2002 1/2

Љзелгђн хђрђкђт

«Гасырлар авазы" њзенећ ике санында1 вђисевчелђр хђрђкђтенђ караган М. Гайнетдинов, М. Кемпер, Д. Усмановалар тарафыннан ђзерлђнгђн тарихи чыганакларны нђшер иткђн иде. Алар бу хђрђкђтнећ XIX гасырдагы тарихын чагылдыралар. Без исђ 1918-20 елларга караган кайбер чыганакларны тђкъдим итђбез.

Чыганаклардан вђисевчелђрнећ бу чорда икътисад љлкђсендђ џђм тагын башка мђсьђлђлђр буенча да большевиклар белђн бергђ хђрђкђт иткђнлеклђре књренђ. Дингђ мљнђсђбђттђ генђ капма-каршы фикердђ булганлыклары ачык. Вђисевчелђр социализмны Ислам дине нигезлђренђ таянып тљзергђ чакыралар. 1917 елда ук Гайнан Вђисев тарафыннан тљзелгђн Ислам социализмы концепциясе 1918-20 елларда тормышка ашырыла да башлый. Бу аларныћ программаларында бик ачык књренђ.

Соћгы вакытта Иранда булып узган Ислам революциясен искђ тљшерсђк, вђисевчелђр башлап ќибђргђн хђрђкђтнећ Шђрекъ иллђре љчен нинди ђџђмияткђ ия булганлыгын књзаллау авыр тњгел. Бђлки хђзерге кљндђ Чичђнстан, Ђфганстан, Пакьстан џђм џиндстан регионнарында да хђл башкачарак булмас иде дип кем ђйтђ ала? Кызганычка каршы, ул елларда вђисевчелђр хђрђкђтен хуплаучылардан бары тик Михаил Васильевич Фрунзе генђ булганлыгы књплђргђ мђгълњм.

1918 елныћ 28 мартында Гайнан Вђисев њтерелгђннђн соћ хђрђкђтнећ бљтен эшлђрен аныћ бертуган энесе Мљхђммђт Газизќан ђл-Болгари Вђисев (1884-1963) њз кулына ала џђм хђрђкђт янђ сулыш ала башлый. 1919 елныћ гыйнвар џђм июль айларында аларныћ ике съезды булып уза. Икенче съезд тарафыннан "Партия ваисовцев и коммунистов Востока (Ислама)" дигђн атамасы, Уставы џђм Программасы да кабул ителђ.

Программа њзе алты бњлектђн тора. Беренче бњлек хђрђкђтнећ њзе љчен ђџђмиятле факторларга урын бирђ. Анда бу дљньяны тудыручы бары тик бер Алла икђнлеге ассызыклап ђйтелђ. "Азат" итњ группасы бары тик бер Аллага гына буйсына. Бљтен адђм балалары аныћ коллары џђм алар да бары тик бер Аллага гына буйсынырга тиешлђр диелђ программада. Программа бљтен кешелек дљньясын дљреслеккђ џђм гаделлеккђ чакыра.

Алладан соћ вђисевчелђр љчен бары тик Коръђнне џђм Алланыћ илчесе Мљхђммђд пђйгамбђрнећ књрсђтмђлђрен њтђњ мђќбњридер.

Программа шулай ук хђрђкђткђ нигез салучы Бђџаветдин Вђисевне, Ислам социализмы концепциясен булдырган Гайнан Вђисевлђрне дђ искђ ала. Књрђсећ, 1918-20 елларда хђрђкђтнећ ќитђкчесе џђм аныћ иярченнђре хђрђкђтнећ њзгђрњен, аныћ њсњен белеп эш иткђннђр.

Шушы ук бњлектђ вђисевчелљр хђрђкђтенећ оештыру эшлђре тђртибен дђ бик аћлаешлы итеп язылган. Алар њзлђренећ тљп идарђ органнары итеп Дини идарђ џђм аныћ системасын књрсђтђлђр. Вђисевчелђр Дини идарђгђ буйсыналар, ђ дини идарђ бары тик Аллага гына буйсына. Дини идарђ њзе 12 уполномоченныйдан тора. Уполномоченныйларга 13 бњлек буйсына. Монда Мђгариф, Ќир эшлђре, Эшчелђр, Яшел армия, Исђнлек саклау, Контроль, Юстиция, Агитация џђм Оештыру, Булышу, Казна, Кооперация, Башка иллђрдђге туганнар белђн элемтђ бњлеклђре књрсђтелгђн. Алар барысы да гомум ќыелышта сайланалар.

Шушы ук бњлектђ вђисевчелђрнећ шђхси таныклык алу тђртибе дђ књрсђтелгђн. Моны алу љчен башта кылган яман эшлђрећне сљйлђп тђњбђгђ килергђ, вђисевчелђрнећ идеологиясен кабул итеп ант итђргђ кирђк була. Шул ќитђ. Башка оешма, партиялђрдђге кебек взнос џђм башка нђрсђлђр кирђк булмый.

Программаныћ икенче љлеше шактый зур. Ул "Бертуган вђисевче сугышчыларныћ мђќбњри кагыйдђлђре" дигђн баш астында бирелгђн.

Программада вђисевчелђргђ уку џђм фђннећ кирђклеге, 7 яшьтђн 16 яшькђ кадђр џђрбер баланыћ тормышта хезмђт итњ џђм яшђњ љчен џљнђргђ љйрђнергђ, укый-яза белергђ тиешлеге ассызыклап ђйтелгђн. Яшь чагында белем ала алмаган олы яшьтђгелђргђ махсус мђктђплђр булдырырга. Вакытны юк-бар белђн лыгырдап уздырмаска. Ић ђйбђте књп эшлђп, азрак сљйлђнергђ. Кђрт уйнау, ђфьюн куллану џђм спиртлы эчемлеклђр эчњ тыела. Гомумђн алганда, алар Мљхђммђд пђйгамбђрнећ "чисталык — дингђ ышануныћ бер љлеше" икђнен истђ тотып чиста, пљхтђ, матур итеп яшђргђ љндилђр.

Вђисевчелљр диннђренђ џђм миллђтлђренђ аерылуна карамастан бљтен кешелђргђ мђрхђмђтле, гадел булуны талђп итђлђр, изелгђннђрне социалистик партиялђр белђн кулга-кул тотынышып, бергђ кљрђшергђ чакыралар.

Программаныћ љченче љлеше "Ќир турында" дип атала. Мондагы алты пунктта язылганча, вђисевчелђрнећ бљтенесе дђ: иратлары, хатын-кызлары, картлары џђм яшьлђре — барысыныћ да ќирдђн файдаланырга хаклары бар, ђмма алар књпме ќирне њз кљчлђре белђн эшкђртђ алсалар, шул кадђр ќиргђ генђ хуќа була алалар. Артык калган ќирлђрне бары тик артель, тљркемнђр, коммуналар тљзеп бергђ эшкђртергђ тиешлеге књрсђтелђ. Барлык ђзерлђнгђн икмђк џђм башка ђйберлђр эшли алмый торган туганнар, зђгыйфьлђрнећ кирђклђренђ бирелергђ тиеш. Монда беренче тапкыр вђисевчелђр чын Ислам коммунасы љчен кљрђшђлђр.

Программаныћ дњртенче љлеше — "Эшчелђр турында" — 10 пункттан торган кагыйдђлђрдђн гыйбарђт. Монда вђисевчелђрнећ Идарђсе тарафыннан "Фидакяр" дип аталган кооператив тљзергђ кирђклеге ђйтелђ џђм тњбђндђгелђргђ игътибар юнђлтелђ. Бљтен вђисевчеэшчелђр намуслы џђм батырларча эшлђргђ тиешлђр, эш вакыты 8 сђгать, Себердђ, Тљркестанда "Фидакярлећ филиаллары булырга тиеш. Алар бары тик Аллага џђм Мљхђммђткђ генђ буйсыналар. Алар барысы изњчелђр, усаллар белђн, дљрес юлдан адаштыручы явызлар белђн кљрђшђлђр, алар беркайчан гаскђри хезмђттђ хезмђт итмђячђклђр џђм хакимиятнећ кан кою эшлђрендђ катнашмаячаклар.

"Сугыш" дип аталган бњлектђ канкойгыч сугышлар Алла тарафыннан ќибђрелгђн бђхетсезлеклђр диелђ. Бу бђхетсезлеклђрдђ патшалар, хакимнђр, империалистлар џђм аларга тђлинкђ тотучы руханилар гаепле. Соћгылары изелгђннђрне алдап, њзлђренећ изњчелђренђ буйсындырганнар. Болардан котылу юлы бер генђ — Алла юлы. Бу бђхетсезлеклђрне тудыручы империалистларны юк итмичђ торып, сугыш бетмђячђк. Алар бетерелгђч кенђ сугыш та туктаячак.

Программаныћ соћгы — алтынчы бњлегендђ "Гомуми тынычлык" турында сњз бара. Империалист-капиталистларны ђле тиз арада гына бетереп булмый џђм шућа књрђ ул кара кљчлђр белђн кљрђшергђ туры килђчђк. Тынычлык юлы — Ислам юлы. Бары тик шушы юл гына гаделлеккђ, дљреслеккђ, туганлыкка, тотрыклы яшђњгђ китерђчђк. Шушы юлны тапкан очракта "гомуми тынычлык" булачак, ђмма тынычлык њзе килмђячђк, аныћ љчен кљрђшергђ кирђк. Дљреслек Ислам сугышчылары тарафында, алар ќићђчђк, кљн саен диярлек Шђрекъ иллђрендђ азат итњ группасыныћ иярченнђре арта, њсђ, ныгый.

Программадан књренгђнчђ, хђрђкђт ќитђкчелђренећ Исламны социаль революция белђн бђйлђп карау сђясђтен алып барганлыгы књренђ. Шул исђптђн социалистик партиялђрне файдалану да истђ тотыла. Болай аек хђрђкђт итњ њз ќимешлђрен дђ китерђ. Русиянећ тљрле тљбђклђрендђ, бигрђк тђ Тљркестанда, Казакъстанда, Кыргызстанда вђисевчелђр тарафдарларыныћ саны арта, њсђ. Бу эш Газизќан џђм аныћ иярченнђренећ фидакяр хезмђте белђн бђйле. Шушы хђрђкђт Идел буендагы шђџђрлђрдђ башланып китђ. Бигрђк тђ 1919-20 елларда вђисевчелђр "божий полк"ларны тљзњ љлкђсендђ эшне кић ќђелдерђлђр. Моныћ љчен алар тљрле шђџђрлђрдђ агитация эше алып баралар. Алар Идел буенда гына тњгел, шулай ук Тљркестанда да эшне кић ќђелдерђлђр. Шушы максат белђн вђисевчелђр Мђскђњгђ, Мирсђет Солтангалиевкђ мљрђќагать итеп, аныћ да булышуын сорыйлар, Тљркестан хђрби штабы каршында махсус вђисевчелђр группасын тљзњне талђп итђлђр. Солтангалиев "нђкъ менђ шушы мђсьђлђ белђн алар мића мљрђќђгать иткђннђрен хђтерлим, ђмма мин аларга дипломатик ќавап бирдем", дип язган. Шуннан соћ ул Республиканыћ Реввоенсоветына биргђн запискасында "Мин бу формированиелђрне тљзњгђ каршы фикер ђйттем, чљнки ахыр чиктђ бу формированиелђрнећ кем кулына килеп элђгђсен белмђдем. Аннан соћ моћа кадђр њк Казандагы Центрмусвоенколлегия бу мђсьђлђ буенча тискђре фикердђ иде џђм мин аћа каршы баруны ућайлы дип санамадым. Бђлки, мин бу мђсьђлђдђ хата ќибђргђнмен"2.

Ул соћга калып булса да халыкара сђясђт љчен, бигрђк тђ Шђрекъ иллђрендђ бу хђрђкђтнећ ућай фактор булуы мљмкинлеген дђ ђйтђ. "Кызганычка каршы, ул елларда бу хђрђкђтне большевиклардан бары тик бер кеше — Михаил Васильевич Фрунзе гына ућай хђрђкђт дип санады", — ди ул.

1919 елныћ 9-14 июль кљннђрендђ вђисевчелђрнећ 3 нче съездында югарыда књрсђтелгђн Программа нигезендђ эш итђ. Монда 12 кешедђн торган Сђяси бюро (Политбюро), Њзђк тљзелђ. Казан эшчелђр џђм солдатлар Советына Ибраџим Зђйнуллин џђм Ђхмђт Гыймадетдиновлар депутат итеп сайланалар. Съезд шулай ук Идел буе болгарларыныћ Советын тљзњ хакында да карар кабул итђ. Программада шулай ук икътисади хђл, социаль тђэминат, мђгариф, кооперация џ. б. мђсьђлђлђр дђ карала3.

Болгар мљселман Советы њз эшен тиз арада кић ќђелдереп ќибђрђ. Ул Шђрекъ коммунистларыныћ њзђк бюросы, Бљтен-россия њзђк хђрби штабы, Тљркфронт реввоенсоветыныћ рљхсђте белђн мљселманнардан гына торган хђрби частьлар тљзи башлый. Шул исђптђн вђисевчелђрдђн генђ торган 3 нче укчылар полкы тљзелђ џђм аныћ командиры итеп Сђрдар Газизќан Вђисев ђл-Болгари куела. Ул фидакяр хезмђт итђ, "Изелгђн халыкларны тираннардан" коткару, яклау эшлђрен Газизќан съезд кушканча, армый-талмый башкара. Ул бер ел эчендђ 500 мећлек вђисевчелђр армиясен тљзњ љчен тырыша. Тљрле шђџђрлђргђ командировкаларга барып лекциялђр укый, агитация эше алып бара. Ул хђтта Урта Азиядђ, ђ 1923 елда Ђфганстанда да була. Бу эш шулай ук Омск-Иртыш бассейнында, Тобольск-Томск губернасында, Алтайда, Тљрекмђнстанныћ Мерв, Юлтан, Ашхабад, Њзбђкстанныћ Ђндиќан, Нђманган шђџђрлђрендђ кић ќђелдерелђ. Газизќан џђм аныћ иярченнђре кыргызлар џђм Тљркмђнстандагы башка халыклар арасында агитация эшен фидакярлђрчђ алып баралар4.

Мондый зур эшне башкарып чыгу Њзђкнећ дђ вђисевчелђргђ булышуын талђп итђ. Бигрђк тђ матди ярдђм кирђк була. Аны сорап Газизќан Вђисев њзђккђ телеграммалар ќибђрђ. Шуларныћ берсендђ ул, "ђгђр дђ ярдђм булса, љч ай эчендђ 40 000 нђн артык хђрбилђрне туплар идем", ди5. Тиздђн Мђскђњдђн џђм Самара шђџђрлђреннђн аћа "хђрби оештыру эшлере" буенча доклад ясау љчен чакыру телеграммалары да килђлђр. Шђрекътђ хђрби эшлђрне оештыру хакындагы мђсьђлђне аћлату љчен Идел буе Болгар мљселман Советы Президиумы Газизќан Вђисевне џђм Ђхмђт Гыймадетдиневне ќибђрњне сорап Тљркфронт штабына да телеграмма килђ6.

Шулай итеп, Шђрекъ экспедициясе шактый ућай юнђлеш ала. Тљрле шђџђрлђрдђн телеграммалар, хатлар килњ дђвам итђ. Аларныћ књбесе нђкъ менђ вђисевчелђрнећ хђрби частьлђрендђ хезмђт итђсе килњлђре хакында язалар. Менђ шундыйларныћ берсе, ђле 1917 елда Мљселман социалистлары комитеты џђм вђисевчелђр белђн аралашуда зур роль уйнаган Ади (Џади) Маликов та њзенећ шушы частьлђрдђ хезмђт итњ телђге барлыгын белдереп телеграмма ќибђргђн, ђмма моћа партия њзђк бюросыныћ џђм Њзђк мљселман хђрби коллегиясенећ рљхсђте кирђклеген дђ искђ тљшерђ. Бу эшне бары тик Газизќан Вђисев кенђ эшли алганга књрђ, ул аннан кирђкле телеграмманы Мђскђњгђ юллавын сораган. Тиз арада Газизќан Ади Маликовны Шђрекъ экспедициясендђ катнашу љчен партиянећ Њзђк Комитетыннан џђм њзђк хђрби коллегиялђрдђн аны эшеннђн азат итњне сорый. Телеграммада "шушы арада минем ќитђкчелегем астында бер группа экскурсантлар Шђрекъкђ шђрекъчелђрне оештыру эшлђрен башкару љчен" китђчђге хђбђр ителђ.

1919 елныћ ахырында экспедицияне оештыру эшлђре кызу темплар белђн бара, њзђк белђн Газизќан Вђиси арасында шактьга тыгыз элемтђ урнаша. Њзара аћлашып эш итђргђ тырышканлыклары сизелеп тора.

Мђсђлђн, Вђисевнећ 1919 елныћ 7 декабрендђ Советларныћ VII Бљтенроссия съездына ќибђргђн телеграммасында мондый юллар бар: "В лице вас, представителей, приветствовать 7 съезд Советов восстановителей справедливости за освобождение всего мира народов, да поможет Бог героям правды веками существовавшие кумиры, высасывающие народную кровь и достояние рухнули навсегда". Вђисевчелђр VII съезд тарафыннан кумирларны булдырмаска, кљрђшкђ чакырып бљтен изелгђннђр, дин, миллђт аерымлыкларына карамыйча, халыклар файдасына резолюция кабул итњлђрен сорый7.

Идел буе мљселманнары, диелђ телеграммада, диктатура, диктаторлар (кумирлар. — Р. В.) белђн кљрђшергђ, аларга баш имђскђ, бернидђн дђ курыкмыйча алга барырга чакыралар, ђ вђисевчелђр сезгђ бу эштђ булышлык књрсђтђчђклђр дип искђртелђ.

1919 елныћ 16 гыйнварында Тљркфронтныћ, Идел буе Болгарлары Советы Президиумыныћ карары, шулай ук вђисевчелђрнећ Ревштабыныћ беренче номерлы приказы нигезендђ мобилизация игълан ителђ8. Мобилизация эшлђре Сембер, Самара губерналарында ућышлы башланып китђ. Бу вђисевчелђрнећ фидакяр эшчђнлеге белђн бђйле. Алар яћадан-яна иярченнђр табу љчен бљтенесен эшлилђр. Тљрле коллективларда, шђџђрлђрдђ лекциялђр укыйлар, чыгышлар ясыйлар. Шулай ук урындагы вакытлы матбугатны да кић файдаланалар. Мобилизация игълан ителгђннђн соћ 10 кљн чамасы узгач, 1920 елныћ 4 нче гыйнварында Самара шђџђрендђ нђшер ителђ торган "Коммуна" газетасында Газизќан Вђисев ђл-Болгари, Шиџабетдин Сђйфетдин ђл-Болгари, Хуќиђхмђт Гыймадетдин ђл-Болгарилар Тљркфронт башкомандующие М. В. Фрунзенећ сорауларына ќавап бирђлђр. Бу интервью "Пробуждение Востока" исеме астында нђшер ителђ9.

Ќаваплардан књренгђнчђ, "Идел болгар мљселманнары", аларныћ ќђмгыяте ќирдђ дуслык, гаделлек, тигезлек патшалыгы љчен кљрђшђ. Моныћ љчен хосусый милекне бетереп, бљтен ќирлђрне, производствоны хезмђт иялђре кулына тапшыру кирђк ди. Менђ бу љлкђдђ вђисевчелђрнећ џђм коммунистларныћ телђклђре тђћгђл килђ. Аерма бары тик шунда ки, вђисевчелђр бљтен эшлђр башында Алла тора дилђр. Шуны раслап, алар пропаганда алып баралар џђм интервьюда бу турыда ачык сљйлилђр. Икенчедђн, њзлђренећ џђрвакыт буржуаз-капиталистик хакимияткђ каршы булуларын џђм кљрђшкђннђрен икърар итђлђр, Совет властен изелгђн халыклар телђген яклаучы хакимият буларак кабул иткђнлеклђрен ђйтђлђр. Љченчедђн, без бљтен кљчебез белђн Россия эшче-крестьянын, совет хакимиятен саклыйбыз, дилђр. Дњртенчедђн, безнећ Яшел байрагыбыз — Мљхђммђд пђйгамбђр байрагы, ђмма бњгенге кљндђ ул байрак буржуазия кулында. Без ул байракны байлар џђм байлыкка сатылган муллалар кулыннан тартып алып, бљтен дљнья эшчелђренећ байрагы белђн бер сафка куярга телибез. Бишенчеден, без бљтен хезмђт иялђрен расларына, диннђренђ, теллђренђ карамыйча, бертуганнар итеп карап, њзебезне бљтендљнья эшчелђренећ бер отряды дип карыйбыз, — дип ќавап бирђлђр.

Алтынчыдан, "Божий полк"ларны тљзњне сорап "без шул ук вакытта Совет Кызыл армиясенећ талђплђренђ, хђрби командованиесенећ боерыкларына буйсынабыз", — дилђр.

Ќиденчедђн, Кызыл Армия сафларындагы бурычыбыз — бљтен дљньяда хезмђт халкыныћ ќићње љчен кљрђшњ, изелгђн халыкларны Кљнбатыш Европа капитализмыннан коткару10.

Књргђнебезчђ, Газизќан Вђисев џђм аныћ иярченнђре тулысы белђн диярлек большевиклар позициясе белђн килешђлђр џђм аныћ љчен кљрђшергђ ђзер икђнлеклђрен ачык итеп игълан итђлђр. Ђмма вђисевчелђр Исламга тугрылыклы булып калалар џђм бљтен кљрђш, изге эшлђр башында Аллага ышану џђм Ислам дине булырга тиешлеген дђ ђйтђлђр.

Совет хакимияте, коммунистлар партиясе бу соћгысы белђн бљтенлђй санлашырга телђми. Нђтиќђдђ, тиз арада вђисевчелђр хђрђкђтенђ киртђлђр корыла" башлый. 1920 елныћ февралендђ алынган телеграммадан књренгђнчђ, хђрђкђтне ќђелдермђскђ дигђн књрсђтмђ ќибђрелђ, ђ икенче телеграммада турыдан-туры "божий полк"ларны тљзњне туктатырга кушыла. Политбюро М. В. Фрунзе тарафыннан вђисевчелђрнећ хђрби частьлђрен тљзергђ биргђн рљхсђтен юкка чыгарырга тырыша. Мондый телеграмма Фрунзеныћ њзенђ дђ килђ. Вђисевчелђргђ каршы акрын гына хђрђкђт башлана. Бу хђрђкђтне боерык белђн тиз генђ юкка чыгарып булмаганлыгын аћлаган Совет хакимиятенећ ќитђкчелђре тљрле юллар белђн милли полкларны тарата башлыйлар. Мобилизациялђнгђн вђисевчелђрне Самарада оештырыла торган Кызыл армиянећ укчы полкларына ќибђрђлђр. Шулай ук башка частьлђргђ тараталар, тљрлеэшлђрдђ файдаланалар. Нђтиќђдђ, 1862 елда башланган вђисевчелђр хђрђкђтенђ каршы Совет хљкњмђте, большевиклар]партиясе тарафыннан акрынлап нокта куела.

 

ИСКЂРМЂЛЂР:

1. Гайнетдинов М. Прошение возвратить Б. Ваисову, а дело кончить // Гасырлар авазы — Эхо] веков.-Казань,1996.-№ 3/4.-С. 143-152; Кемпер М., Усманова Д. Ваисовское движение в зеркале] собственных прошений и поэм // Там же.-2001.-№ 3/4.-С.86-122.

2. Татарстан милли архивы (ТМА). 823 ф. 2 тасв. 2 эш. 17 кгз.

3. Мидхђт Ваисевнећ нђшер ителмђгђн "Кто же все таки ваисовцы?" исемле кулъязмасы ТМА саклана (823 ф. 2 тасв. 2 эш); Материалы Волжско-булгарских мусульман ваисовцев: Россия Федерациясенећ Њзђк дђњлђт архивы (РФ ЊДА). 1318 ф. 11 тасв. 655 эш.

4. ТМА. 823 ф. 2 тасв. 2 эш. 14 кгз.

5. Шунда ук.-16 кгз.

6. Шунда ук.-17 кгз.

7. Шунда ук.-47 кгз.

8. Шунда ук.-ЗЗ кгз.

9. Шунда ук. 1 тасв. 2 эш. 65-66 кгз.

10. Шунда ук.

Угнетенные братья.

Стремитесь выбраться из пути угнетателей и предателей.

Спешите братья. Соединяйтесь в пути славном.

Истинный путь, чистый путь, путь до наций

(выше национализма. — Прим. переводчикаI)

Освободительная группа

 

Программа освободительной группы воинов ислама ваисовцев

 12 февраля 1919 г.

1337 года хиджри (от бегства Мухаммета из Мекки).

Во имя Всемилосердного Бога.

Программа Волжско-Болгарских мусульман - божьих воинов-ваисовцев.

Чему верят братья ваисовцы, перенесшие с 1862 года жертвы в борьбе с угнетателями за правду и справедливость. К чему призывают (учат) братья, борющиеся за правду и справедливость.

1. Освободительная группа "ваисовцев" признает, что Бог един, что Вселенная - творение единого Бога.

2. Все люди - рабы божьи. Рабство и подчинение присущи только одному Богу.

3. Всему человечеству предписано жить в правде и справедливости. Все люди - братья.

4. Цари, императоры и капиталисты - суть поправшие законы Всевышнего Бога. Духовенство же (эти сатаны) - приспешники царей, богатеи-предатели, заставляющие людей пасть ниц перед золотом.

5. Пророки же, последователи истинного пути божьих законов, а также проповедники истинного пути ислама, ведущего к освобождению угнетенных народов от гнета угнетателей. Пророки - истинные социалисты ислама, перенесшие много тяжестей в своем пути.

6. Восхваленный пророк Магомет есть великий пророк - проповедник пути истины, проповедник за уничтожение гнета и несправедливости, за торжество равенства и миролюбия на земле.

7. Коранулмазид (Коран) есть книга Бога (божьи законы), данные Богом Магомету- Мустафа на проповедывание народу мира о братстве всех народов, о справедливой и братской жизни на основе мирного и справедливого труда.

8. Последователи пророков, Магомет, а также наследники пророков – уважаемые братья, проповедники пути истины к народу мира.

9. Дердмент-дервиш Багаутдин, Емир-Ханзаде оглы Вайси-ханзаде Эль-БулгариII -проповедник истинного пути великого пророка и последователь его по Корану к объединению всего человечества по пути истины, пророк, составитель программы мирному братскому сожительству. Великий проповедник последнего века.

10. Сардар (Гайнанетдин) Ваиси-Ханзаде, истинный социалист ислама, геройский, стремящейся, согласно указанной программе, к защите угнетенных от угнетателей.

11. Освободительная группа братьев ваисовцев по смыслу стихи из Корана: "Все мусульмане - братья". "Должны жить в мире по-братски", являются между собой братьями, т.е. братство ваисовцев предсказано Всевышним. Поэтому братья ваисовцы всегда будут помогать друг другу. Сильные слабым, богатые бедным будут помогать, и в результате, братья будут жить в равенстве и справедливости, как одно тело и одна душа.

12. Для поступления в освободительную группу "ваисовцев" необходимо: 1) каждый должен по своему мышлению и совести находить истинный путь, проповедуемый ваисовцами, 2) исповедываться в своих прежних проделках и грехах, 3) дать клятвенное обещание.

13. Братья ваисовцы получают от Духовного собрания за подписью председателя удостоверение в принадлежности ваисовцам, последователям истинного пути. И везде (во всех частях света), куда бы они не попали, братья имеют указанные удостоверения.

14. Братья ваисовцы во всех делах подчиняются управлению ваисовцев - Духовному собранию.

15. Духовное же собрание подчиняется только Богу, пророку и Корану.

16. Ввиду того, что великий проповедник истинного пути братьев ваисовцев - Дердменд-дервиш Богаутдин Эмир ханзе-оглы Ваиси Хан заде - потомок древних болгарских ханов (князей), а также ради сохранения доброго имени известных в истории мира своей культурой, наукой - наших предков болгарских рабочих и в ознаменование места в начале нашей священной работы по внедрению справедливости на земле - братьям ваисовцам присваивается звание Эль Булгари (Булгарец).

17. Духовное собрание - управление освободительной группы воинов ислама, братьев ваисовцев состоит из 12 уполномоченных. Председатель этих уполномоченных -начальник освободительной группы.

18. Председатель выбирается братьями освободительной группы ваисовцев всего мира - лицо умное, развитое и просвещенное.

19. Уполномоченные же назначаются председателем освободительной группы и большинством братьев ваисовцев.

20. Управление Духовным собранием, а также все ответственные дела воинов ислама - братьев ваисовцев возлагается на 12 уполномоченных.

21. В введении уполномоченных будут нижеуказанные отделы: 1) отдел просвещения, 2) земледелия, 3) рабочих, 4) зеленой армии, 5) здравоохранения, 6) контроля, 7) юстиции, 8) агитации и организации, 9) помощи, 10) казначейство, 11) кооперации, 12) связи с братьями далеких стран (внешняя связь).

22. Члены вышеуказанных отделов назначаются общим собранием.

 

I Перевод был осуществлен в 1919 г. Алмаевым (его личность установить не удалось) по поручению зав. политотделом Туркфронта Трайниным.
II Здесь и далее встречаются разночтения в написаниии личных имен.

Обязательные правила братьям ваисовцам, воинам ислама

23. Обязательное учение для всех братьев: мужчинам, женщинам, старикам и молодым, согласно изречению Магомета: "Науки обязательны всем мусульманам и мусульманкам".

24. Начальные школы - воспитательницы человека. Мальчики и девочки от 7 до 16 лет должны обучаться под руководством опытных и знакомых с педагогикой учителей и учительниц - необходимому для трудовой жизни грамоте и ремеслу.

25. Для братьев, не получивших в молодости образования, будут открыты школы (для взрослых), где будут обучаться во внеурочные часы.

26. Признавая за основу всех наук, культуры и искусства Коран и изречения Мухаммеда, ваисовцы обязаны просвещаться и изучать все науки, ибо это необходимо для справедливой, трудовой и братской жизни.

27. Для вступления в супружество по шариату мужчины должны иметь не менее 18, а женщины 16 лет.

28. Вступающие в брак предварительно извещают Духовное собрание. После подтверждения согласия сторон, Духовное собрание утверждает, и заносится в брачную книгу.

29. Братья ваисовцы, как в жизни вообще, так и в семейной в частности, должны избегать угнетения и несправедливости.

30. Все братья ваисовцы, как мужчины, так и женщины, должны правдиво трудиться и жить только своим трудом.

31. Братья ваисовцы должны избегать злоупотребления, расточительности и от всех неблагодарных поступков.

32. Братья ваисовцы должны быть правдивыми, справедливыми и отзывчивыми.

33. Братья ваисовцы как сами, так и их семейства и дети, должны быть воспитаны и весьма нравственны.

34. Нетрудоспособные братья ваисовцы: сироты, калеки и престарелые - будут воспитываться управлением братьев ваисовцев в общих домах воспитания.

35. Имея всегда ввиду, что братья ваисовцы - братья по крови, и братья по мышлению, не будут между собой враждовать и чинить козни, так как у них единый путь, единое мышление и единое воспитание.

36. Братья ваисовцы должны избегать пустословия, т.е. пустыми словами время не убивать, также избегать от вредных дел. Ибо должны помнить, что лучше много делать, чем много говорить.

37. Братьям ваисовцам строго запрещается игра в карты и употребление одурманивающих средств (спиртные напитки и опиум).

38. Братья ваисовцы должны соблюдать обряды, указанные в Коране и изречениях Магомета.

39. Братья ваисовцы, подчиняясь изречению Магомета: "Чистота есть часть веры", - строго и очень внимательно должны соблюдать чистоту. Как в семейной жизни, так и вообще, должны жить чисто и опрятно.

40. Братья ваисовцы по отношению к другим также должны быть по-братски справедливы и отзывчивы, как к своим братьям.

41. Братья ваисовцы должны всеми силами стремится к защите всех угнетенных без различия религии и нации, в особенности рабочих и бедных, от угнетателей.

42. Братья ваисовцы должны быть готовы ко всяким самоотвержениям в борьбе за защиту угнетенных и идти рука об руку с теми социалистическими партиями, которые наиболее самоотверженны в борьбе с угнетателями, защищая угнетенных, и которые наиболее близки социалисту, и слабых.

О земле

 43. Все братья ваисовцы: мужчины и женщины, старики и молодые - являются наемниками земли. Все они должны пользоваться ею ровно и одинаково.

44. Земледельцы ваисовцы (крестьяне) будут пользоваться землею постольку поскольку сумеют по справедливому обрабатывать (трудовая норма).

45. Братья ваисовцы не будут хозяйничать в земельных делах и не будут заниматься куплей и продажей земли.

46. Всем земледельцам, братьям ваисовцам, земля будет представлена исключительно управлением ваисовцев в таком количестве, каковое они могут обрабатывать сами.

47. И если после распределения между земледельцами в распоряжении управления окажется излишек земли, то таковой будет обрабатываться артелями братьев рабочих, работающих и живущих в городах и заводах. Во время земледельческих работ из них будут составляться группы, артели, коммуны. Они будут обрабатывать на коммунальных началах, т.е. ровно и одинаково распределять работу; другими словами, будет истинная коммуна ислама, основанная в правде и справедливости.

48. Хлеб, заготовленный артелью или коммуной ислама, братьев ваисовцев поступит на удовлетворение неработоспособных братьев ваисовцев, содержащихся в домах-приютах. Излишек будет распределен управлением братьев ваисовцев по необходимости.

О рабочих

 49. Управлением братьев ваисовцев организуется кооператив под названием "Фидакар" (герой, самоотверженец).

50. В разных отделах "Фидакар" братья ремесленники будут вместе работать по своим специальностям.

51. Братья, воины ислама, работающие на фабриках, заводах, мельницах и других отделах "Фидакар" все будут из рабочих.

52. Все братья рабочие в своем деле должны быть аккуратными и должны работать честно и геройски.

53. Норма работы братьев ваисовцев не будет превышать 8 часов.

54. Отдел земледелия и отдел труда у братьев ваисовцев будут честно и справедливо обмениваться продуктами своего производства и будут в согласии.

55. В Сибири, в Туркестане будут отделы "Фидакар". Или сырье, находящееся у сибирских и туркестанских братьев, будет направлено для обработки. По справедливой обработке не будут направляться обратно.

56. Все братья ваисовцы - божьи воины, т.е. воины ислама, подчиняются только Богу, посланнику его (Магомету) и Корану.

57. Братья ваисовцы борятся против угнетателей, злодеев, преступников и отступников от истинного пути. И будут стремиться направить их на истинный путь.

58. Братья ваисовцы никогда не будут в войсках (в рядах войск) в подчинении правительства, проливающих кровь, т.е. не будут вмешиваться в дела кровопролития (кровопролитных).

О войне

 59.По верованию (понятию) братьев ваисовцев эти великие сражения и кровопролития - ниспосланные богом несчастья. Но виновниками этих несчастий являются цари, императоры и называемые капиталистами грязные угнетатели, лжецами духовенства, которые живут среди нас. Господь Бог сотворил людей наследниками земли и указал жить правдивым и справедливым трудом - по-братски. Отступившие от указания Бога люди начали угнетать своих братьев и властвовать над ними. Наконец объявили себя царями, поработили людей и свели их с истинного пути. Те духовенства же ради личных интересов заставляли всех угнетенных под клятвою перед священными книгами Бога подчиняться этим грязным угнетателям. Весь народ благодаря этим лжецам был порабощен империалистами и капиталистами. Для того, чтобы заблудшие люди раскаялись и скорее нашли путь истины - путь Бога и пророка - Богом ниспосланы все эти несчастья и войны. Когда будут уничтожены виновники несчастий - империалисты и капиталисты и продавшиеся им лжецы духовенства, а также распространяемые ими разные ложные верования и вот только тогда должна кончиться война.

 Всеобщий мир

 60. Уничтожение империалистов, капиталистов и лжецов духовенства мир еще скоро не наступит. Ибо еще долго придется бороться с грязной и черной силой, оставленной ими - в особенности нациям. На спасение же от этой ужасной борьбы есть единственный путь, путь, по которому шли люди от сотворения мира, путь, по которому шли до национализма. Этот путь предуказан Богом человечеству - путь правды, справедливости, равенства и мира - путь ислама. По этому пути пошли сначала прадед Адам, Магомет и все бывшие до него пророки, последовали по этому пути, воевали и, погибая, стремились вывесть людей в этот путь, ибо в пути их нет империалистов, капиталистов и продавшихся им. Этот путь ислама, признающий и подчиняющийся только одному Богу - есть путь истины, ведущий все человечество к братству, равенству, справедливости и одинаковой жизни. Когда человечество найдет этот истинный путь, только тогда наступит всеобщий мир и спокойная жизнь.

Стремитесь же, угнетенные братья, заблужденные угнетателями.

Соединяйтесь с братьями ваисовцами, воинами ислама, последователями истинного пути Бога и его пророка.

Братья, с Божьей помощью сегодня удалось нам написать и предложить Вам, братьям, о том пути, которым преследуют воины ислама ваисовцы. 60 лет, жертвуя жизнью, средствами, проповедовали этот путь истины, лишились родителей и родных. Присуждались каторге, тюрьмам и Сибири. Отрываясь от родины, были вынуждены скитаться по горам и среди камней. Около 100 воинов ислама пали жертвою на этом пути. За что? За правду и справедливость, за Бога и его пророков. Самыми беспощадными преследователями и нашими угнетателями были Романовы и продавшиеся им за личные интересы наши братья муллы. Они проливали кровь за то, что мы звали народ к пути истины. О, священный ислам. О, чистая совесть. О, чистое дарование. О, священный Коран.

Мы, воины ислама, ваисовцы, столько за вас натерпелись бед, столько героизма проявили и, слава богу, терпели. Братья. Угнетатели нападали на нас со всех сторон, не давали возможности писать, говорить и объяснить Вам правду. Вы же, братья, к сожалению, находились в гнете, и ваши угнетатели морочили вам голову, и до сего времени Вы не могли понять истину. Но великие угнетатели, противники правды и правдивости уничтожены и уничтожаются. Мы же, воины ислама, ваисовцы, слава богу, еще существуем. Восторжествует правда и справедливость на земле, и мы будем существовать. Поэтому люди говорят, что правда не будет останавливаться - будет двигаться и искать себе места. Говоря иначе, если и погибли Мустахид Богаутдин эмир Хамзе оглы Эльбулгари и сардар (Хузе Мухаммед Гайнан) Вайси Хан Заде, но правда осталась, и есть, и всегда будет. Правда двигается, благодаря чему и по стараниям воинов ислама, ваисовцев, она распространяется уже в Сибири, Туркестане, Казахстане, Киргизии, даже в горах Тянь-Шань и до Афганистана. И с каждым днем сгущаются ряды братьев освободительной группы.

Братья, образумьтесь. И вам нужна правда и справедливость. Не отставайте и стремитесь освободиться из тумана. "Старание мужчины разрубает горы", - говорят арабы. Умному достаточно показать.

Временный председатель освободительной группы ваисовцев: Хузе-Мухамед-Газизан. Эль Фехратдин Мучтахид Багаутдин оглы, Вайси Ханзада Эльбулгари.

Привет тем, кто идет к истине. 1919 г. 12 февраля. -к Волго-Булгарские мусульмане.

Просмотрено и единогласно принято на общем собрании Уполномоченных Зеленой армии рабочих и крестьян освободительной группы воинов ислама, ваисовцев. 29 января.

Помощник секретаря.

 НА РТ. Ф.823. Оп.2. Д.2. Л.4-7 об.

Копия письма председателя Совета российских волжских, болгарских
мусульман и Автономного духовного верховного управления ваисовских
божьих воинов военному руководителю Казанского губернского военного

комиссариата

№ 1233                                                                                                                                                                                                                     8 января 1920 г.
                                                                                                                                                                                                                      г. Казань

При сем прилагая приказ № 1 по мобилизации волжских болгарских мусульманских ваисовцев, просим Вас каковую передать по всем уездам Казанской губернии с передачей жителям деревни.

Председатель (подпись). Секретарь (подпись).

С подлинной верно: заведующий l-м отделением (подпись)

Копия приказа по революционному штабу о формировании

революционных армий ваисовцев при Совете волжских болгарских

 мусульман ваисовцев (божьих воинов)

№1                                                                                                                                                                                                                                       8 января 1920 г.

На основании условия со штабом Туркфронта во исполнение телеграфного распоряжения Сардара X. М. Газизана Ваисова от 26-го декабря 1919 года за № 7 и от 2-го января 1920 года за № 9/3815 согласно постановления Президиума Совета волоболгармуса ваисовцев от 16-го января с/г. Объявляется мобилизация всем сочувствующим и действительным членам Совета волжских болгарских мусульман ваисовцев (божьих воинов).

Все ваисовцы от 16 до 35 лет должны являться в помещение Революционного штаба ваисовцев (в гор. Казани, Фуксовская улица, д. № 12) к 9 часам утра, день мобилизации живущим в гор. Казани - 20 января с/г., а живущим в уездах - 23-го января с/г.

Лица, уклонившиеся от явки к мобилизации, будут считаться злостными дезертирами и будут предаваться Революционному суду военного времени.

Председатель (подпись). Секретарь (подпись).

С подлинным верно: заведующий l-м отделением (подпись).

НА РТ. Ф.823. Оп.2. Д.2. Л.32, 33.

Копия приказа войсковым частям и учреждениям Казанского губернского

 военного комиссариата

№11                                                                                                                                                                                                                                                                   15 января 1920 г.
                                                                                                                                                                                                                                                                           г. Казань

Приказываю начальникам всех частей и учреждений, подведомственных Губвоенко-му немедленно, с получением настоящего приказа, выделить и отправить в г. Самару в распоряжение Упрформа Туркфронта всех находящихся в части или учреждении ваисовцев.

Об исполнении донести к 25 января в административную часть Губвоенкома.

Основание: сношение начальника Оперативного отделения штаба запасной армии республики от 11-го сего января за № 66/ОП.

Врид Губернского военного комиссара Ительсон

Военный руководитель Бережной

(По административно-мобилизационному отделу)

Верно: начальник администр[ативно-]мобил[изационного] отдела Федоров

Верно: делопроизводитель (подпись).

НА РТ. Ф.823. Оп.2. Д.2. Л.9.

Приказ по революционному штабу [о] формировании революционных

армий ваисовцев при Совете волжских болгарских мусульман ваисовцев

№2                                                                                                                                                                                                                               19 января 1920 г.

По формировании волжских болгарских мусульман Ваисовский пехотный стрелковый 5[-ый] полк в состав команды штаба назначаются:

§ 1. По строевой части

Командиром полка - X. М. Газизан Ваис-Хан-Зада (Вайсов), помощником] ко[манди]-ра полка - Шђйхулла Хђлилулла оглы (Файзуллин) Булгарии, адъютантом полка - Габдурахман Галяутдин оглы Булгарии, помощником] адъютанта полка Салихджан Хакимджан оглы Булгарии.

§ 2. По хозяйственной части

Заведующим хозяйственной частью Хузи-Ахмед Гимадетдин оглы Булгарии. Делопроизводитель хозяйственной части. Казначеем полка - Абдул-Халик Садык оглы Булгарии. Квартирмейстером полка - Тимер-Галии Тазульмулюк оглы Молдабарии. Заведующий оружием - Гумер Гилазетдин оглы Булгарии. Каптинармусом полка - Мубаракша Гадыльша оглы Булгарии. Помощником каптинармуса полка - Хафиз Вафа оглы Булгарии.

Вышеупомянутым членам Совета волжских болгарских мусульман ваисовских божьих воинов предписывается со дня опубликования настоящего приказа приступить к исполнению своих прямых обязанностей и донести о сем мне рапортом.

Командир Волболгармус Ваисовский пехотный стрелковый 5[-ый] полк X. М. Газизан Ваис-Хан-Зада Вайсов.

Адъютант (подпись).

НА РТ. Ф.823. Оп.2. Д.2. Л.68.

Призыв ваисовцев вступать в Красную армию

Вниманию рабочих, стремящихся к правде и справедливости

Б.д.

Братья. Молодежь, женщины и сестры.

Ради освобождения всех порабощенных народов от руки тиранов и все достояние (богатство земли) передать в руки трудящихся классов (рабочим и хлебопашникам) путем правды, справедливости и для блага неимущих классов и угнетенных народов из рабочих Волжско-Болгарских губерний вообще, из болгарских бедняков и ваисовцев Востока.

Под командованием сардара X. М. Газизан Ваисова Хан-Зада (Ваисова) началось организовываться формирование болгарские ваисовские полки.

Всем неимущим классам и трудящемуся] народу, сочувствующим и верным Советской власти и до сего времени не бывшим в Красной армии молодежи призываем Вас поступить к нижеуказанным должностям, труды Ваши будут обеспечены полными вкладами.

Требуется: офицеров и унтер-офицеров, техников и машинистов, саперы, артиллеристы, пулеметчики, минометчики самокатчики, велосипедисты, телеграфисты, сигналисты, литераторы, редакторы письмоводители, пишущие на мусульманском и русском языках, переписчиков, переводчиков, машинисток, работающих на пишущих машинах, артистов, артисток, музыкантов, поэтов, певцов, врачи и фельдшера, сестры милосердия, лекаря, санитары, желающие занять вышеупомянутые должности, обращаться в Военно-революционный совет волжско-болгарских мусульман и ваисовцев Востока по адресу: гор. Казань, Фуксовская ул., дом № 12, телефон 11-87.

Сардар X. М. Газизан Вайсов.

НА РТ. Ф.823. Оп.2. Д.2. Л.64.

Копия телеграммы А. Маликова X. М. Г. Ваисову

1919 г.
г. Казань, Мочальная площадь, 26
квартира Юнусова,
Ваисову
Из Сюкеево.

Подтверждаю свое согласие войти в состав восточной экспедиции в качестве военного атташе. Об откомандировании меня к Вам срочно возбудите ходатайство перед Центрполитбюро партии и Центрмусвоенколлегией. Телеграфируйте, когда мне прибыть в Казань по адресу: Сюкеево, ветврачу Маликову, срок моего отпуска истекает пятого _ декабря.

Ади Маликов
С подлинной верно: делопроизводитель.

НА РТ. Ф.823. Оп.2. Д.2. Л.19.

  Выписка из газеты "Коммуна"

4 января 1920 г.
г. Самара

Пробуждение Востока

Пролетариат Востока проснулся, его нужно только растормошить. Его ряды начинают пополняться сынами великого Востока, где борьба за победу трудящихся во всем мире поставлена на повестку дня. Это борьба за освобождение порабощенных народов Востока от ига капитала звучит в унисон с грозными призывами западного пролетариата. "Но знамя - это зеленое знамя вождя ислама (находящееся ныне в руках буржуазии), мы хотим вырвать из рук богачей и продавшихся им мулл и поставить рядом с красным знаменем всемирного пролетариата", - так отвечают на заданные командующим н-го фронта т. Фрунзе-Михайловым вопросы представители волжско-болгарских мусульман, ответ которых производится полностью:

Я, сардар X. М. Газизан Вайсов, и нижеподписавшиеся уполномоченные Совета волжских болгарских мусульман ваисовцев Шиегабутдин Сайфутдин оглы Булгарии и Хузиахмед Гимадетдин оглы Булгарии в ответ на поставленные нам командующим н-ким фронтом т. М. В. Фрунзе-Михайловым вопросы заявляем:

1) Общество волжско-болгарских мусульман (ваисовских божьих воинов) стремится к водворению на земле царства братства, равенства, любви и справедливости, что достижимо, по нашему мнению, лишь с уничтожением на земле господства капитализма и передачи всех средств производства и земли в руки трудящихся. В этом отношении наши цели вполне совпадают с целями Российской коммунистической партии большевиков и задачами Советской власти, отличаясь лишь признанием нами религиозного начала, на почве которого мы и ведем пропаганду наших идей.

2) Мы всегда являлись и являемся врагами всякого буржуазно-капиталистического правительства и признаем советскую форму правления единственной государственной организацией, соответствующей интересам угнетенных широких трудящихся масс.

3) Мы защищаем Российскую рабоче-крестьянскую Советскую власть и будем защищать ее всегда всеми нашими силами, средствами и разумением.

4) Нашим символом является зеленое знамя вождя ислама пророка Магомета, но знамя это, находящееся ныне в руках буржуазии, мы хотим вырвать из рук богачей и продавшихся им мулл и поставить рядом с красным знаменем всемирного пролетариата.

5) Мы считаем всех трудящихся братьями друг другу, независимо от расы, национальности, религии и языка и считаем себя одним из отрядов всемирного пролетариата.

6) И спрашивая разрешение формировать части из ваисовских божьих воинов, мы заявляем о полной обязательности для нас всех начал, лежащих в основе Российской Советскойрабоче-крестья некой Красной Армии. Мы будем поддерживать и строго выполнять йбе приказания и распоряжения соответствующего военного командования.

7) Священной задачей наших воинов ваисовцев в Красной армии мы считаем борьбу за победу трудящихся во всем мире и в частности, в первую очередь, борьбу за освобождение порабощенных народов Востока от ига Западно-европейского капитализма.

8) В правдивости всего изложенного даем торжественную клятву перед лицом народов всего мира.

Сардар X. М. Газизан Вайсов (подпись по-мусульмански).
 Шегабутдин Сайфутдин оглы Булгарии (подпись по-мусульмански).
Хузи-Ахмед Гимадетдин оглы Булгарии (подпись по-мусульмански).

НА РТ. Ф.823. Оп.2. Д.2. Л.65-65 об.

 

Кереш мђкалђне
џђм документларны
тарих фђннђре докторы
Рђмзи Вђлиев ђзерлђде