружного суда и членом Военного совета.

В августе ввиду близости нашествия белых банд Хамидуллин делается тайным разведчиком в Бугульминском уезде, о этих бандах благодаря чего своевременно эвакуировался, не потеряв ни одного человека из преданных советской власти. По эвакуировании присоединился к отряду товарища Неверова на станции Агрыз и, заведывая Мусульманским II отделом при политотделе по поручению политотдела штаба 3[-ей] армии, открыл под своей редакцией в городе Сарапуле газету «Кызыл кряшчи». Состоял членом Сарапульского исполкома и заведывающим отделом по делам национальностей. После 4 апреля 1919 г. по нашествии колчаковцев эвакуировался в Казань, где принял участие в организации политотдела при 1-й Мусульманской бригаде. 30 апреля Центральной мусульманской военной коллегией был откомандирован на Восточный фронт в качестве агитатора-организатора, где находился до 8 июля. После этого был оставлен председателем агрызского исполкома по 31 августа. 1 сентября той же коллегией был назначен на Южный фронт в г. Саратов для агитационной работы среди мусульманского населения, где провел Губернский мусульманский съезд, на котором и был избран председателем Коллегии Губернского комиссариата по делам мусульман, где пробыв до 9 октября 1919 г. получил распоряжение Центральной мусульманской военной комиссии о назначении его в Агрыз председателем исполкома. Здесь созвал 1[-ый] и 2[-ой] съезды из 5 уездов мусульманского духовенства и организовал Союз мусульманских мулл Прикамского края левого течения. 3-ий съезд мулл проводил 20 июля 1920 года в г. Мензелинске. Был выбранным председателем Агрызского исполкома до 8 декабря 1921 года и, благодаря его инициативе, были выделены из Елабужского уезда Сарсак-Омгинская, Кучуковская и Старо-Чекалдинская волости и из Сарапульского уезда Агрызская и Исенбаевская волости, был организован Агрызский кантон. С 8 декабря 1921 года состоит членом Агрызского кантревкома и заведующим Кантземотделом.

В настоящее время товарищ Хамидуллин участвует во всех комиссиях и комитетах, и нет ни одного протокола собрания, где бы мы не встретили фамилию Хамидуллина, то председателя комитета или комиссии, то членом таковых.

В партии РКП(б) Ш. А. Хамидуллин состоит с 1918 года.

В дополнение сего можно написать то, что везде мы видим Ш. А. Хамидуллина спокойного и дающего бедному населению разные объяснения по всем вопросам, а в учреждениях и на улице, и на дому и ни одного лица нет, которому бы он отказал, за что пользуется со стороны населения симпатией и уважением.

Подпись: Хамидуллин.

ТРМА, Р-1641 ф., 1 тасв., 10 эш, 52-53 б.


I Авторныћ  язу стиле сакланып бирелђ.